Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 24
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 24

, 1 táž í& mon Dodán ) 2 .2016 0 1 . 1 3 o d , ě n y h c u k é ln te lánova chnyp še nav í& ce„Dodán ramyseak rog skép chyň loženéku chnyroz še . ravy .Nav jek íkudop ípo ř chp cký íhocenn i r ln t tuá lek leak chae í jepod tu č ,vodovodn ch ravaú lynový omsedop ezp t B o p . y , k z km á k 0 a 5 z o é d n i e t s ř v o a n z e l ižu j ro rovzdá íp t ip t la la .Nep cep .Ak ) .2016 íku .10 ído31 t la )P 2 leběžnéhocen tovanécenypod č je(budouú tahu “nevz táž mon Kč -* m ís to 1 .299, -* m ís to 3 .299, 1 . 799 , - m ís to 3 .699, -* 2 .699, 777 , 3  |   Regá lnabo ty 2  |   Sk ř íňkanašpe rky 1  |   E lek t r ický k rb í tv s množ omezené -* m ís to 3 .299, od 1 .999 , 4  |   Bo tn ík m ís to 3 .999, -* m ís to 3 .199, -** 2 .222 , - 2 .999 , - od 6  |   Komoda cca80 /86 /50cm ELEKTR ICKÝKRB,2s tupněvýkonu , 1|   950 -1950W ,och ranap ro t ip řeh řá t í , Š/V /H :cca42/56 ,5/25 ,5cm 2 .699 , ,03 ) Obmedzené množ s tvo (73260381/01 m ís to 2 .799, -* 1 .599 , - od 6  |   Komoda cca104 /86 /45cm 7  |   Komoda cca74 /85 ,4 /44 ,5cm růbo t ,te le skop ickátyč , 3|  REGÁLNABOTY,36pá Š/V /H :cca68/218 -279cm 777 , -(06400157/01 ) ÍK,b í lávy sokýle sk ,poch romované 4|  BOTN úchy tky ,Š/V /H :cca93 ,2/124/25cm 1 .999 , -02 ) Š/V /H :cca93 ,2/124/25cm 2 .499 , -(10870254/01 KOMODA , deko rbe tonsvě t lý/b í lá , 6|   .499 , Š/V /H :cca149/86 /45cm 3 Š/V /H :cca104/86 /45cm 2 .999 , Š/V /H :cca194/86 /45cm 5 .499 , (18030415/01 -03 ) SKŘ ÍŇKANAŠPERKY, 2|   .799 , KOMODA,různéba rvy , Š/V /H :cca43/146 /41cm 1 7|   /H :120 /86 /50cm2 .999 , -Š/V /H :cca80 /86 /50cm 2 .222 ,  KOMODA,Š/V STOJAC ÍZRCADLO ,Š/V /H :cca34/144/37cm 5| Š/V /H :74/85 ,4/44 ,5cm 1 .599 , Š/V /H :cca152/107 /50cm 4 .444 , -(18030342/02 ,01 ,03 ) (18030270 /01 ,05 ;0368/11 -12 ,39 ) 1 .799 , -(79680045/01 ;73260327 /01 ) 30 100P l zeň u l .Fo lmav ská1270 /12 NCBo r skápo le MCZ -1 -MCZ10 -6 -a -P i l sen MCZ10 -6 -a 24 Nab idkap la t íod03 .10 .2016do16 .10 .2016 O tev í ra c ídoba :Po -Ne9 :30-19 :30 Ve ške rénab ídkyj soup la tnéod03 .10 .do16 .10 .2016 ,dovyp rodán ízá sob .Ch yb y ,sazb yat i sko véch yb yj souvyh razen y .V šechn y cen yj soup rode jn ícen y ,v šechn ycen yvče tněDPH .Ch yb y , me z ip rode ja mode lo vézměn yj souvyh razen y .P ře snéro změ ryaná vož íbe zdeko račn ích dynaúd ržbuj soukdo spo z ic inap rode jně . Zbo p ředmě tů . Odbě rpouzev mno ž s tv ítyp ickémp rodomácno s t . T i ráž :V ydá váaro z š i řu je :XMLXobchodn ís . r .o . ,Ná ro žn í1390 /4 , .mobe l ix .cz ,in fo@moebe l ix .cz P raha5 ,S todů lkyPSČ15800www Navšt i vtená sna Fac e bo oku ONL INESHOPnež5.N0y0ní0jidžrvuíhcůezboží www .mobe l ix .cz dos tupnéon l ine Výhodně nasp lá tky