Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 7


     

- strana 7

125 g 130 g 79 59 90 90 CANACHE CANACHE C PR RAL A IN INKY KY Y PRALINKY 100 g = 61,46 Kč 100 g = 47,92 Kč kkošíčky ko oší š čk ší č y z je jemn jemné mné mn é mléčné m ml éčné éč n čokolády né čok okol olád ád ády dy s ex e exkluzivními klluzivní níímii náplněmi nápl ná plněmi m ČOKOLÁDOVÁ ČOKO ČO KO OLÁDO LÁ ÁDOVÁ Á SRDÍČKA SRD SR DÍČK DÍ Č A zm ml mléčné/hořké léč éčné né/h /hoř /hoř /h ořké ké čokolády čoko ččo kolády ko llá ádyy 150 g 49 90 99 100 g = 33,27 Kč 90 VONNÁ V VO ON NNÁ NN NÁ SVÍČKA SV VÍČKA ÍÍČ ČKA A VE VE SK SKLENIČCE KLE LEN NIČC CE cena za kus LÍSKOOŘÍŠKOVÁ LÍSK LÍ ÍSK SKOO OOŘÍ OO OŘÍ Ř ŠK ŠKOV ŠKOV OVÁ Á SRDÍČKA SR S RDÍ DÍČK ČKA KA V MLÉČNÉ MLÉČ ML ÉČNÉ N NÉ ČO Č OKO OLÁDĚ LÁ ÁDĚĚ ČOKOLÁDĚ vp pl plechové lec e ho hové vé é dóze dózze ČO Č OKO KOLÁ OLÁDO DO OVÉ ČOKOLÁDOVÉ PR RAL ALIN ALIN INKY NKY KY PRALINKY 2 druhy 99 90 250 g 149.- cena za kus OSVĚŽOVAČ O SVĚĚŽO ŽOVA AČ VZ VZDU V VZDUCHU DU D UC CHU CH U PLYNOVÝ PL P LYN YNOV YNOV OVÝ O VÝ ZAPALOVAČ ZA APA PALO LOVA VAČ s dřev dřevěnými evěnými tyčinkami, tyyči čink nkam ami,i, různé rů ů né ůz é druhyy znovu zn zno novu plnitelný, plni pl niite n teln lný, ln ý, s variabilním ý, var ariia aria abi biln b ln níím m nastavením na n ast ast stav aven ením ím m plamene, pla la m mene me ne,, přetočením ne přet př etoč očením ením zapalovače zapa za palo pa lov lo ovva ače če lze lze ze z tvaru t va varu rru u sdrce sdr drce e snadno snad sn ad dno o vytvořit v yt y t vo voři ř t kl klas klasický assiccký ký zapalovač zapa za pallo lova vač vač - 16 % 5990 1 kg = 596 Kč MOZARTOVY M MO OZ ZA ART RTOV O Y KOULE OV K UL KO U LE čokoládové ččo okolá kolá ko ládo dové do v bonbóny bo on nbó bóny ny s marcipánovou ma arrci cipá páno n vou vo ou náplní nápl ná p níí pl 49 90 200 g 100 g = 24,95 Kč 99 90 cena za kus Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství. REGION CZ – 07/2014 7