Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Říjen 2016

Platnost od 1.10 .2016 do 1.11 .2016


Říjen 2016 - strana 24
     

Říjen 2016 - strana 24

HORNBACH AKTU Á.0÷ koupelnu Psi %CTPKNQXG - kompletní krmivo RTQFQURøNÅRU[ XGNMÙEJRNGOGP QFOøUÉEŃ FQNGV MI 3281309 #TCPzO½PdMQWRCEÉXCPCp QUC\GPÅMCRTCFÉO MCRTCFÉRCVįÉOG\KQFQNPÅC|PGP½TQêPÅTQUVNKP[ RQVįGDWLGOÉTPøXNJMÙUWDUVT½V C|X[wwÉX\FWwPQWXNJMQUV -EO 6069250 285.- od 59.- Sterilised MVGTÅN\GUPCFPQQFUVTCPKV - kompletní krmivo pro kastrované MQêM[ - 4 kg 7464840 589.- 5VCTVQXCEÉ UGVRTQMT½NÉMC QDUCJWLGXwG EQRTQ\Cê½VGMRQVįGDWLGw MNGEMTOKXQRQFGUVÙNMW UGPQPCR½LGêMWCFCNwÉ 7806400 </# 429.-ks OKZTQUVNKP-EO 6069241 199.- 018÷ 1090.- V SORTIMENTU 2GNÉwGMRįGRTCXMCX HWPMEGXRįGRTCXMCRTQRU[OCNÙEJ RNGOGPCMQêM[FXQWRCVTQXÙRGNÉwGMêK UCOQUVCVPÅRGNÉwM[ZZEO DÅzQXQOQFT½6119665 DÅzQXQOQFT½ Stejné ceny v e-shopu KPCRTQFGLPø Seno 2QFGUVÙNMC - lisované MI 4287167 JQDNKPQX½ NMI 7063523 79.- 89.- -TOKXQ 'OQVKQP$GCWV[ 018÷ V SORTIMENTU 599.HORNBACH garantuje 395.-ks 6TXCNGPGLPKzwÉEGP[ + MQORNGVPÉUGV V SORTIMENTU #TCPzO½PTQUVNKP F½XMQXCêOÙFNC 018÷ Hlodavci 018÷ 2GRįKPGE JE\ 4G\GTXCEGCX[\XG FPWVÉ PCRTQFGLPø 1749.- DG\MQP\GTXCPVŃ FQEJWEQXCFGN ÖURQTP½JTWFMWLÉEÉRQFGUVÙNMC z bentonitu RQJNEWLGVGMWVKPW\½RCEJKDCMVGTKG CX[VX½įÉRGXPÅJTWFM[ MVGTÅN\GUPCFPQQFUVTCPKV MI MI4168743 RQFRQTWLG interakci C\½DCXW MQêM[ JTCêMC CwMTCDCFNQ KP ZEO 6047655 Peperomia angulate XJQFP½LGVGRN½ CUXøVN½RQNQJC VXQįÉRįGXKUNÅUVQPM[ MVGTÅRŃXCDPøRįGRCFCLÉ RįGUQMTCLMXøVKP½êG XMGTCOKEMÅOMXøVKP½êK -EO 5591553 018÷ Hlodavci jMTCDCFNQ JTCêMC LGMVQPNKPG YYYJQTPDCE 1DLGFP½XMC FQTWêGPÉCzFQOŃ ZZEO OCVGTK½NQFQNPÙRNCUVXFGUKIPW RNGVGPÅJQX\QTW RQNwV½įGM V SORTIMENTU UPCFP½ÖFzDC 6119666 2QFGUVÙNMC%QORCEV7NVTC Tunel ZDARMA ks Pelíšek Knit TŃ\PÅRįÉEJWVøI V SORTIMENTU 6115604-7 3ODWÊGRY\êHUS¾QÊ]¾VRE1HMGÆOHYxDNGR} ks 369.- -QP\GTX[ OQOQRTQVGKPQXÅ 1099.-QêM[ 1FDQTPÅRQTCFG 6TXCNGPGLPKzwÉ PUVXÉ EGP[ 219.- DCVQJMX[DTCPÙO MTOKXŃO</# Tillandsia oerstediana O½XÙTC\PÅ NKOGVMQXø\GNGPÅMXøVGPUVXÉ MVGTÅX[RCF½ XGNOKRQWVCXø RįÉFQDTÅUVCTQUVNKXQUVK MXGVGRQFNQWJÅOøUÉEG - v keramickém obalu 6069257 5NGFWLUXŃLRTQ MQORNGVPÉJQNKUVKEMÅMTOKXQ RTQFQURøNÅRU[ULGJPøêÉO COCUGO\FKXQê½MC MI 5855138 /CZK#FWNV $TQOÅNKG -QêM[CRUK -FKURQ\KEKPCPCwKEJRTQFGLP½EJPGDQPC #MXCTKUVKMC 8wGRTQVXÅ\XÉį XÅ\XÉįGEÉRį½VGNÅ tvou 2įGJNGFUQTVKO GPVW 2016 6GTCTKUVKMC Vhodné pro 8GNMÙXÙDøTXUQTVKOGPVPÉO katalogu Zoo a akvaristika. -FKURQ\KEKPCPCwKEJRTQFGLP½EJPGDQPC www.hornbach.cz/katalogy