Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce podzim 2012

Platnost od 20.8. do 28.2.


Kolekce podzim 2012 - strana 140


     

Kolekce podzim 2012 - strana 140

Prostor pro 12 párů bot Po Před 3 Úspornÿ vakuovÿ vak (2 ks v balení), ™ 199_ 3 ks 2 Dotyková svítidla LED (3 ks), ™ 149_ 1 169_ S tëmito vaky získáte ve skãíni opët dostatek volného místa a ochráníte odëvy pãed prachem a moly. Naplñte jednoduøe vak odëvy a vysavaçem odsajte vzduch. Získáte aå 75% volného místa. Obdråíte 2 vaky o rozmërech 56 x 90 cm. 923 401 P03 2 ks Aktuální trend – záãivé svëtlo – bez vrtání a bez síæového kabelu! Svítidla svítí aå 100 hodin, v bytë, ve skãíni, ve sklepë nebo pãi campingu. Odstrañte jednoduøe pásku a nalepte je. Vypnutí a zapnutí dotykem. Ideální také jako dárek. 3 ks v balení, pohon na baterie (nejsou souçástí zásilky). 2 stãíbrná 925 414 P03 çerná 923 398 P03 149_ 1 Úloånÿ box s pãihrádkami na boty, ™ 169_ 3 Kam se zimní obuví nebo s drahÿmi lodiçkami? Sezónní obuv jednoduøe uloåíte do boxu a zasunete napã. pod postel – v boxu se na ni nepráøí a neuvolñuje pachy do prostoru. Se zmënou sezóny obsah boxu jednoduøe zamëníte. V boxu s pãihrádkami je prostor pro 12 párû bot. Materiál: 100% PVC. Vel. 75 x 68 x 12 cm. 922 993 P03 199_ PRAKTICKÉ V DOMÁCNOSTI! 7 5 99_ Před Po 199_ Po 6 Scelovaç látek, ™ 99_ Oprava textilií bez nároçného øití! V praktickém balení pro snadné dávkování, vhodnÿ pro vøechny druhy textilií. Jednoduché pouåití: nasypete na poåadované místo a pãeåehlíte – ideální pro záplatování, zaøívání, lemování a látání. Obsah: 22 g, jemnÿ granulát. 970 512 P03 4 99_ Před 7 Sprej na matrace, ™ 199_ 6 Rychlá oprava! 4 Opravnÿ smaltovací lak, ™ 99_ Oprava poøkozenÿch smaltovanÿch povrchû není vûbec sloåitá. Tento fluid je ideální k zakrytí malÿch poøkození økrábancû na vanách, sporácích apod. Øtëteçek umoåñuje úspornou aplikaci v tenkÿch vrstvách pãímo na poøkozená místa. Prostãedek je ãeditelnÿ vodou. Objem: 20 ml. 929 282 P03 99_ py chny ty Pro vše vysavačů běžných 5 Nástavec k vysavaçi, ™ 99_ Flexibilní nástavec ideálnë doplní pãísluøenství Vaøeho vysavaçe! Koneçnë se dostanete do vøech spár a rohû a mûåete vysávat na místech, kam se s bëånou vÿbavou vysavaçe nedostanete. Délka cca 73 cm, vhodné pro vøechny bëåné typy vysavaçû. Materiál: umëlá hmota. 962 540 P03 2 ks • záplatuje • látá • lemuje Dopãejte si zdravÿ spánek na çisté matraci! Tento sprej je úçinnÿm prostãedkem na roztoçe, zneçiøtëná místa na matraci a navíc neutralizuje pach potu. Vysoce úçinnÿ, çistí a dezinfikuje, øetrnÿ k lidem a domácímu zvíãectvu! Objem: 500 ml. • Proti roztočům 927 176 P03 • Proti zápachu • Odstraňuje skvrny Šití bez jehly a nitě! 9 129_ 9 Çistiç åehliçek (2 ks), ™ 129_ Tento praktickÿ çistiç odstraní usazeniny vápníku na åehlící ploøe Vaøí åehliçky a poté i zabrání daløím usazeninám. Nejen, åe budete mít çistou åehliçku, ale i Vaøe prádlo se bude snadnëji åehlit a uøetãíte u åehlení i ças. Dodávka obsahuje 2 ks çistiçe. 904 864 P03 0 Stojánek pro dálková ovládání, ™ 129_ Díky tomuto stojánku pro dálková ovládání budete mít v obÿvácím pokoji koneçnë poãádek. Stojánek je otoçnÿ a tak dosáhnete vådy snadno na správnÿ ovladaç. 922 974 P03 8 149_ 8 Odstrañovaç åmolkû, ™ 149_ 138 0 129_ 2012PN05,01 Pro kaådodenní odstranëní nepãíjemnÿch åmolkû a uzlíkû z odëvû, s velkou kovovou plochou pro rychlé dosaåení poåadovaného vÿsledku. Ergonomicky tvarovanÿ vÿrobek s provozem na baterie 1,15 V/ UM1 (není souçástí balení). 924 719 P03