Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Sedačky, postele, závěsy

Platnost od 10.9. do 23.9.


Sedačky, postele, závěsy - strana 4


     

Sedačky, postele, závěsy - strana 4

='$50$ 9 FHQÇ YHVWDYQ¼ WURXEDYHVWDYQ¼ YDUQ¼ GHVNDOHGQLFHRGVDYDà SDU 32£¨7$£29¤ 3/œ129œ1¨ &(129¸ 3³¨./$' .XFK\ÍVNØ EORN d(OHJDQFHq EH] VSRWÓHELÃÔ 39.990. Kč .à PÇVÈÃQÇ .XFK\ÍVNØ EORN d(OHJDQFHq QDVWDYLWHOQ¼ YØwND VRNOÔ VQDGQ¼ PRQW¼{ GÈN\ SÓHGPRQWRYDQØP VNÓÈÌN¼PPR{QRVW UR]wÈÓHQÈ9ÃHWQÇ VSRÓHELÃÔ .à  ,KQHG X N RGEÇU &HQD QH]DKUQXMH VSRWÓHELÃH GÓH] EDWHULL D GRSOÍN\ &HQD QH]DKUQXMH VSRWÓHELÃH GÓH] EDWHULL D GRSOÍN\ w FP .XFK\QVNØ EORN d1LND &ODVVLF D (NUDQq .XFK\QVNØ EORN d(OL]Dq 10.990. 6.490. -35% Kč Kč .à PÇVÈÃQÇ původní cena 9.990.- .XFK\ÍVNØ EORN d1LND &ODVVLF D (NUDQq wÈÓND EH] VSRWÓHELÃÔ FP SÓHGQÈ SORFK\ GHNRU PHGRY¼ ROwH QHER MDYRU NRUSXV GHNRU WPDY¼ MDEORÍ SUDFRYQÈ GHVND EÄ{RYÄ EDUY\ .à  .à PÇVÈÃQÇ .XFK\ÍVNØ EORN d(OL]Dq w FP GHNRU ZHQJH KRUQÈ VNÓÈÍN\ NRPELQDFH GHNRU ZHQJHMDYRU .à 9ØEÇU ] W\SRYÄKR SO¼QX ,KQHG X N RGEÇU &HQD QH]DKUQXMH VSRWÓHELÃH GÓH] EDWHULL D GRSOÍN\ &HQD QH]DKUQXMH VSRWÓHELÃH GÓH] EDWHULL D GRSOÍN\ w FP w FP .XFK\QVNØ EORN d0DUWDq .XFK\QVNØ EORN d0RQGR 6FKRNRq 12.990. -35% původní cena 19.990.- .à PÇVÈÃQÇ .XFK\QVNØ EORN d0RQGR 6FKRNRq w FP SÓHGQÈ SORFK\ ÃRNRO¼GRYØ EXNEÈO¼ YH Y\VRNÄP OHVNX SUDFRYQÈ GHVND NRUSXV D VRNO GHNRU ÃRNR .à  3.990. -20% Kč Kč původní cena 4.990.- .à PÇVÈÃQÇ .XFK\ÍVNØ EORN d0DUWDq w FP SÓHGQÈ SORFK\ D NRUSXV Y GHNRUX WÓHwHÍ SUDFRYQÈ GHVND GHNRU KQÇGØ PUDPRU NRYRYÄ ÕFK\WN\ .à 5361  URÃQÈ ÕURNRY¼ VD]ED  FHONRY¼ üVWND VSODWQ¼ VSRWÓHELWHOHP .à SÓL YØwL ÕYÇUX .à YØwL VSO¼WN\ .à SRÃWX VSO¼WHN OKÔWÇ VSODWQRVWL  SÓL SRVN\WQXWÈ ÕYÇUX  SUYQÈ VSO¼WFH  D VH VSODWQRVWÈ GDOwÈFK VSO¼WHN N GQL Y PÇVÈFL SRÃÈQDMH   6SO¼WNRYØ SURGHM SRVN\WXMH VSROHÃQRVW +RPH &UHGLW DV