Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 6


     

Výprodej - strana 6

INTERSPORT50le tsvám i ! O s la vu j tesnám iaVYHRAJTEJEDENZE3JARN ÍCHL YŽAŘSKÝCHPOBYTŮ v če tněpo lopen zeask ipasůvrakouskémreg ionuNASSFELD ! S ta č íkd y žvobdob í16 .1 .-16 .2 .2014 nak oup í tevp r ode jná chINTERSPORT v ČRnad999K čsezáka zn i ck ouka r touINTERSPORTaza reg i s t ru je teon l ine s vo j iú č tenku . V í cein fo rma c ínawww . in te r spo r t . c z . 1 2 3 1 B ě žkyF i s che rSCC la s s i c Sk lu zn i ce Wo r ldCupP ro ,zpe vněn íh ranPowe r Edge ,A i rCo rete chno log ie . Dé lk y :1 87 207cm K ro j en í :4 1 / 44 / 44 mm j [ 0 1 1 8 8 0 0 0 0 8 8 9 9 ] ] 9 , 99 9 to39 í s í m SALE ! %% 2 B ě žkyA c t i ve8G2/3 Sa f ineA c t i ve8G2 s   vá zán ímSNSP ro f i lAu toma t i c % Podpo ras toupán íG2 , jád roDen so l i te . K ro jen í :52 -4 7 -4 9 mm Pán sk ý mode l :dé lk y :1 77 205cm[ 01 70050 ] ám k ý m o d e l : d é l k y : 1 7 0 1 9 1 [ 0 1 7 0 3 54 ] Dá ms s k ým o o d e l l : d é l k y : 1 7 0 1 9 1cm cm [ 0 1 7 0 3 , 9 9 , 9 3 9 3 33 to o s t í s í m Dám ské –4 1% Pán ské Pán ské , , o1799 to s í m Dám ské Bo tyna  bě žkyU l t raP roMenSNS/ Sa f ineSon i cP roLad ySNS P ro f i lSNS ,nep romoka v ýs v r chn í ma te r iá l , p řek r y téšně ro ván í . Pán sk ý mode l :ve l .39 ,5 -4 7[3 1 203 1 7 ] Dám sk ý mode l :ve l .37 ,5 -42[3 1 20306 ] Pán ské Dám ské Bo tyna  bě žkyXCT o o or u u r i i n n g g / / XCT ou r ingM yS ty le , 999 1 to1 t s s í m Podeše vT3 ,neop reno v ý ja z ykp ro ma x imá ln í o ch ranup ředz imoua   v lhkem . Pán sk ý mode l :ve l .40 -4 7[3 1 203 1 2 ] Dám sk ý mode l :ve l .37 -42[3 1 20085 ]