Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Nářadí a dílna

Platnost od 9.10 .2017 do 30.1 .2018


Nářadí a dílna - strana 10
     

Nářadí a dílna - strana 10

2įÉUNWwGPUVXÉ Vrtáky Bity WJŃXTV½MŃ T F J E Ù P \ Ń T 8ÉEGPGz CEJE\XTVCM[ TPD PCLFGwPCJQ 5CF[XTV½MŃ ĮG\CEÉMQVQWêG 2TŃO[UNQXÅDKV[2* ´MQVQWêG v mm 115x2x22,2 125x2x22,2 150x2x22,2 180x2x22,2 230x2x22.2 WPKXGT\½NPÉRQWzKVÉXwWFG VCOMCOLGRQVįGDC RįGPÅUVMTQWVKEÉOQOGPV - PH1,2,3 - 1/4, 25 mm MU 8233988-90 Øv mm 6 6,5 8 10 12 14 Celková délka mm 210 260 265 210 260 210 Pracovní délka mm 150 200 200 150 200 150 é výrobku 8383321 8383322 6490780 8437817 8383324 8383325 Cena  245 325 425 Ø v mm 4 5 6 8 10 éXÙTQDMW 8659821 8659822 8659823 8659824 8659825 Cena   - 5,6,8,10,12x160 mm 8450171 439.- 5CFC5&52NWU - 5,6,8x110 mm - 6,8x160 mm 8227381 445.- Ø v mm 4.0 SB 5.0 SB 6.0 SB 8.0 SB 10.0 SB éXÙTQDMW 4049479 4049480 4049481 4049482 4049483 Cena   - 20-250 mm 8450632 275.- 5GM½êNQRCVMC5&5RNWU - 40-250 mm 8450633 18 449.- 49.-   éXÙTQDMW Cena 5506329 4291830 4291832 5506330 4291833 4291835 4291836    ´MQVQWêG v mm 150x1 8234022 éXÙTQDMW Cena 8370431 ĮG\CEÉMQVQWê5MQTRKQ PCPGTG\ Cena   ´MQVQWêG v mm 115x22 125x22 230x22 ´MQVQWêG v mm 230x1,6 289.- éXÙTQDMW Cena 8364937 ĮG\CEÉMQVQWê PCPGTG\&+; ´MQVQWêG v mm 115x1 115x1.6 125x1 125x1.6 315.- ´MQVQWêG v mm 115x2 125x2 150x2 180x2 230x2 %QODKV$QZ 6+0 6QTZ2*2< 8234023 *NGF½wPøEQLKPÅJQEQXMCVCNQIWPGPCEJ½\Éw! éXÙTQDMW 5506346 5506347 5506348 5506349 Cena 142 189 WPKXGT\½NPÉMQVQWê 427 UVWTDQUGIOGPVGO éXÙTQDMW Cena 5506331 5506332 5506333 5506334 29  415.CZ 1017 éXÙTQDMW Cena 8370426 8370427 8370428 8370429 8370430 26 33 38 49 éXÙTQDMW 5506351 5506352 5506353 Cena  DGVQPEKJN[ VX½TPKEGDįKFNKEG 5GIOGPVQXÙįG\PÙ MQVQWê&+; ´MQVQWêG v mm 115 125 150 180 230 éXÙTQDMW 7043007 7043009 7043011 7043013 7043015 Cena 132 XJQFPÙRTQįG\½PÉ RTCMVKEM[XwGEJ UVCXGDPÉEJOCVGTK½NŃ 5GIOGPVQXÙįG\PÙ MQVQWê1RVKOC&KCOCPV PCRį ĮG\CEÉMQVQWê PCQEGN&+; *55&+0URKTXTV½M éXÙTQDMW 4049562 4049563 4049564 4049565 4049566 5162204 5162210 5162214 8370424 8370425 ´MQVQWêG v mm 115x22 125x22 150x22 230x22 ĮG\CEÉMQVQWê(NGZQXKV PCQEGNCPGTG\ %QODKV$QZ +PF 2*2< 8234021 Ø v mm 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 Cena $KV6+0 %QODKV$QZ +PF 6QTZ2*2< 275.- 5GM½êRNQEJÙ5&5RNWU WPKXGT\½NPÉRQWzKVÉFQ FįGXC 6QTZ6 - 1/4, 25 mm MU 8233998-4003 6+0VKVCPPKVTKF 5GM½êwRKEG5&5RNWU - 250 mm 8450631 ´MQVQWêG v mm 115x0.8 115x1 115x1.6 125x0.8 125x1 125x1.6 150x1.6 77.- 8TV½MFQUMNC éXÙTQDMW ĮG\CEÉMQVQWêPCPGTG\ XJQFPÙRTQêCUV½wTQWDQX½ URQLGPÉ - PZ 1,2,3 - 1/4, 25 mm MU 8233979-81 5CFC5&52NWU &+;VWTDQ 6[TQNKV&%7 2TŃO[UNQXÅDKV[614: 5&52.75XTV½M[DįKV[ ĮG\PÅCDTWUPÅMQVQWêG ĮG\CEÉMQVQWêPCQEGN 49.- 8TV½M2TQHKITCPKV ĮG\CEÉMQVQWêG;CVQ ´MQVQWêG Ø otvoru v mm v mm 140 20 150 20 150 20 170 16 170 16 190 16 190 16 200 30 210 30 216 30 250 30 250 30 250 30 300 30 300 30 350 30 350 30 400 30 2QêGV éXÙTQDMW \WDŃ 30 5851093 18 5851094 30 5851095 12 5851096 40 5851097 12 5851098 40 5851099 40 5851100 20 5851101 48 5851102 24 5707919 40 5707920 60 5707921 40 5707922 96 5707923 28 5707924 54 5707925 60 5707926 Cena          jKTQMÙXÙDøTįG\PÙEJMQVQWêŃC|FCNwÉJQįG\PÅJQ K|DTWUPÅJQRįÉUNWwGPUVXÉRTQTŃ\P½RQWzKVÉ PCRįRTQDGVQPEKJNW\FKXQQOÉVM[QEGNPGTG\ JNKPÉMNKVKPWOøìFįGXQC|RQF<|FKCOCPVQXÅJQ UQTVKOGPVWPCRįRTQDGVQPM½OGPC|XGwMGTÙ UVCXGDPÉUQTVKOGPVCVQXêGVPøQDMNCFŃC|FNCzD[ 0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRWPCJQTPDCEJE\ ´MQVQWêG v mm 115 125 150 230 éXÙTQDMW 7043001 7043002 7043003 7043005 Cena 369 498 XJQFPÙRTQįG\½PÉ 792 DGVQPW\½OMQXÅ FNCzD[EKJGN *TPEQXÙDTWUPÙMQVQWê 1RVKOC&KCOCPV ´MQVQWêG éXÙTQDMW Cena v mm 115 8319405 XJQFPÙRTQ 125 8319396 DTQWwGPÉDGVQPW wCOQVWDGVQP VCwGMEKJGN %GNQQDXQFQXÙįG\PÙ MQVQWê1RVKOC2TQHK ´MQVQWêG v mm 115x22 125x22 180x22 250x25,4 éXÙTQDMW Cena 7042991 7042992 7042994 7209269   XJQFPÙRTQįG\½PÉ MCEJNKêGM MGTCOKEMÅFNCzD[ OTCOQTW 19