Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Sedačky, postele, závěsy

Platnost od 10.9. do 23.9.


Sedačky, postele, závěsy - strana 5


     

Sedačky, postele, závěsy - strana 5

7DNÄ Y GHNRUX RÓHFK - 42% GÈOQ¼ mLGOH d9HQH]LDq 1.190. -ÈGHOQÈ VHVWDYD d.O¼UDq Kč 4.490. -26% původní cena 6.138.-* .à PÇVÈÃQÇ Kč původní cena 2.077.-* -ÈGHOQÈ VHVWDYD d.O¼UDq üVWHÃQØ PDVLY PRÓHQØ QD WÓHwHÍ QHER RÓHFK VWÔO [ FP {LGOH VH VYÇWOØP SRWDKHP .à  mLGOH d9HQH]LDq SÓÈURGQÈ EXN VHG¼N ÃHUYHQ¼ O¼WND ZHQJH VHG¼N SÓÈURGQÈ QHER KQÇG¼ EDUYD WÓHwHÍ VHG¼N PRGU¼ EDUYD .à   - 42% 6WÔO d6LPRQq [ FP mLGOH d)ORZHUq 2.490. -19% 599. Kč Kč původní cena 3.094.-* původní cena 1.037.-* 6WÔO d6LPRQq KRUQÈ VNOHQÇQ¼ GHVND SRFKURPRYDQ¼ NRVWUD wG [ FP .à wG [ FP .à mLGOH d0LDq VHG¼N LPLWDFH NÔ{H ILDORY¼ KQÇG¼ QHER ÃHUQ¼ EDUYD .à   mLGOH d)ORZHUq ODNRYDQ¼ SRFKURPRYDQÄ QRK\ UÔ]QÄ EDUY\ .à GHNRU RÓHFK QHER EXN .à QDSÓ   /HYÄ L SUDYÄ SURYHGHQÈ -32% .à - 27% PÇVÈÃQÇ 5RKRY¼ ODYLFH d1DSROLq 13.990. Kč mLGOH d/HLODq 1.690. Kč původní cena 20.774.-* 5RKRY¼ MÈGHOQÈ VHVWDYD d1DSROLq ODYLFH SRFKURPRYDQÄ QRK\ VHG¼N LPLWDFH ILDORYÄ NÔ{H .à mLGOH SRWDK LPLWDFH ILDORYÄ NÔ{H .à 6WÔO d0DWWHRq OHVNOØ EÈOØ ODNRYDQØ NRYRY¼ SRGODKRY¼ GHVND wG [ FP .à   původní cena 2.337.-* mLGOH d/HLODq NRYRY¼ NRVWUD SRWD{HQ¼ HNR NÔ{È UÔ]QØFK EDUHY .à QDSÓ   ,KQHG X N RGEÇU .à UR]NO¼GDFÈ PÇVÈÃQÇ 6WÔO d6W\OHq 10.990. -57% Kč původní cena 25.974.-* 6WÔO d6W\OHq GXE PDVLY UR]NO¼GDFÈ VWÔO YÃHWQÇ YNO¼GDFÈ GHVN\ FP wG [  FP .à 2ÓHFK .à mLGOH d-HVVLHq NRYRY¼ NRVWUD SRWDK LPLWDFH EÈOÄ QHER ÃHUYHQÄ NÔ{H .à   -42% mLGOH d)OH[q EH] SRGUXÃHN Kč 1.490. původní cena 2.597.-* mLGOH d)OH[q EH] SRGUXÃHN SRFKURPRYDQ¼ NRVWUD SRWDK RYDQ¼ LPLWDFH EÈOÄ QHER ÃHUQÄ NÔ{H .à 6 SRGUXÃNDPL .à   7DNWR R]QDÃHQÄ FHQ\ MVRX FHQ\ GRSRUXÃHQÄ YØUREFHP 5361  URÃQÈ ÕURNRY¼ VD]ED  FHONRY¼ üVWND VSODWQ¼ VSRWÓHELWHOHP .Ã SÓL YØwL ÕYÇUX .Ã YØwL VSO¼WN\ .Ã SRÃWX VSO¼WHN OKÔWÇ VSODWQRVWL  SÓL SRVN\WQXWÈ ÕYÇUX  SUYQÈ VSO¼WFH  D VH VSODWQRVWÈ GDOwÈFK VSO¼WHN N GQL Y PÇVÈFL SRÃÈQDMH   6SO¼WNRYØ SURGHM SRVN\WXMH VSROHÃQRVW +RPH &UHGLW DV