Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 20.12. do 24.12.


 - strana 6


     

- strana 6

30,­4+9"%:.!6ÆÁ%.· H NA 203.0,!4·.!02/$5+49/$+è 3­è+/6Æ 6Æ3450.·(%0!( "%:3­è+/6Æ693!6!è 3!-35.'6#&(5$5'% 452"/(5")#% 4 999+ü+ü  3 999+ü+ü  6·#%Âè%,/6Æ693!6!è :%,-%26#30 sPROMOKRÏASUCHÏVYSÉVÉNÓsPĄÓKON7sPRACHOVâSÉüEK OOBJEMU LsNÉDOBANAVODUOOBJEMULsMULTIFUNKüNÓ PĄÓSLUÝENSTVÓs(%0!FILTRsHLUüNOST D" více informací na www.okay.cz/promo-philips sPĄÓKON7sSACÓVâKON7sOBJEMNÉDOBYLsHLINÓKOVÉ TELESKOPICKÉTRUBKAsHLUüNOSTD"sAKüNÓRÉDIUS M sªOTOüNÉHADICEsTURBOKARTÉü0OWER0ET0LUS È%(,)#·0,/#(!34%!-',)$% 0!2.·)-05,:!È'-). 2 499+ü+ü 1 099+ü+ü  sNÉDRäKANAVODUMLsPĄÓKON7sSTÉLâVâSTUPPÉRY GMINs$OUBLE!CTIVE#ALsROZPRAÝOVAüsVERTIKÉLNÓNAPAĄOVÉNÓ  693!6!è %,%#42/,58:%/ s(%0!FILTRsINTEGROVANÏPĄÓSLUÝENSTVÓsNÉSTAVEC NATVRDÏPODLAHYsAKüNÓRÉDIUS M sTELESKOPICKÉTRUBICEsMýKKÉKOLEüKAsHUBICE 6ARIO %.4ñ·$!!  6 999 1 0 ü 5 + 8  MĚSÍČNÍ .!0!ñ/6!#·È%(,)è+! 0(),)03'# -ê3·#ö 0ñ·+/.7 0!2+%4/6­(5")#% $6/5+/-/2/6Æ47). CHAMBER SYSTEM™  2 899+ü+ü  È%(,·#·02+./ 0(),)03'# sVELKÉODKLÉDACÓPLOCHAsPOTAHZEVRSTEV BAVLNA PýNA PLST sNASTAVITELNÉVâÝKAAäCM sROZMýRYXCM sDRäÉKNARAMÓNKA +ü AH SPLÁTK +/.$%.:!è.·35Á)è+!34%0%,.Æ-è%20!$,%7()2,0//,!:!(0 sSENSOROVATECHNOLOGIESMYSL!IR#AREsKAPACITASUÝENÓ KGsDISPLEJsZOBRAZENÓZĈSTATKOVÏHOüASUsZOBRAZENÓ PRĈBýHUPROGRAMUsHLUüNOSTD" s6XÁX(nXXCM %.4ñ·$!! NO FROST NEREZ CM CHLADNIČKY 999ü 5 1 0 80 + %.4ñ·$!! MĚSÍČNÍ 0ñ·"/2/6­:­356+! +/-")./6!.Æ30/2­+ -/2!+3') 6 999+ü ü + sPLYNOVÏHOĄÉKYSPOJISTKAMI34/0'!3sSLENýNâPĄÓKLOP sDVOUDÓLNÉSMALTOVANÉMĄÓäKAsINTEGROVANÏZAPALOVÉNÓVKNOFLÓKU sPĄESNÉREGULACETEPLOT ª#ODKLÉDACÓPROSTOR  ZÉSUVKAL sNASTAVITELNÏNOäKY MĚSÍČNÍ AH SPLÁTK -9è+! 3)%-%.33.-%5 sMYCÓTEPLOTYs!51!3%.:/2 SENZORNAPLNýNÓsDÉVKOVACÓ ASISTENTsTECHNIKASTĄÓDAVÏHOMYTÓs88,KOÝEsD" s6XÁX(nXXCM 1$.838-91(-9ċ7âË6Ë7,352'(-(1 (/(.75$2.$<0È7e0ċě 352'(-(19ý5$65 Adresy prodejen najdeš na www.okay.cz. 840 116 529 99+ü 9 0 1 ü 550 + NEREZ .!3!$ 840 11 OKAY +ü +/-")./6!.­#(,!$.)è+! ,''"".3#0" sOBJEMCHLADNIüKYMRAZNIüKYLLsLINEÉRNÓKOMPRESOR LETZÉRUKA s.O&ROSTnBEZNÉMRAZOVâSYSTÏMs-ULTI!IR &LOWnNUCENÉCIRKULACEVZDUCHUs"IO3HIELD4-nANTIBAKTERIÉLNÓ OCHRANADVEĄNÓHOTýSNýNÓs-ĄÓäKA-OIST"ALANCE4-nOPTIMÉLNÓ ÞROVEāVLHKOSTIs3MART$IAGNOSISs,%$OSVýTLENÓsEXPRESNÓ MRAäENÓs6XÁX(nXXCM 9]RURYêSĜtNODGVSOiFHQtFHQD]ERåt.þVSĜtPRXSODWERX.þ9êãH ~YČUX.þSRþHWPČVtþQtFKVSOiWHNPČVtþQtVSOiWND.þFHONHP ]DSODWtWH.þURþQt~URNRYiVD]ED5361~YČUEH]SRMLãWČQt VFKRSQRVWLVSOiFHW3ĤVREtPHMDNR]SURVWĜHGNRYDWHO~YČUĤSURVSRO(662;VUR &(7(/(0ý5DVMVPHRSUiYQČQLY\NRQiYDWWXWRþLQQRVWLSURMLQpYČĜLWHOH S AH SPLÁTK 1ČNWHUpIRWRJUD¿HDLQIRUPDFHPRKRXPtW SRX]HLOXVWUDWLYQtFKDUDNWHU=PČQ\FHQGHVLJQX DWHFKQLFNêFKSDUDPHWUĤY\KUD]HQ\=DWLVNRYp FK\E\QHUXþtPH=ERåtQHPXVtEêWGRVWXSQp QDYãHFKSURGHMQiFK archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ]iND]QtN NXV