Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 7


     

Výprodej - strana 7

TY E S É K S Ř A Ž Y L ! č K 9 9 9 3 d žo i j % SALE ! % Dám ská l y ža ř skáobu v Que s tA c ce s sX55 W % Zá vodn íca rv ingo vé l y že Supe r shapeMagnum svá zán ímF ree f lexP ro1 1 P roka ždého ,kdo m i lu jer y ch léza tá čk yah ledá p re c i zněo v lada te lné l y že ,s t ruk tu ro vaná sk lu zn i ceUHMC ,te chno log ie In te l l igen ce p ř i způ sobu je l y žetomukdea jak l y žu je te , KERS ,send v i čo vákon s t ruk ce Wo r ld cup . Dé lk y :1 56 1 70cm K ro jen í :1 21 /71 /1 07 Rád iu s :1 3 ,5 m ( 1 70 cm ) [ 01 401 90 /03 1 0255 ] , 9 , 9 4 49 6 1 6 1 to o s t í s í m Dě tské/ jun io r skés je zdo vé l y že Red s te rJ r . Sk vě leo v lada te lné l y žes   v yn ika j í c í to le ran c í ,capo vákon s t ruk cep roop t imá ln í odo lno s ta   lehko s t ,p ro f i lP i s teRo cke r . K ro jen í :1 02 / 65 /86mm Rád iu s :8m ( 1 1 0cm ) 0 0 1 4 7 ] [ 01 0 0 1 4 7 ] od Dám ská l y ža řskáobu vs   te chno log i íchů ze a   s je zd ,tepe lněp ř i způ sob i te lnávn i t řn í v lo žka m yCu s tomF i tspo r t l ine r ,35mm ve lk ropá sek ,vn i t řn íbo t i čkaX f i tCom fo r t s  na zou va c ímpou tkem ,2a lum in io vé m i c ro p ře zk ya   1va r iab i ln íp ře zka . F le x Inde x :55 L :1 04mm . ve l .24 ,5-27 ,5 [301 0088 ] , 9 , 9 9 9 9 t59 o t s s t í s í m 9 , 99 to51 í s í m L y ža ř ř řk s s káobu vMs M M i i s si s i i o o nLX Ske l l e e ea t t ako oy p y y t t t o o oSe condSk in , , p ro f f fS i i l lSpa ce f f r r rm am a a me e4m m i i k k r r o h hn l i n í k v ép y . l i í k o v é ře zk y . F le lx x x I I nde x x6 :60 L L1 :1 04mm m mm m v e l . . 2 2 8 -30 , , 5 5 [ 3 3 32 0 0 2 2 0 0 1 1 4 4 2 2 ] ] , 9 9 9 9 9 9 7 7 oo t s t í s í m –43% ! ro jád věné ře D Dé lk y :1 00 ,1 1 0 ,1 20cm Vnab íd cesvá zán ímXTE045 [ 03001 34 ] m í s to4299 , - 34 99 , Dé lk y :1 30 ,1 40cm Vnab íd cesvá zán ímXTE7 [ 03001 39 ] m í s to4999 , - 3999 , - Dám skés je zdo vé l y že Sa f ine In f in i tys   vá zán ímTL90 W Pohod lnéasnadnoo v lada te lné l y že , te chno log ieT ip& T a i lRo cke r . Dé lk y :1 44-1 60cm K ro jen í :1 1 8 /73 /1 02 mm Rád iu s :1 3 ,8 m ( 1 60cm ) [0 1 1 01 28 /03 1 0421 ]