Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Denim Fever

Platnost od 3.2.2014 do 3.8.2014


Denim Fever - strana 93


     

Denim Fever - strana 93

08 | PLAVKOVÉ ŠATY 07 | PLAVKY bonprix.cz 599 6NRURNDĭGÜ SODYN\YODVWQì Měkké košíčky pro krásně tvarovaná ňadra Power-materiál pro štíhlé bříško Tvarující podšívka modeluje a uhlazuje břišní partii MÍRNÝ TVARUJÍCÍ EFEKT 09 | STAHOVACÍ PLAVKY KOŠ. C, D, E Měkké košíčky Power-materiál Tvarující podšívka 129OL2_BA003 07 | PLAVKY, 599 KČ 1DSčHGQìVWUDQÞKDGìSRWLVN] OHKFHVHOHVNQRXFìKRPDWHULÈOX 3UVQìSRGđìYNDPÞNNÜNRđìÕN\ DHODVWLFNÈJXPDSRGSUVQìSDUWLì3čHGQìVWUDQDVSRGđìYNRX 9UFKRYĨPDWHULÈOSRO\DPLGHODVWDQ3RGđìYND SRO\HVWHU 9HO  ÕHUQRW\UN\VRYÈV bb% SRWLVNHP ÕHUQRđHGÈVSRWLVNHP bb% 08 | PLAVKOVÉ ŠATY, 799 KČ 09 | STAHOVACÍ PLAVKY, 599 KČ 3čHNUÈVQÜSODYNRYÜđDW\RG1LFH 6L]H1DSčHGQìVWUDQÞPĂGQì WčÈVQÞ]WYDURYDFìKRPDWHULÈOXV YđLWĨPLNDOKRWNDPL1DVWDYLWHOQÈ UDPìQNDOHKNÜNRđìÕN\SUVQì SRGđìYNDJXPDSRGSUV\SUR OHSđìGUĭHQì7YDURYDFìSRGđìYND SURNUÈVQRXVLOXHWX SRO\DPLGHODVWDQ SRGđìYNDSRO\HVWHU 9HO  bb% ÕHUQÈ =WYDUXMìFìKRPDWHULÈOXVNRVWLFHPLDY\]WXĭHQĨPLNRđìÕN\VH ]DMìPDYÞčHđHQĨP]DGQìPGìOHP VHVSRQNRYĨP]DSìQÈQìPV čDVHQìPDR]GEQĨPLOHP\QD NRđìÕNÈFKQDVWDYLWHOQÈ UDPìQND SRO\DPLGHODVWDQ SRGđìYNDSRO\HVWHU .Rđ&'(9HO  ÕHUQÈ .Rđ& bb% .Rđ' bb% .Rđ( bb% 0z..x.2ª‡q.< pro krásně tvarovaná ňadra! 32'3¹51À32'3561‡3d6 pro lepší držení! 79$58-‡&‡ 32'ª‡9.$ elastická vsadka tvaruje břišní partii! MÍRNÝ TVARUJÍCÍ EFEKT 91