Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 3
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 3

Ko loš tě s t í exk luz ivně uná s ! á v á r h y V , ý žd ka i s e t ď j i ř p t i č o t a z V í k en dp ln ý s l e v Z í ske j teaž50% zpě tzV a šehonákupu , každý10 .nákup mášan c i ! Vednechpá tek7 .10 .ažnedě le9 .10 .2016j smep roV á sp ř ip ra v i l itu tospec iá ln í ak c i .Pozap lacen ízbo ž íjdě tespok ladn ímdok lademkeKo luš tě s t íavyh ra j teaž 50%znákupu .V šešanceje1 :10 ! ! ! ! P ra v id lasou tě že : Max imá ln ívý škavýh ryje25 .000 , -K č .P rojednohozákazn íkaanákupje mo žnáúča s tveh řepouzejednou .Sou tě ž i tje mo žnépouzesezap lacen ýmpok ladn ím dok ladem .S le vabudeudě lenanareá lnouvý š isum yzap lacenéauvedenénapok ladn ímdok laduvdan ýden .T e rm ínsou tě že je7 .10 . -9 .10 .2016anep la t íp rod ř íve u sku tečněnénákup y(an inadop la tkyKupn íchsm luvuza v řen ýchp ředte rm ínemsou tě že ) ,zbo ž ív le táku ,nebo j inakz le vněnézbo ž í .P ř ité tosou tě ž inen í mo žné p la t i tj ižd ř ívevydan ým ipoukázkam i Möbe l ix .S le vabudevyp lacenavpoukázkách Möbe l ixsp la tno s t ído31 .12 .2016 Navšt i vtená sna Fac e bo oku ONL INESHOPnež5.N0y0ní0jidžrvuíhcůezboží www .mobe l ix .cz dos tupnéon l ine Výhodně nasp lá tky