Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 13.10 .2016 do 19.10 .2016


 - strana 38
     

- strana 38

6NODGQtN SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ VýdČlek po 2. roce u firmy až  Kþ/mČs. 9ROHMWH  'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW     1iERU\SUREXGRYDQRXSURGHMQX Y3UD]H²+RUQtFK0ďFKROXSHFK  VHNRQDMt  RGGRKRGY+RWHOX$VWUD 0XNDĢRYVNi3UDKD  'RVWDYWHVHSURVtPSĢtPRQDQiERU\QHERQiVNRQWDNWXMWH QDHPDLOXSHUVRQDO#NDXIODQGF]  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt  AMO 38 / –  za obsah inzerce ručí zadavatel 111