Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Podlahové krytiny

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Podlahové krytiny - strana 6
     

Podlahové krytiny - strana 6

Laminátové podlahy Dub Candl 8793882 white label - 193x1383 mm VNQWwĹMCOO FGMQTê#* - bal=2,135 m2  m2 219.- Skandinávská lehkost 5XøVNÅCUXøzÉFGMQT[ QFUVÉP[X½RPøPÅJQFįGXCRTQRŃLêWLÉ 5XøVNÅUXøzÉX\QT[RįKF½XCLÉOÉUVPQUVGONGJMQUVFPGUVT½XGPÅJQPCRN½zK$ÉNÅCDÉNQwGFÅ white labelUGV[VQRQFNCJ[JQFÉ RQFNC\GOQįUMÙP½FGEJCRįKTQ\GPQUV&ÉM[PÉ\MÅOWMQPVTCUVWDCTGXCFGMQTŃSKANDOR RTCMVKEM[RTQMCzFÙRTQUVQT Jasan perlový 8630846 - 193x1380 mm VNQWwĹMCOO FGMQTê& - bal=2,131 m2 &QRQTWêGPÅDCTX[PCUVøP[ 10 HB 20.02.01 Základ 5VįÉFOÅDCTX[XFQMQPCNÅJCTOQPKKDÉN½DCTXC URQNWUQFUVÉP[zNWVÅCwGFÅX[VX½įÉRįKTQ\GPQWNGJMQW CPCFêCUQXQWGNGICPEK HB 30.06.03 Detail 2QPøMWFXÙTC\PøLwÉ\GOKVÅDCTX[UêGTXGPÙO RKIOGPVGOX[VXQįÉXRTQUVQTW\CLÉOCXÅPCRøVÉ CNGUV½NG\CEJQXCLÉRįKTQ\GPQUVCLGOPQUV HB 20.01.02 &QRNĢGM 1FUVÉPDCTX[MVGTÙURQLWLGQDCDCTGXPÅQFUVÉP[ FQFQMQPCNÅJCTOQPKG2įKTQ\GPøCXRTQUVQTWRŃUQDÉ PGP½UKNPøCGNGICPVPø *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW m2 259.- m2 365.- m2 399.- Lofty Oak 5828203 - 193x1383 mm VNQWwĹMCOO FGMQTê-4( - bal=1,868 m22 Dub 5505006 - 193x1383 mm VNQWwĹMCOO FGMQTê#6 - bal=1,868 m2 CZ 1016 5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ 11