Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Kancelář

Platnost od 15.2. do 31.12.


Kancelář - strana 64


     

Kancelář - strana 64

LEITZ 180° NOV¯ PÁKOV¯ PO¤ADAâ LEITZ O5 0 OTE % ·IR V¤E ·Í NÍ O2 ZA 0 % R KL Y ÁD CHL EJ· ÁN Í Í 180° Novinka! Unikátní patentovaná páková mechanika – moÏnost pfieklopení páky o 1800. UmoÏÀuje ukládání na obû strany, protoÏe páka nepfiekáÏí. ZaloÏíte vût‰í mnoÏství papírÛ najednou. www.esselte.cz Dokonce i pákov˘ pofiadaã Leitz mÛÏe b˘t vylep‰en: o 20% rychlej‰í ukládání díky o 50% ‰ir‰ímu otevfiení pákové mechaniky. Nová patentovaná mechanika umoÏÀuje otáãení páky o 180°, coÏ poskytuje více prostoru pfii zakládání a moÏnost zakládat na obû strany. Proslulá kvalita Leitz u v‰ech ãástí mechaniky je samozfiejmostí, poskytujeme na ni záruku 5 let. I kdyÏ budete pouÏívat pofiadaã velmi ãasto, stále bude fungovat bezchybnû. FROM TO DO… TO DONE cC1125_058-077.indd 64 5.1.12 16:13