Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Renovace koupelny

Platnost od 1.8 .2017 do 31.8 .2017


Renovace koupelny - strana 11
     

Renovace koupelny - strana 11

9%KPQXCEG 48,5 » WC bez splachovacího kruhu / bezrámové: 79%DG\URNCEJQXCEÉJQMTWJWPGOCLÉWUC\GPKP[z½FPQW wCPEK8PKVįPÉFGUKIP9%D[NX[VXQįGPVCMCD[OQJNC XQFCRįKURNCEJQX½PÉQRVKO½NPøRTQVÅMCV1FPÉOCVGNPÅ MT[V[\CDTCĢWLÉX\PKMWWUC\GPKPRQUVTCP½EJ cm 7OÙX½VMC PC9% 45 cm GZVTCMT½VMÅ9% DG\T½OQXÅ 9%\½XøUPÅ„Colour" - bezrámové 9%UGF½VMQRQOCNÅ zavírání, bílé PGDQwGFÅ1029.00 6395608,9,10 „2TGUKFGPV 9%\½XøUPÅ„'NNC - bezrámové - 35,5 x 36,5 x 48,5 cm Xê9%UGF½VMC pomalé zavírání 5872345 1869.- - keramické 5601967 359.- 4440.„5KIOC - 36x36 cm, rohové - keramické 7280160 %GPCDG\DCVGTKG CUKHQPW 9%\½XøUPÅ „4GPQXC0T2NCP“ - bezrámové Xê9%UGF½VMC pomalé zavírání 8541257 „,CTCN 9%\½XøUPÅ„Mio“ - bezrámové Xê9%UGF½VMC pomalé zavírání 1945.00 6059806, 6059811 3990.- - 38,5x26x9 cm - keramické 5872346 4900.- - 40 x 23 x 11 cm WOøNÙOTCOQTwGFQJPøFÙ EGPCXêGVPøDCVGTKGPCUVWFGPQW XQFWCUKHQPW 5878615 2įGFFGOQPV½zÉRQNQzPCRQFNCJWFGMWPGDQMCTVQP 2QVÅQFGLOKURNCEJQXCEÉVNCêÉVMQ\GURNCEJQXCEÉ P½FTzM[8[wTQWDWL\CPÉOWOÉUVøPÙTQJQXÙXGPVKN5XÅ 9%OŃzGwX[OøPKVKDG\W\CXįGPÉTQJQXÅJQXGPVKNW #NG\FGOWUÉwF½XCVRQ\QTCD[UURNCEJQXCEÉVNCêÉVMQ PGFQRCVįGPÉOPGUVKUMN8MCzFÅORįÉRCFøD[UKU OøNRįKEJ[UVCVMDGNÉM4Q\įÉ\PKUKNKMQPPCUR½įGOG\K 20 5P½OKVQ\XN½FPGVG 1015.- „6CTP » /QPV½z9% UVøPQWC9%RQOQEÉWPKXGT\½NPÉJQPQzGCRQXQN\CMTÙXCEÉMT[VM[CWRGXĢQXCEÉOCVKEG PC9%0[PÉOŃzGw9%UV½JPQWVFQRįGFW\G\½XKVQXÙEJV[êÉ1DøFXøVTWDM[ RįKRQLQXCEÉ JTFNQCURNCEJQXCEÉVTWDMC UGQFUVTCPÉVCMÅ2QMWFDWFGPC\½XKVQXÙEJV[êÉEJLGwVø RTQVKJNWMQX½QEJTCPCQFUVTCPÉUGVCMÅCX[OøPÉURQNWU9%0C\½XøTOŃzGwQFUVTCPKV LGwVø\D[VM[UKNKMQPWRQOQEÉwMTCDM[PGDQWPKXGT\½NPÉJQPQzG\GUVøP[ 599.- 1990.- 9%\½XøUPÅ„1PQXQ - bezrámové Xê9%UGF½VMC pomalé zavírání 5826806 - bezrámové - 35 x 35,6 x 52 cm Xê9%UGF½VMC pomalé zavírání 5801557 3990.1FRW\WLGPGêKUVQV[FÉM[PCPQXTUVXø 9%PCOQPVWLGOG \C6GDG 9%\½XøUPÅ „/GNKUUC“ CZ 0817 r241('5+10Á.0÷r2Į'50÷ 5490.- &ÉM[PCwKORTQHGUKQP½NŃOX|OQPV½zPÉOUGTXKUWLUOGRįKRTCXGPK MF[MQNKXRQFRQįKVVXQLGRTQLGMV[\CLKUVKVRGTHGMVPÉXÙUNGFM[ C|VQXwG\C|VTXCNGPGLPKzwÉEGP[0CwGEGP[LUQWXzF[XêGVPø&2* 5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ 21 27