Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Sedačky, postele, závěsy

Platnost od 10.9. do 23.9.


Sedačky, postele, závěsy - strana 3


     

Sedačky, postele, závěsy - strana 3

9ÃHWQÇ URwWX V ODPHODPL 0R{QRVWL SURYHGHQÈ *(50$1< w FP 3RVWHO YÃHWQÇ URwWX 9.990. -37% w FP Kč původní cena 15.886.-* 14.990. -37% Kč .à PÇVÈÃQÇ ,KQHG X N RGEÇU £DORXQÇQ¼ SRVWHO d/RPERq [ FP [ FP WH[WLOQÈ EÈO¼ NÔ{H YÃHWQÇ URwWX ODPHO EH] PDWUDFH D SROwW¼ÓNÔ .à 1RÃQÈ VWROHN VNOHQÇQ¼ GHVND .à 'HQQÈ GHND [ FP [ FP .à .RPIRUWQÈ YØwND původní cena 23.842.-* .à PÇVÈÃQÇ 6NÓÈÍ d6WULSHVq GHNRU ÃHUQ¼ QHER EÈO¼ÃHUQÄ QHER EÈOÄ VNOR GYHÓRY¼Ø ÕFK\W\ EDUYD JUDILW QHER EÈO¼ wYK [ [ FP .à w FP .à iLURNØ YØEÇU ] W\SRYÄKR SO¼QX *(50$1< w FP .à 10.990. -29% PÇVÈÃQÇ Kč původní cena 15.588.-* 11.990. -29% Kč .à PÇVÈÃQÇ £DORXQÇQ¼ SRVWHO d%ROWRQq [ FP EDUYD KQÇG¼ YÃHWQÇ SRORKRYDWHOQÄKR URwWX RWYÈUDWHOQÄKR RG QRKRX EH] PDWUDFH .à 'HQQÈ GHND .à 3ROwW¼Ó .à původní cena 17.108.-* 6NÓÈÍ d,PSHULDOq GHNRU KRUVNØ MDYRU GYHÓRY¼ ]UFDGOR wYK [ [ FP 6NO¼GDFÈ PDWUDFH d7ULRq SRWDK EDYOQD PRGU¼ÃHUYHQ¼ EDUYD wYK [ [ FP  9¼OHQGD d6NDWHq [ FP SHYQÇ RÃDORXQÇQ¼ SUX{LQRY¼ PDWDFH YÃHWQÇ ÕOR{QÄKR SURVWRUX Yà SROwW¼ÓNÔ wYK [ [ FP -33% 1.190. Kč 7.990. Kč původní cena 11.988.-* .à PÇVÈÃQÇ ,KQHG X N RGEÇU 9¼OHQGD d/LEHUW\q [ FP SUDYÄ QHER OHYÄ SURYHGHQÈ SHYQÇ RÃDORXQÇQ¼ PDWUDFH ÕOR{QØ SURVWRU SÓÈVWXSQØ ]H VWUDQ\ wYK [ [ FP 1.990. -40% Kč původní cena 3.354.-* -29% 8.490. Kč původní cena 11.988.-* .à PÇVÈÃQÇ 6HGDFÈ YDN d-XPER %DJ %LJ )RRWq UÔ]Q¼ EDUHYQ¼ SURYHGHQÈ SOQÇQÈ .QDXISRO\VW\URO  7DNWR R]QDÃHQÄ FHQ\ MVRX FHQ\ GRSRUXÃHQÄ YØUREFHP 5361  URÃQÈ ÕURNRY¼ VD]ED  FHONRY¼ üVWND VSODWQ¼ VSRWÓHELWHOHP .à SÓL YØwL ÕYÇUX .à YØwL VSO¼WN\ .à SRÃWX VSO¼WHN OKÔWÇ VSODWQRVWL  SÓL SRVN\WQXWÈ ÕYÇUX  SUYQÈ VSO¼WFH  D VH VSODWQRVWÈ GDOwÈFK VSO¼WHN N GQL Y PÇVÈFL SRÃÈQDMH   6SO¼WNRYØ SURGHM SRVN\WXMH VSROHÃQRVW +RPH &UHGLW DV