Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce podzim 2012

Platnost od 20.8. do 28.2.


Kolekce podzim 2012 - strana 143


     

Kolekce podzim 2012 - strana 143

1 Vystãihovaç nosních a uøních chloupkû, ™ 99_ Příjemně chladí! Pohodlné a jednoduché odstranëní nepãíjemnÿch nosních a uøních chloupkû, s çistícím øtëteçkem a odnímatelnÿm krytem. Pãední çást vystãihovaçe je z uølechtilé oceli a je odnímatelná k çistëní. Rukojeæ je chránëná pãed vlhkostí. Provoz na baterie. 926 454 P03 2 99_ 79_ 1 3 Rûåe z mësta Jericho, ™ 99_ 2 ks 2 Chladící poløtáãky na oçi, ™ 79_ Po pouåití tëchto chladících poløtáãkû bude Vaøe oçní partie opët çerstvëjøí a odpoçinutá. Vezmëte si trochu çasu na relaxaci. Abyste poløtáãky vychladili, poloåte je jednoduøe na chvíli do lednice. Balení obsahuje 2 kusy. Materiál: polyresin 904 747 P03 PRAKTIČTÍ 149_ Rûåe z mësta Jericho je symbolem øtëstí, lásky a dlouhého åivota. V usuøeném stavu se z ní stane svinutá koule. Jednoduøe ji poloåíte do vody a ona se rozvine a zezelená. Ve vlhkém stavu se pouåívá jako dekoraçní prvek a zlepøovaç vzduchu. 925 775 P03 6 Multi-Box do auta, ™ 119_ Pro vøechny maliçkosti, které se v autë hledají, je tento praktickÿ box tím správnÿm ãeøením. Nápoje, tuåky çi jiné malé pãedmëty umístíte snadno a rychle do tohoto boxu a opët je tam najdete. Jednoduché pãipevnëní na boçní vÿplñ dveãí zavëøením do otvoru pro okenní sklo. Materiál: umëlá hmota. çerná 904 901 P03 6 119_ 5 Stojan na notebook, ™ 149_ 4 24 ks 4 Zázraçné samonavlékací jehly (24 ks v balení), ™ 119_ Navlékání bez námahy! 99_ POMOCNÍCI! 5 119_ 3 Umoåní lepøí odvod tepla, zlepøí cirkulaci vzduchu a zabrání tak pãehãátí pãístroje. Sedmi stupni nastavitelná vÿøka a otoçná základna. Perfektní i jako pult na çtení. Z robustní umëlé hmoty pro optimální uchycení na hladkém povrchu. Rozmëry 28 x 26 cm. 925 416 P03 Koneçnë je u konce problematické navlékání nití do jehel! Speciální øtërbina v horní çásti ucha jehly umoåñuje prakticky automatické navléknutí nitë a to jiå na první pokus. Perfektní ãeøení pro vøechny! Obråíte 24 jehel rûznÿch velikostí. Materiál: uølechtilá ocel 929 406 P03 i ruce! Vždy př Zaručuje dobré klima v místnostech! 0 Malovací domeçek (40 dílû), ™ 199_ Tento domeçek obsahuje vøe, co k malování potãebujete! 12 voskovek, 12 pastelek, 12 fixû, 1 tuåku, 1 mazací gumu, 1 oãezávátko a vodou rozpustné lepidlo. Vøe pëknë srovnané v zásuvkách. Domeçek je díky tropickÿm vzorûm velmi dekorativní. Ideální jako dárek. Pro dëti od 3 let. 923 220 P03 7 179_ 0 9 8 2 ks 2012PN02,01 7 Zvlhçovaç vzduchu (2 ks v balení), ™ 179_ Tyto zvlhçovaçe vzduchu vytvoãí dobré klima v uzavãenÿch místnostech. Naplñte je jednoduøe vodou je hotovo. Hák na zavëøení je souçástí dodávky. Materiál: keramika. Rozmëry cca 8 x 15 x 5 cm. 904 835 P03 8 Lupa na çtení, ™ 99_ 99_ Nezatëåujte zbyteçnë své oçi! Vhodné nejen na çtení ale také pãi ruçních pracích. Dosáhnete aå 300% zvëtøení. Lupa v tomto provedení je velmi flexibilní a plochá, nezabere mnoho místa. Jednoduøe pãidråíte lupu cca 10 cm nad textem a hravë pãeçtete i drobnë tiøtënÿ text. Rozmëry: cca 30 x 19 cm. Materiál: umëlá hmota. 962 565 P03 199_ 9 Girlanda „Sluneçnice“, ™ 199_ Girlanda ve tvaru sluneçnic z umëlé hmoty. Kvëty a listy jsou z polyesterového materiálu, stonky z pevného materiálu. Dodá Vaøemu domovu letní atmosféru. Délka cca 90 cm. 967 298 P03 199_ 40 dílů 141