Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Podlahové krytiny

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Podlahové krytiny - strana 19
     

Podlahové krytiny - strana 19

Pokládka klick podlah *140$#%*PGTWêÉ\CPGURT½XPÅ\RTCEQX½PÉ PGDQEJ[DPøRTQXGFGPQWOQPV½zXGUVCXDW » 2QMN½FMCRQFNCJ[ » 30 cm 1 2 3 » 2įÉRTCXCRQFMNCFW Podklad musí být suchý a rovný. ĮKìUGRįKVQOVCMÅFQRQTWêGPÉOKQFXÙTQDEG 0GTQXPQUVKXøVwÉPGzOOPCOGVTLGPWVPÅ X[TQXPCVPCRįRQOQEÉVGMWVÅJQVOGNW » 2QMN½FMCRQFNQzM[ 2 5 20° 1 2įGFRQMN½FMQWRQFNCJWPGEJGLRQFQDWCNGURQĢJQFKPXOÉ UVPQUVKRQMN½FM[ W\CXįGPÅDCNGPÉ 7RTXPÉįCF[NCOGNUGTQXPQOøTPøPCQDQWFXQWUVTCP½EJWįÉ\PQW RGTC 2 7UVøPUPGRTCXKFGNPÙORTŃDøJGOUKX[\PCêRTŃDøJUVøP[PCRTXPÉįCFW NCOGN30 cm 1 4 -180° 5 1 2 3 3 1 2 1 x 3 2 3 x 4 4 5 „angle angle“ 1 2įKNQzPCÖ\MÅUVTCPø 2 CRQNQz&QMQPêKMQORNGVPÉįCFW 3 0CF\FXKJPKįCFW 4 \CUCìFQRįGFEJQ\ÉįCF[ 5 %GNQWįCFWNCOGN\CVNCêUOøTGOFQNŃ » 0CPGUGPÉVøUPÉEÉ FKUVCPêPÉR½UM[ 1 2įKRQWzKVÉRQFNQzM[UG\CDWFQXCPQW RCTQVøUPQWHÏNKÉUGQDXQFQXÅQMTCLGKFG½NPø WVøUPÉRQOQEÉVøUPÉEÉCFKUVCPêPÉR½UM[ 2QFNCJ[ RQNQzÉOG \CVGDG 2 1DUCzGP½FKUVCPêPÉRøPCUGRQFQMQPêGPÉ RQMN½FM[RQFNCJ[QFUVTCPÉ6øUPÉEÉC FKUVCPêPÉR½UMCUGRQNQzÉPCFXQWUVTCP½EJ XOÉUVPQUVKLGFPQFWEJ½VøUPÉEÉR½UMCDWFG RQQDXQFWXG\D[VMWOÉUVPQUVK *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW 5 2QUNGFPÉįCFWNCOGNQVQêQ°CRįGUPøUKX[\PCêRQzCFQXCPQ WFÅNMWU RįÉUNWwPÙOQFUVWRGOQFUVøP[ 6 8[\PCêGPÉRTQXGìPCJQTPÉCURQFPÉUVTCPWRQFNG FTWJWRQWzKVÅRKN[2įKRQWzKVÉTWêPÉRKNM[įG\GLUOøTGOUJQTC7GNGMVTKEMÙEJRKNįG\GL UOøTGO\FQNCCD[URįGFGwGNVįÉwM½OPCQMTCLK2QWzKLRįKVQOXJQFPÙRKNQXÙNKUV 7 0[PÉ\CUCìRQUNGFPÉNCOGNWRTXPÉįCF[