Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Podlahové krytiny

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Podlahové krytiny - strana 31
     

Podlahové krytiny - strana 31

-ŃzG -QDGTEG -QDGTGE'VQP XÙwMCXNCUWOO RQN[RTQR[NGP TŃzQXÙRįÉTQFPÉOQFTÙ PGDQJPøFÙ ZEO 5522541,45,49,53 - ZEO 5522538/42/46/50 699.00 -ZEO 5522539/43/47/51 999.00 399.- 1XêÉMŃzG N\GRT½VPC°% RįÉTQFPøDÉN½êGTP½JPøF½ nebo šedá ZEO 7904656,8, 5766730,6047548 999.- 7OøN½QXêÉMŃzG DÉN½PGDQêGTP½ ZZEO 6047272,3 Dostupné od konce listopadu. 439.-  -QDGTGE 7OøN½QXêÉ MŃzG - podsedák - Ø 35 cm DÉN½PGDQêGTP½ 6047274,5 Dostupné od konce listopadu. 169.- $CODWUQXÙMQDGTGE RįÉTQFPÉ ZEO 8046545,6 - ZEO 8046555,60 499.00 7OøN½QXêÉMŃzG 299.- VøUPøPÉRQFFXGįG êGTP½DÅzQX½ 6054255,410 249.- *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW %<  RQN[RTQR[NGP TŃ\PÅDCTX[ ZEO 7703085 ZEO 7703086 399.00 ZEO 7703087 599.00 5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ 299.-