Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce pro odvážné ženy

Platnost od 10.10. do 30.4.


Kolekce pro odvážné ženy - strana 94


     

Kolekce pro odvážné ženy - strana 94

POHODLÍ A PŘÍJEMNÝ POCIT! STOP chrápání! 3 Vystãihovaç nosních a uøních chloupkû, 99 ™ 2 149 Pohodlné a jednoduché odstranëní nepãíjemnÿch nosních a uøních chloupkû, s çistícím øtëteçkem a odnímatelnÿm krytem. Pãední çást vystãihovaçe je z uølechtilé oceli a je odnímatelná k çistëní. Rukojeæ je chránëná pãed vlhkostí. Provoz na baterie. 926 454 P17 3 99 2 Bëlící ústní voda, 149 ™ 1 79 1 Kolíçek proti chrápání, 79 ™ S tímto kolíçkem „stop chrápání“ budete mít opët klidnÿ a hlubokÿ spánek a dostatek kyslíku pãi spánku. Vaøe tëlo si bëhem spánku odpoçine a nebude potãebovat energii k chrápání. Kolíçek jednoduøe zasuñte do nosu – umístëte na stãední nosní pãepáåce. Nejlepøí úçinek a uvolnëní docílíte jiå po cca 5 dnech pouåívání. Barva: modrá. 924 685 P17 Záãivë bílé zuby pro mladÿ, vitální a svëåí úsmëv! Pár kapek na zubní kartáçek postaçí – Vaøe zuby budou opët bílé. Tato voda s bëlícím úçinkem øetrnë a velice efektivnë odstrañuje neåádoucí zubní povlak a nenaruøuje zubní sklovinu. Obsah: 74 g. 925 663 P17 Ohebný nastavovač třeštilu 5 129 4 199 7 Misky na zásoby, (10dílná sada), ™ 199 6 sada 18dílná 99 Sklenëné misky s kvëtinovÿm designem lze vøechny uzavãít patãiçnÿmi víçky ve åluté barvë. Vhodné na uskladnëní Vaøich zásob, ale i na uloåení potravin napã. v chladniçce. Vhodné do mikrovlné trouby i myçky na nádobí. Rozmëry ø 9, 10.5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 P17 15 ks Plynule fixovatelný 4 Ohebnÿ nastavovaç tãeøtilu, 199 ™ Ideální k omívání nádobí nebo çiøtëní dãezu. Flexibilní nastavovaç tãeøtilu je bez problémû moåno ohÿbat. Nastavitelnÿ na tlakovÿ nebo øumící proud a vhodnÿ pro kaådÿ vodovod s vnëjøím i vnitřním závitem. Hodí se i do koupelny. Materiál: uølechtilá ocel. 940 376 P17 5 Samolepky „Sluneçnice“, (18dílná sada), 129 ™ Samolepky s motivem sluneçnic. Jednoduøe je odlepte od ochranné folie a libovolnë je nalepte na poåadovanou plochu. Samolepky opët lepí, i kdyå je odlepíte. Ve 3 rûznÿch motivech. Max. velikost cca 18 x 10 cm. 905 355 P17 sada 10dílná 6 Víçka na sklenice (15 ks), 99 ™ Víçka v rûznÿch prûmërech k uschování potravin v lednici. Pruåná víçka jsou z robustního materiálu a dobãe se pãizpûsobí na jakoukoliv nádobu. S tëmito víçky zústanou i vlastnoruçnë zavaãené marmelády a åelé dlouho trvanlivé. 943 881 P17 7 199 8 Bandáå pro palce u nohou, 169 ™ Pro jednoduchou korekturu krásy Vaøich nohou. Tato bandáå koriguje palce u nohou do správné polohy. 2dílná sada pro pravou a levou nohu. 924 454 P17 8 0 2 ks Před 92 9 169 Po 9 Kolenní bandáå, 169 ™ Tato bandáå na koleno stabilizuje, zpevní a umoåñuje tak opët neomezenÿ pohyb. Uvnitã jsou integrovány magnety, které pûsobí vyváåenë na kolenní kloub a mírní tak bolesti. 926 806 P17 89 2 ks 0 Vloåky do obuvi (2dílná sada), 89 ™ S tëmito vloåkami do obuvi ulehçíte Vaøim chodidlûm! Zmírníte bolest pãi chûzi a umoåníte pãíjemnou chûzi. Vhodné pro veøkerou obuv. Jednotná velikost. 925 628 P17 2012PL00,00 169