Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Nářadí a dílna

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Nářadí a dílna - strana 2
     

Nářadí a dílna - strana 2

5NGFWLUXŃL projekt on-line. 0CRN½PWL0CMWR2WUĹUGFQVQJQ Vyzkoušej e-shop! HORNBACH - Der Projekt-Baumarkt http://www.hornbach.cz mit Onlineshop. ':-.7<+80÷ *140$#%*RTQFGLPC X*140$#%*7 0½wRTQwMQNGPÙRGTUQP½NVKMF[MQNKX RQOŃzGCRQTCFÉUVXÙORTQLGMVGO 'UJQR www.hornbach.cz #MWXTVCEÉ wTQWDQX½M PA-144BS /ŃzGwRQTQXP½XCVOŃzGwTG\GTXQXCV C|WzFQ|JQFKPQF|TG\GTXCEGUKUXÅ\DQzÉ OŃzGwX[\XGFPQWVPC|RTQFGLPø#PGDQ OŃzGwRįÉOQPCMWRQXCVC|PGEJCVUK\DQzÉ FQTWêKVCzFQOŃ6CMQXÅLUQWXÙJQF[ PCwGJQPQXÅJQGUJQRW /½OGQVGXįGPQJQFKPFGPPø - 14,4 V/1,3 Ah Li-Ion - max. kroutící OQOGPV0O OCZ´XTV½PÉ FįGXQQEGN OO - 1,5 kg 8442971 1790.00   0½įCFÉ\PCêM[2CVVHKGNF LGXJQFPÅRTQPGP½TQêPÅÖMQN[ C|QDêCUPÅRQWzKVÉ 1DLGFP½PÉFQTWêGPÉFQOŃ RQJQFNP½QPNKPGQDLGFP½XMC VTXCNGPGLXÙJQFPøLwÉEGP[LCMQ PCRTQFGLPø UPCFP½CDG\RGêP½RNCVDC FQF½PÉCzMVQDøFQOŃ WMC\CVGNDCVGTKG #MWwTQWDQX½M PA-180AS HORNBACH - 18 V/1,3 Ah Li Ion - max. kroutící OQOGPV0O OCZ´XTV½PÉ FįGXQQEGN OO 1890.00 - 1,8 kg 8742961 4G\GTXCEGX[\XGFPWVÉ PCRTQFGLPø RQJQFNP½QPNKPGQDLGFP½XMC X[\XGF½XCVOŃzGwXVGDQW RQzCFQXCPÅOVGTOÉPWPGDQLKz\C |JQFKP[QFQFGUN½PÉVXÅTG\GTXCEG VCVQUNWzDCLG\EGNC\FCTOC Jak to funguje: 2įÉMNGRQX½ XTVCêMC2#5$ 9 RQêGVQV½êGM PCRT½\FPQOKP-1 RQêGVRįÉMNGRŃ PCRT½\FPQOKP-1 - max. ØXTV½PÉFQFįGXCDGVQPWQEGNKOO XGNKMQUVUMNÉêKFNCOO - 1,8 kg 8442972 850.00 XêRįÉUNWwGPUVXÉ (9 /WNVKHWPMêPÉP½įCFÉ2'/ 9 OKP-1 RQêGVMOKVŃ 0 0.0 129 1 MI 880311 8TVCEÉ MNCFKXQ PA-1200BH 9 RQêGVQV½êGM PCRT½\FPQOKP-1 RQêGVÖFGTŃPCRT½\FPQ 4300 min-1 GPGTIKGÖFGTW, OCZ´XTV½PÉFQQEGNK DGVQPWFįGXCOO - 5,4 kg 8741826 1990.00 TGIWNCEGMOKVW