Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2013

Platnost od 11.3. do 1.9.


Zahradní katalog 2013 - strana 3


     

Zahradní katalog 2013 - strana 3

MILÍ ZÁKAZNÍCI KIKA, 5 27 POHODLNÉ & ELEGANTNÍ JASNÉ & JEDNODUCHÉ 45 67 ROMANTICKÉ & PØIROZENÉ BALKÓNY 79 107 WELLNESS LEHÁTKA SVÌT DÌTÍ GRILOVÁNÍ OHNIŠTÌ VENKOVNÍ DOPLÒKY srdeènì Vás vítáme v zahradním svìtì kika! Koneènì pøichází teplé období. Dny se prodlužují a slunce osvìží naše pohodlí. Pro zdokonalení léta jsme pro Vás pøipravili zahradní katalog s velkým výbìrem zahradního nábytku, kde si každý urèitì vybere. Pøi dokonalém výbìru našeho nábytku a doplòkù dáváme dùraz na kvalitu a funkènost. Taktéž na zachování požadavkù Evropské unie, které se týkají FSC certifikátu - složení døeva, odolnosti vùèi vodì a zneèištìní, taktéž životnosti nábytku a úspory místa na balkónech a malých terasách. V neposlední øadì nám záleží na komfortnosti a atraktivitì nábytku a doplòkù! V následujících 132 stránkách najdete hodnì možností, kterými Vám garantujeme odpoèinek a relaxaci v zahradì, na balkónì nebo terase. Nechte se inspirovat! Vaše Simone Werler Nákupèí sortimentu „Venku jako doma“ 3