Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce pro odvážné ženy

Platnost od 10.10. do 30.4.


Kolekce pro odvážné ženy - strana 95


     

Kolekce pro odvážné ženy - strana 95

KRÁSNÉ A PRAKTICKÉ! 1 Svíçkové sáçky 10 ks, 99 ™ Tato pãekrásná dekorativní svëtélka vykouzlí pûsobivÿ dojem na kaådé slavnostní tabuli. Muåete je pouåít jako dekoraci, nebo jako jmenovky - díky dírkovému vzorku docílíte vådy krásné stínové efekty. Nepopsané je tyto sáçky moåno pouåívat opakovanë. Rozmëry sáçku: 11 x 16 cm. Smíøené motivy slunce, mësíce, hvëzdiçek a srdíçek. 973 802 P17 1 2 129 99 2 ks 3 3 Rûåe z mësta Jericho, 99 ™ 2 Slánka a pepãenka ve tvaru tulipánu (2 ks v balení), 129 ™ 10 ks Tyto ozdobné koãenky ve tvaru tulipánu budete mít vådy po ruce. Jedno jestli sûl çi pepã nebo jiné koãení - koãenky se dají naplnit jakoukoliv poåadovanou smësí. oranåová + pink 904 803 P17 fialová + pink 940 035 P17 5 129_ Rûåe z mësta Jericho je symbolem øtëstí, lásky a dlouhého åivota. V usuøeném stavu se z ní stane svinutá koule. Jednoduøe ji poloåíte do vody a ona se rozvine a zezelená. Ve vlhkém stavu se pouåívá jako dekoraçní prvek a zlepøovaç vzduchu. 925 775 P17 5 Korzet, 129 ™ 7 Optimální podpora pro Vaøi páteã. Bëhem mírného taåení ramen dozadu se øíje a krk automaticky stáhnou v jedné linii smërem k páteãi a Vaøe záda se tak vrátí do své pãirozené pozice. Magnetické pûsobení podporuje krevní obëh. Upevnëní na suchÿ zip. Jednotná velikost. Upozornëní: magnety by nemëly pouåívat osoby, které nosí kardiostimulátor (tzv. budík). 943 788 P17 149 3 ks 7 Stojan na notebook, 149 ™ 6 Dotyková svítidla LED (3 ks), 149 ™ Aktuální trend – záãivé svëtlo – bez vrtání a bez síæového kabelu! Svítidla svítí aå 100 hodin, v bytë, ve skãíni, ve sklepë nebo pãi campingu. Odstrañte jednoduøe pásku a nalepte je. Vypnutí a zapnutí dotykem. Ideální také jako dárek. 6 3 ks v balení, pohon na baterie (nejsou souçástí zásilky). stãíbrná 925 414 P17 çerná 923 398 P17 4 4 Lupa na çtení, 99 ™ 99 99 149 Nezatëåujte zbyteçnë své oçi! Vhodné nejen na çtení ale také pãi ruçních pracích. Dosáhnete aå 300% zvëtøení. Lupa v tomto provedení je velmi flexibilní a plochá, nezabere mnoho místa. Jednoduøe pãidråíte lupu cca 10 cm nad textem a hravë pãeçtete i drobnë tiøtënÿ text. Rozmëry: cca 30 x 19 cm. Materiál: umëlá hmota. 962 565 P17 Umoåní lepøí odvod tepla, zlepøí cirkulaci vzduchu a zabrání tak pãehãátí pãístroje. Sedmi stupni nastavitelná vÿøka a otoçná základna. Perfektní i jako pult na çtení. Z robustní umëlé hmoty pro optimální uchycení na hladkém povrchu. Rozmëry 28 x 26 cm. 925 416 P17 Prostor pro 12 párů bot 9 Hadřík na leštění zlata 99 Také jako hadřík na leštění stříbra 0 149 8 169 2012PL01,00 8 Úloånÿ box s pãihrádkami na boty, 169 ™ Kam se zimní obuví nebo s drahÿmi lodiçkami? Sezónní obuv jednoduøe uloåíte do boxu a zasunete napã. pod postel – v boxu se na ni nepráøí a neuvolñuje pachy do prostoru. Se zmënou sezóny obsah boxu jednoduøe zamëníte. V boxu s pãihrádkami je prostor pro 12 párû bot. Materiál: 100% PVC. Vel. 75 x 68 x 12 cm. 922 993 P17 9 Hadãík na leøtëní zlata a stãíbra, 99 ™ Tyto velmi mëkké hadãíky oçistí jemnë vaøe øperky a pãíbory. Povrchy budou çisté a uhlazené. Souçasnë zabrañují novému zbarvení. Obnovte své oblíbené kousky novÿm leskem! K obdråení pro zlato, nebo stãíbro. Rozmëry: 30 x 24 cm. vel. 1 hadãík na leøtëní zlata, vel. 2 hadãík na leøtëní stãíbra 972 117 P17 0 Odstrañovaç åmolkû, 149 ™ Pro kaådodenní odstranëní nepãíjemnÿch åmolkû a uzlíkû z odëvû, s velkou kovovou plochou pro rychlé dosaåení poåadovaného vÿsledku. Ergonomicky tvarovanÿ vÿrobek s provozem na baterie 1,15 V/ UM1 (není souçástí balení). 924 719 P17 93