Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 3


     

Výprodej - strana 3

Dám ské 9 , 99 1 to41 í s í m F ree r idesnowboa rdSabo tage archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static D ře věné jád ro ,t va rD i re c t iona lShape . Dé lk y /š í řk y :1 52 /24 , 7cm ,1 57 /26 ,6cm ,1 63 /26 , 7cm [ 01 91 026 ] m í s to7999 , - –40% –50% 3999 , - Pán ské Snowboa rdo vébo ty Angu sAT/Jan i sAT W S ys témšně ro ván íATOPp ror y ch lé asnadnéobu t íav y zu t í . Pán sk ý mode l :ve l .42 -46[3043 1 01 ] Dám sk ý mode l :ve l .38 -42[3042065 ] Snowboa rdo vévá zán íC2 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Po ls t ro vanépá sk y , in teg ro vaná d voud í lnáopě rka ,na s ta v i te lnápa ta , a s yme t r i ckázák ladna ,p la s t . ve l .39 -48 [ 0352034 ] –40% m í s to2499 , - Trd+vázání SE a wbo Sno , o 10498 tt í s í m i t rodě p 14 99 , - Dě tská l y ža ř skáhe lma S l ing sho t Na v r ženaspo žada vkemna ma x imá ln íbe zpe čno s tapohod l í va š i chra to le s t í ,důka zemtoho je kon s t ruk ce In -mo ldnebos ys tém In Fo rm ,k te r ýumo žňu je jemnědo lad i t ve l iko s tp ř i lb ysnadnoar y ch le ,ato i v r u k a v i c í c h ,od v r u k a v i c í c h vě t rán ípakza j i š ťu j í č t y ř io t vo r ySupe rCoo l . ve l .4 9 -55 ,5 , 9 , 9 5 59 11 to o s t í s í m [ 0840029 ] –52% –40% L y ža r skáhe lmap rodo spě léB r i sk Po sk y tu jepo t řebnoube zpe čno s tav y sok ýkom fo r t d ík ys ys témuak t i vn íhově t rán íate chno log i i InMo ld , s y s témna s ta ven íve l iko s t i ,ú ch y tb r ý l í . ve l .52 -58 [ 0845086 ] , , 9 99 o21 t s í m L y ža ř skáhe lmap ro do spě léA f f in i tyLFX Sko řep inaABS ,s y s tém p rona s ta ven íve l iko s t i ,ven t i la ce . ve l .4 9 -62 [ 0 0845 1 46 ] , o1299 t s íí m –5 1% , 9 9 9 2 29 33 to o s t í s í m L y ža ř skéb rý lep rodo spě lé D r ibe r –50% T e chno log ieS ing le f le xSLHp ro s i lnép ro ja sněn íav ysok ýkon t ra s t , po v r cho váúp ra vaAn t i -Fog ,zd vo jen ý n í k , U Vo r n . z o rn í í k k ,1 1 00% 0%U U V ch an a . [ 08 6 6 3 3 1 1 5 5 2 2 ] ] 9 , 99 4 to14 í s í m – 70% –63% L y ža ř skéb rý leDownh i l l I I B r ý lep rodo spě lé ,zd vo jen ýzo rn ík , 1 00%UVo ch rana . [ 0863505 ] , 9 , 9 2 9 2 1 12 to o s t í s í m –46% *T en top roduk tnen ísk lademvp rode jně P rahaA t r iumF ló raaZ l ínZ la téJab lko , rád ivámhovšakob jednáme . , 99 4 4 to2 s s í s í m Dám ské l y ža ř skéb rý le T opa zAd van ced Mode ld i sponu jed vo j i t ým sk lema módn ímde s ignem . [ 0862024 ] Dám skáso f tshe l lo vábunda Shen y2 So f tshe l l5000za j i š ťu jeodo lno s t vů č ivě t ruazá ro veň odpu zu jevodu . ve l .36 -48 [ 568571 1 ]