Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 19.12. do 25.12.


 - strana 28


     

- strana 28

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Mezinárodní ochrana přírody u nás Biosférické rezervace UNESCO V žitelný rozvoj) a logistickou (podporovat projekty, environmentální výchovu a vzdělávání, výzkum a monitoring souvisejících s  ochranou přírody a  udržitelným rozvojem). Ideálním managementem v  BR je spolupráce vědců, ochranářských i  rozvojových skupin, představitelů státní správy a místních samospráv a  zejména pak místních obyvatel. Každá BR musí obsahovat reprezentativní ukázky hlavního biomu, což jsou například opadavé a  smíšené lesy mírného pásu nebo stepi, dále výjimečných nebo ojedinělých ekosystémů nebo druhů, příklady harmonického využívání přírodních zdrojů místními obyvateli a  ukázky narušené přírody, která potřebuje nápravu. Ideálně by pak BR měly zlepšit sociální a ekonomickou situaci daného regionu při současném zachování cenných částí přírody a obnovení jejích narušených částí.   Česku je ta nejvýznamnější příroda chráněna v  rámci zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a  přírodní památky). Ta jsou vyhlašována proto, že jsou významná v rámci české krajiny. Kromě nich u  nás ale najdeme i  taková území, která jsou významná v  rámci celé Evropy, a dokonce i celého světa. K těm patří mimo jiné biosférické rezervace UNESCO (BR). Historie a cíle BR V  roce 1945 byla založena Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, kterou známe spíše pod zkráceným názvem UNESCO. O  25 let později vyhlásila program Man and the Biosphere (chcete-li Člověk a biosféra, zkráceně MaB), na základě kterého jsou od té doby po celém světě vyhlašovány biosférické rezervace. Ty by měly plnit tři základní funkce: ochrannou (chrá- Bez čísel to nejde nit přírodní a kulturní různorodost), Prvními BR na  našem území byly rozvojovou (podporovat trvale udr- v roce 1977 Křivoklátsko a Třeboň- sko. V  90. letech přibyly BR Šumava, Krkonoše/Karkonosze a Bílé Karpaty. Zatím poslední, šestou, je BR Dolní Morava z  roku 2003. Jejich území jsou vyjma posledně zmiňované v  podstatě shodná s  národními parky či chráněnými krajinnými oblastmi. Největší je Šumava o rozloze více než 1 600 km2 a nejmenší Dolní Morava o  rozloze kolem 250 km2. Na územích našich BR se nacházejí i další mezinárodně významná území, a  to památky světového dědictví UNESCO, mokřady mezinárodního významu nebo lokality soustavy Natura 2000. V současnosti je po  celém světě vyhlášeno 621 BR, včetně 12 přeshraničních, tedy takových, které se nacházejí ve více státech. Jednou z nich je i  česko-polská BR Krkonoše/Karkonosze. Blíže o českých BR Na  dnech údolí BR Křivoklátsko je po  většinu roku tak nízká teplota, jako bychom se ocitli v podhůří hor nebo v horách samotných. Tato tep- BR Dolní Morava, v popředí vinařská vesnice Pavlov, v pozadí vodní nádrž Nové Mlýny -alpínskou tundru či porosty borovice kleče, vzešla z  polohy ve  středu Evropy, nadmořské výšky a geomorfologie. Zejména jižní část BR Bílé Karpaty byla po staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto zde najdeme mimořádně cenná přírodní společenstva včetně jedněch z nejcennějších lučních biotopů Evropy. Rozšířením BR Pálava, vyhlášené v  roce 1986, vznikla BR Dolní Morava. Zahrnuje například soutok Moravy a Dyje, rozsáhlý komplex zachovalých lužních lesů, luk a  mokřadů, nebo lednicko-valtický areál, památku světového kulturního dědictví UNESCO. Foto: ČTK/ Václav Šálek lotní inverze je jednou z příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody. Z významných úprav vodních poměrů BR Třeboňsko, původně močálovité krajiny, vzešla světoznámá síť umělých stok a rybníků s neobyčejnou pestrostí biotopů. BR Šumava, ovlivněná činností člověka již od 10. st., byla vyhlášena za účelem ochrany lesů a pralesů, luk, jezer a  řek v  typických podmínkách evropských středohor. Unikátní přírodní hodnoty nejvyššího pohoří Sudet v  BR Krkonoše/Karkonosze jsou svědectvím dlouhodobého soužití člověka a horské přírody. Jejich mimořádná přírodovědná hodnota, zahrnující mimo jiné arkto- inzerce Nezapomeňte na dárek! 19. 12. Ester 22. 12. Šimon 20. 12. Dagmar 23. 12. Vlasta 21. 12. Natálie 24. 12. Štědrý den 25. 12. Hod Boží Udělat radost... ...může být tak jjednoduché! Nabízíme Vám možnost inzerovat 33% SLEVOU s Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen. 323 607 653, 603 983 196 Akce platí na inzerci od 23. 12. 2013 – 19. 2. 2014 AJV 28 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 147