Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 11


     

- strana 11

kus PLYŠOVÉ P PL Y OV YŠ OVÉ SR SRDCE RDCE DC CE HEBKÁ H HE BK KÁ DE D DEKA EKA • skvělý skkvě ělý dárek dár áre ek pro ek pro zamilované zam miliovan né • z extra extr ex t a měkkého m kkkkéh mě ho plyše plyš pl y e • dokonale doko do kon ko nalle e hebká heb bká k přííjem př í j mně ně teplá tep eplá llá á a příjemně • materiál: mate ma teri te riá ri ál: polyester ál: po p oly l esste er • rozměry: rozzm ro změry: ěr y: ěr cca c a 15 cc 150 0 x 20 200 00 cm 69 90 kus 269.OHŘÍVACÍ OHŘÍ OH ŘÍVA VACÍ VA CÍ LLÁHEV ÁHEV ÁH eecový • odnímatelný odní od dní n ma mate telln te lný flee lný eeco ecový covýý potah pota po otah tah • objem: obje ob j m: je m cca cca a 0,7/0,8 0,7 ,7/0 /0,8 /0 ,8 l kus DÁMSKÁ DÁ D MSKÁ MS KÁ DÁRKOVÁ DÁRK DÁ RKOV RK OVÁ OV Á SADA SADA • hodinky ho odi d nk nkyy s kovovým kovo ko vový vo vým m tělem tě těle ěle lem m a sladěným ssllad aděn ě ým m ozdobným ozdo oz zdo dobn b ým bn ý náramkem nára ná ra amk mkem em hodinový • přesný přes př esný nýý h odin od in inov nov ovýý strojek Quartz stro st roje jekk Qu uar artz tz FORMY FORM FO ORM RMY Y NA MUFFINY MUFFI UFFFI FINY INY N • z pružného p už pr užné žné ného ho žáruvzdorného žár á uvvzd zdor orrné ného ho o silikonu sililik ikon on nu • jednoduché jedn je dnod dn oduc od uché h vyklopení hé v yk yklo lope pení ní bez bezz vymaštění vymašště tění ní a přilepení přililep př ep pen e í • odolné od o dollné é tteplotám eplo ep lo otá tám m od o –40 40 °C C do do +250 +2 250 °C C 12 111.- ∅ 7 cm DÍLNÁ SADA sada 99 90 CD CD • To To nejlepší nej ejle lepš le p í od Karla pš Karla Svobody / Romantický klavír klavír kl ír Jiřího Jiř iříh íh ho Maláska Malá Ma lásk ska / Country balady bala ba lady sada 269.- kus 4990 [další provedení na www.lidl.cz] www.lid dl.cz] Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství. REGION CZ – 07/2014 11