Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Nářadí a dílna

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Nářadí a dílna - strana 8
     

Nářadí a dílna - strana 8

í n l o t s / é v o s o k o p ly Pi 1FUCXCê 1FUCXCêRTCEJW 468' Einhell Red Pila pokosová TH-MS 2112 - 1400 W QV½êM[OKP-1 RTŃOøTRKNMQVQWêG\WD[ ZOO\WDŃ OCZwÉįMC°° Z|OOZOO - 6,4 kg 8413410 2190.00 Pila stolní MQVQWêQX½6*65 Pila pokosová TH-SM 2131 Dual - 1800 W -1 QV½êM[OKP  WêG QVQ KNM øTR RTŃO \WD[ZOO< OCZwÉįMCįG\W°° Z|OOZOO MI 8860464 - 800 W QV½êM[QVOKP RKNQXÙMQVQWêZOO\ OCZįG\P½XÙwMC° OOOO 5489889 1750.00 2KNCRQMQUQX½TCFK½NPÉ 6*5/&WCN 3290.- 9 QV½êM[PCRT½\FPQOKP RKNQXÙMQVQWê ZOO\WDŃ OCZwÉįMCįG\W°° ZZOO 5608565 4990.00 Pokosová pila s potahem PCM 8S - 1200 W - 4800 ot./min. ´RKNQXÅJQMQVQWêGOO - 18,6 kg 5893139 5990.00 14 9QV½êM[OKP-1 ^ RKNMQVQWê´ZOO\ OCZXÙwMCįG\WRįK°OO - pracovní výška 830 mm XGNKMQUVRTCEQXPÉJQUVQNWZOO DG\RįÉFUVQNŃ - 22,70 kg 5945139 3990.00 2KNCUVQNPÉMQVQWêQX½ RT-TS 2031 U Red - 2000 W QV½êM[OKP-1 RKNQXÙMQVQWêZOO< OCZXÙwMCįG\WOO° OO° TQ\UCJP½MNQPWRKNQXÅJQMQVQWêG ° 7761274 6190.00 Pila kolébková BT-LC 700 D Pokosová pila C10FCE2 9 RTŃOøTRKNQXÅJQMQVQWêGOO įG\RįK°OCZZZOO įG\RįK°OCZZOO RTŃOøTWRÉPCEÉJQQVXQTWOO 8280056 6590.00 2KNCUVQNPÉMQVQWêQX½6%65 9 QV½êM[OKP-1 QDUCJU½êMW PCRKNKP[N X\FWEJQXÙXÙMQP O3 / h RQFVNCMOCZ 1,600 Pa RįÉRQLMCRTQ QFU½XCPÉRTCEJW 100 mm a 36 mm 7941042 3990.00 8M9 QV½êM[OKP RKNQXÙMQVQWê ZOO\WDŃ OCZRTQįG\OO MI 7799165 15690.00 2QMQUQX½CMCRQXCEÉRKNC-#2,. - 1800 W/230 V ÔRKNMQVQWêGOO OCZįG\PÙXÙMQPRįK°ZOO 5596268 7990.00 *NGF½wPøEQLKPÅJQC|X|MCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQX|GUJQRW CZ 1016 Stolní pila PTS 10 RįÉMQP9 ´RKNMQVQWêGOO QV½êM[OKP PCRøVÉ8 RTQįG\RTK°° OO MI8627091 7990.-