Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Nářadí a dílna

Platnost od 1.10 .2016 do 31.1 .2017


Nářadí a dílna - strana 9
     

Nářadí a dílna - strana 9

Stavební stroje ĮG\CêM[ D(5 ĮG\CêMCQDMNCFŃCFNCzG[O QVQTWQVOKP XÙMQPOQVQTW9QV½êM° OO OCZJNQWDMCįG\W ° OCZFÅNMCįG\WOO OO FKCOMQVQWêZZ 8623024 OO FKCOMQVQWêZZ 'NGMVTKEMÅ 'NGMVTQEGPVT½NC SG-2200 ĮG\CêMCMCOGPG <+56/ - max. výkon: 2,2 kW QDLGORCNKXQXÅP½FTzG N - hmotnost: 44 kg MI8636763 *NCFKêMC DGVQPW<+$); - 4,8 kW QDLGOP½FTzGN - 80 kg 5648394 22990.00 8490.- 8KDTCêPÉ FGUMC Model BM 929140 RP BM 929142 RP $/42 Výkon motoru 2,0 kW 4,0 kW 4,8 kW Vibrace OKP-1 OKP-1 OKP-1 éXÙTQDMW 5997238 5997239 5997270 Cena 8990.00 9990.00 11490.00 XêXTV½MŃ Ø 100,150 a 200 mm 8KDTCêPÉRøEJ ZI-RAM80C - 4,8 kW TQ\OøT[FGUM[ZOO T[EJNQUVRQUWXWOOKP QDLGORCNKXQXÅP½FTzGN \JWVĢQXCEÉVNCMM0 - 90 kg 5799379 19990.00 4Q\OøT[FGUM[OO Z Z Z XÙMQPOQVQTWM9 QV½êM[OQVQTWQVOKP - délka vrtáku 700 mm CPVKXKDTCêPÉU[UVÅO QDLGORCNKXQXÅP½FTzGN MI 6039813 4990.00 9RQêGVQV½êGM naprázdno UVWRGĢOKP-1 UVWRGĢOKP-1 - 3,2 kg 6013411 2390.00 16 ĮG\CêMC FNCzFKE 6*6% 'KPJGNN - max. XÙwMCįG\W ° OO XÙMQP9 QV½êM[OKP-1 ´MQVQWêGZOO MI 5617534 1790.00 /ÉEJCFNC /ÉEJCFNQ TC-MX 1400-2 E 4990.- ĮG\CêMC FNCzD[ <+(5