Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 6


     

- strana 6

100 g 59 500 g 90 34 TĚST TĚSTOVINY TĚ S O OV VIN INY Y CUORI CU CUOR UOR RI 90 těst těstoviny těst stov o inyy z tvrdé pšenice pš šen nic ice ice ve e tvaru t va varu ru srdce srdc sr dce 1 kg = 69,80 Kč OVOCE OVOC OV OC O CE V ČO Č ČOKOLÁDĚ KOLÁ KO L DĚ LÁ jaho jahody ja h dy v mléčné mlé léčn čné čn é čokoládě čoko čo kolá ládě dě / jahody jaho ja h dy ho dy v bílé bílí é čokoládě čoko čo kolá lá ádě / maliny mal a in ny v ml mléč é né éč é a bílé bíllé čokoládě čoko čo ko olá ádě / vvišně išně iš ně ě mléčné v ho h hořké ř é čokoládě řk čoko čo kolá ko lá ládě ádě d EXKLUZIVNÍ EXKL EX XKL KLUZ ZIV VNÍÍ HOŘKÁ HOŘK HO H ŘKÁ ŘK ČO ČOKO OKO OLÁ ÁDA A ČOKOLÁDA různé rů ůzn né d dr druhy, ruh uhy, y, o ob obsahuje sahu sa huje je pouze pou o ze kakao kaka ka kao z vy kao ka vybraných ybr b an nýc ých h plantáží plan pl a ttá táží ž ží EXKLUZIVNÍ EXKL EX KLUZ KL U IV UZ IVNÍ NÍ ČOKOLÁDA ČOKO ČO Č KOLÁ KO LÁDA LÁ ÁDA S PŘÍCHUTÍ PŘÍC PŘ ÍÍCHU HUTÍ HU TÍ TÍ SACHER SACHER SAC D ORT DORT čokoládový čok čo oko k ládový dortt s 20 do 20 % dort me eru r ň ňkkov ové vé meruňkové nápl ná náplně ápl plně a 12 2,5 5% 12,5 másla má m á ásl sla sl a - 24 % 3290 24 pome pomeranč/ pome era r nč/ karamel/malina, kara ka ramel/ma malilin na, na, obsahuje ob o bsahu sahuje sa e pouze pou ouze ze kakao vybraných kka aka kao o z vybra ba anýc nýc ý h plantáží pla pl antá táží ží 90 125 g 100 g = 19,92 Kč PETIT P ETIIT C CH CHOCOLAT HOC OCO OLLA ATT - 21 % 69 90 54 90 PRALINKY P PRA PR RAL ALIN NKY Y AMIDALA AMI MID DA D ALLA A exkluzziv exkluzivní ivní ní ččokoládky, okol ok o ád ádky ky, ky, různé é dr d druhy ru ruh uh hy z ml mléč mléčné léč é čn né é čokolády čo ččok okol ok kol olád á dy p plně pl plněné lně něné né celým celý ce elýým líllískovým ísskkov ís ovýým ým o ořechem řech ře ch hem m a nu nugátovým n ugá gátto tovvýým krémem krém kr rém émem em 500 g 1 kg = 109,80 Kč - 28 % 7990 - 25 % 7990 59 90 200 g 56 90 200 g 100 g = 28,45 Kč 100 g = 2 29,95 Kč 6 REGION CZ – 07/2014 Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.