Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Podlahové krytiny

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Podlahové krytiny - strana 24
     

Podlahové krytiny - strana 24

 -QDGTEQXÅRQFNCFQJ[ OQX /øMM½RQFNCJCRTQÖVWNPÙ -QDGTEQX½RQFNCJCLGLKzRQFGUGVKNGVÉ MNCUKMGOOG\KRQFNCJQXÙOKMT[VKPCOKCLG MFQUV½PÉXOPQJCRTQXGFGPÉEJKDCTX½EJ 0GEJEGwRQMTÙVEGNQWOÉUVPQUVMQDGTEGO! 2CMUKX[DGT\PCwKEJDøJQWPŃOCNÙEJ MQDGTEŃCRįGFNQzGM »8NCUVPQUVK »5VTWMVWTCOCVGTK½NW Podle normy DIN 66095 jsou na textilní podlahové krytiny kladeny URGEK½NPÉRQzCFCXM[MVGTÅOWUÉV[VQMT[VKP[RįKRQWzÉX½PÉ URNĢQXCV 6[VQU[ODQN[XNCUVPQUVÉPCLFGwXRįÉUNWwPÅORQRKUWXÙTQDMWCPC RTXPÉRQJNGFVCMWXKFÉw\FCMQDGTGEQFRQXÉF½VXÙOMTKVÅTKÉO -QDGTEQXÅRQFNCJ[CMQDGTEGUGUMN½FCLÉ\WzKVPÅC PQUPÅXTUVX[ »-XCNKVCVKXPÉXNCUVPQUVK XGNOKXJQFP½RTQCNGTIKM[ RTCEJUGWUC\WLGXMQDGTEKC OÅPøXÉįÉXGX\FWEJWXOÉUVPQUVK VGRN½PCPQJ[CVÉOGPGTIGVKEM[ÖURQTP½ MQDGTEQXÅRQFNCJ[WFTzWLÉPQJ[ XVGRNGNÅRGPGzJNCFMÅRQFNCJ[6CMN\GUP½\GUPÉzKVRQMQLQXQWVGRNQVWs MCzFÙ°%FQNŃOŃzG\TGFWMQXCVP½MNCF[PCX[V½RøPÉ XGNOKFQDT½QEJTCPCRTQVKJNWMWPGDQĹVNWOÉMTQêGLQXÙJNWM MTQêGLQXÙ JNWMUGUPÉzÉQF$LGNKMQzMQDGTEQXÅRQFNCJ[CDUQTDWLÉXÉEGEK\ÉEJ \XWMŃPGzVXTFÅRQFNCJQXÅMT[VKP[LCMQPCRįNCOKP½VQX½RQFNCJC&QDCFQ\ XWMWLGLGPRQNQXKêPÉ OKPKO½NPÉPGDG\RGêÉÖTC\WPGDQĹLGRTQVKUMNW\QX½ 8JQFPÅRTQRQFNCJQXÅX[V½RøPÉ VGRGNPÙVQMLGQXNKXPøPLGPOKPKO½NPø #PVKUVCVKEMÅXNCUVPQUVK - obsahuje vodivá vlákna ICTCPVWLGRTQUVįGFÉDG\GNGMVTKEMÅJQP½DQLG KFG½NPÉRTQMCPEGN½įGCRQêÉVCêQX½RTCEQXKwVø 6įÉFCRQz½TPÉQFQNPQUVK%HNU FQUVCêWLÉEÉRTQQDLGMV[ URNĢWLGRQzCFCXM[PCEJQX½PÉRįKRQz½TW dQDVÉzPøJQįNCXÅp »0GLNGRwÉMXCNKVC\*140$#%*W 241&+5LGLGFPQVPÙU[UVÅOKPHQTOCEÉQXÙTQDEÉEJGXTQRUMÅJQMQDGTEQXÅJQRTŃO[UNW MVGTÙRQUM[VWLGURQNGJNKXÅKPHQTOCEGLCMURQVįGDKVGNŃOVCMKQDEJQFPÉMŃO'VKMGVC )76LGPGFÉNPQWUQWê½UVÉU[UVÅOW241&+5C\PCOGP½zGXÙTQDGMURNĢWLGXwGEJP[ RQzCFCXM[GMQNQIKEMÅMQDGTEQXÅRQFNCJ[-CzFÙTQMVGUVWLG)76UVQXM[TŃ\PÙEJ FTWJŃMQDGTEŃ#RQW\GMQDGTEQXÅRQFNCJ[MVGTÅQFRQXÉFCLÉPQTO½O)76QDFTzÉ )76\MWwGDPÉêÉUNQMVGTÅPCLFGwPC\CFPÉUVTCPøRįÉUNWwPÅJQMQDGTEG 6įÉFCRQz½TPÉQFQNPQUVK'HN URNĢWLGRQzCFCXM[RTQQD[VPÅRTQUVQT[CQDNCUV QDLGMVŃMFGPGPÉRQzCFQXCP½VįÉFC$HNU%HNU »