Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 28.11. do 4.12.


 - strana 25


     

- strana 25

TÉMA TÝDNE Jak se rodil advent V  období cca čtyř týdnů před Štědrým dnem se mluví o adventu, ale co to advent vůbec je? Podobně jako Velikonocím předchází v  křesťanském kalendáři období půstu, také Vánocům předchází období adventu (advent je latinsky „příchod“). Lidová zbožnost a  zvyky, které se už soustředily na vánoční svátky, přidělily ve vědomí křesťanů zvláštní postavení také adventu. První stopy První stopy vánoční přípravné doby – adventu – se nenacházejí v Římě, kde bychom je možná hledali, ale ve Španělsku, především v Galícii. Svátek Kristova narození se zde slavil na Slavnost Zjevení Páně, lidově zvané Tři králové (6. ledna). Půst svatého Martina Odhlédneme-li od  některých nejistých zpráv z  druhé poloviny 4. století, mluvících o  „třech týdnech zvýšené náboženské činnosti“, je nejstarším svědectvím o  adventu postní pořádek biskupa Perpetua z  Tours († 490). Vyžaduje se v něm půst třikrát týdně v období od svátku sv. Martina (který také pocházel z Tours a jeho svátek se slaví 11. listopadu) do Vánoc. Podařilo se dokázat, že toto ustanovení vycházelo z původního půstu svatého Martina („quadragesima sancti Martini“), sahajícího od  zmíněného světcova svátku až do  svátku Zjevení Páně, což je 8 týdnů. Ale protože se v  těchto oblastech vynechával půst o  sobotách a  nedělích, vychází to přesně na  40 postních dnů. Postit se znamenalo zříci se především požívání masa. Hlavně však šlo o konání skutků pokání, tzn. lítost nad svými hříchy, konání dobra, dávání almužny, návštěvu nemocných apod. Ravenna a Řím První stopy adventní liturgie lze zachytit v  polovině 5. století v Ravenně. V Římě je možné pozorovat prvopočátky adventní liturgie až kolem poloviny 6. století, a sice v souvislosti se zimními postními oslavami, které obsahují také adventní myšlenky. Důležitým je bohoslužební pořádek města Říma papeže Řehoře Velikého (590–604), který obsahuje čtyři nedělní a tři mimonedělní mše adventního rázu. Původní obsah adventu přitom tvořilo Kristovo vtělení a příprava na jeho náboženskou oslavu. Pokání, nebo radostná doba čekání? V  jiných oblastech, zvláště v  Galícii, došlo v  tomto ohledu k silným důrazovým posunům tím, že se advent zaměřil spíše na „poslední věci“, tj. na Kristův příchod na konci věků a poslední soud. Jde zřejmě o vliv irských misionářů, kteří do popředí velmi silně stavěli Krista coby soudce přicházejícího soudit, a  tím zdůrazňovali pokání. Z  pozice hlasatelů pokání prohlašovali advent za vlastní dobu pokání. Něco z  tohoto kajícného charakteru z  Galície proniklo ve  12. století také do  římské adventní oslavy, což se projevilo např. vynecháváním zpěvu Gloria a  nošením fialových mešních rouch. (Nezpívání Gloria a fialové roucho jsou znaky vlastní postní doby, která je 40 dnů před Velikonocemi.) V Římě se ovšem striktně nenahlíželo na advent jako na dobu pokání. Jisté ztlumení v náboženské oslavě nastalo jen proto, aby se na Vánoce mohly rozezvučet zpěvy v plné nádheře a síle. Různá délka adventu Co se týče časového trvání adventu, římské řešení se čtyřmi adventními nedělemi se prosazovalo jen váhavě, ačkoli to takto pro Franskou říši ustanovili král Pipin a jeho syn Karel Veliký. Dlouhou dobu byl na  různých územích znám advent, který pozůstával ze čtyř, pěti i  šesti týdnů. V  oblasti Milána je ještě dnes šest adventních neděl. Zdá se, že se až v průběhu 10.– 11. století prosadilo ve francouzsko-galském prostředí edí římské řešení. děli, stanoPřipadl-li 24. prosinec na neděli, dventu t již na 26 vily mnohé církve začátek adventu na  26. listopad, aby mohly slavit jak čtyři adventní neděle, tak i slavnost vigilie, která se koná v předvečer svátku Narození Ježíše Krista. Nakonec se ovšem prosadilo, že v  takovém případě začal advent až 3. prosince a  slavení 4. adventní neděle odpadlo ve  prospěch vigilie. Také nový liturgický pořádek zachoval pravidlo, že advent začíná nejdříve 27. listopadu a  nejpozději 3. prosince. Jen slavení čtvrté adventní neděle se už nemůže potlačit ani v  případě, že neděle připadne na  24. prosinec. Dopoledne tak věřící slaví 4. adventní neděli a  večer si už připomínají vigilii svátku Narození Ježíše Krista. Struktura adventu První adventní nedělí pro věřící zároveň začíná nový církevní rok. Dvojí povaha adventního času, která se časem vykrystalizovala – příprava na Kristovo narození a  očekávání druhého Kristova příchodu – má odezvu i v současné struktuře adventu. Od  první adventní neděle se pohled věřících soustřeďuje především na druhý příchod Krista na konci věků a  s  tím spojený poslední soud. Druhá adventní neděle je ve  znamení pokání. Třetí advent- ní neděle je naopak radostná a nese jméno podle prvního slova vstupního verše: „Gaudete = Radujte se“. Fialovou barvu kněžského roucha, která symbolizuje pokání, střídá barva růžová, která koresponduje s  radostnou atmosférou této neděle. Růžová barva roucha je zajímavá také tím, že se používá jenom dvakrát za rok: o třetí adventní neděli a o čtvrté postní neděli. Má zdůraznit to, že i uprostřed pokání, které evokuje smutek, jde především o radost – z možností očištění, nabrání nových sil a začátku od začátku. Od 17. prosince do předpoledne Štědrého dne je hlavní náplní adventního času rozjímání o  událostech, které předcházejí narození Krista a zvláštním způsobem avizují jeho příchod. Čtvrtá adventní neděle pokračuje v této linii opisů událostí, které se odehrály těsně před Ježíšovým narozením, jako jsou: andělovo poselství Josefovi, setkání Marie s  Alžbětou a  důležitá starozákonní mesiášská proroctví. Adventní čas končí ve  Štědrý den v patnáct hodin. Pramen: Adolf Adam: Liturgický rok, Nakladatelství VYŠEHRAD, Ilustrační foto: Archiv VĚRNOSTNÍ AKCE TRVÁ DO 19. ÚNORA 2014 KOUZLO VAŘENÍ A SERVÍROVÁNÍ! SBÍREJTE NOŽE A PŘÍBORY ZNAČKY FONTIGNAC. 100 KČ = 1 SB VĚRNOÍREJTE S A UŠETTNÍ BODY ŘÍTE AŽ 85% www.kaufland.cz/ fontignac Brn25/ AVY25, AJV25, CB25 / - Plz23 / -