Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 8


     

Výprodej - strana 8

Ro topedXT520 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static D isp le ja   t rén inkové p rog ramy LCDpo č í ta čsve lk ýmd i spe jem D isp le ja a     t t r r é é n n i i n n k k o o v v é é p rog ram my y ve lk ýLCDpo č í tač Poč í tač mě ř í Ča s ,r y ch lo s t ,v zdá leno s t ,spo t řebuka lo r i í , tepo vouf rek ven c i Poč í tačmě mě ř ř í í Ča s ,r y ch lo s t ,v zdá leno s t ,po če t spá l e n k a l o r i í , t e po vouf rek ven c i l e n ý chk a l o r i í , t e Mě řen ítepové f rekvence D laňo vésen zo r y Mě řen ít t e e p p o o v v é é c e f rekven c e D l l a a ň ň o o v v é é s s e e n n z z o o r r y y B rzda Magne t i cká Regu laceodpo ru ru čn í B rzdový ýs s y y s s t t ém ém / / o o dpo o r r mag ma g n n e e t i t i c c k k ý ý b b r r z z d d o o v v ý ý s s y y s s t t ém ém náš lapůa t a h u a t a h Se t rvačn ík c ca6kg Ro změ ryses ta veného 90/50/1 40cm p ř ís t ro jed/š/v Da lš ívýbava Ho r i zon tá ln ína s ta ven ísed la , t ran spo r tn íko le čka Max .hmo tnos t už iva te le 1 00kg A r t ik lovéč ís lo 1 240005 Se t rvačn í í k k c ca1 6kg Max .hm mot o tn n o o s s t t l e už iva te l e 1 20k g A r t ik lov v é éč č í í s s l l o o 1 24309 4 W i2013_ IS -CZ_FB B _ _ A A V V 3 3 Ro topedCT210 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static , 9 , 999 10 10 oo t s t í s í m , 9 , 999 66 to o s t í s í m rd ceCa i v r Se Pos i lova c ívěž Mu l t iGym6 . 1 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ! íka zn záka   ímou ř rmap isuzda v r 1rokse . z c . t r spo r te in .  www cena í V Možnos t i t rén inku C v ik ysez vedán ímzá tě že ,c v ik y Bu t te r f l y ,po s i lo ván íb i cep sů , t r i cep sů ,ves lo ván í ,s taho ván í k ladk y ,zakopá ván í ,v ykopá ván í , c v ik yna   vn i t řn ía   vně j š ís t ranu s tehen ,a td . B lokzávaž í 45kg ( 1 0×4 ,5kg ) Rozmě ry ses taveného p ř ís t ro jed /š/v D isp le ja   t rén inkové p rog ramy Mod řepod s v í cen ýLCDpo č í ta čse7 funk cem ia1 9t rén inko v ým ip rog ram y 1 40 /1 06 /1 95cm Poč í tač mě ř í Ča s ,r y ch lo s t ,v zdá leno s t ,spo t řebu ka lo r i í ,tepo vouf rek ven c i Da lš ívýbava B i cep so váopě rka ,ho rn ík ladka , ves lo va c í mad la ,ú ch y tna  noh y Mě řen ítepové f rekvence D laňo vésen zo r y Max . hmo tnos t už iva te le 1 00kg km /h 0 ,8-1 6km /h S toupán í 0-1 0% Mo to r 1 ,5PS Cv ičebn íp lochad/š 1 20x40cm Ro změ ryses ta veného p ř ís t ro jed/š/v 1 66 /73 /1 34cm Da lš ívýbava In teg ro van ýd r žákna láhe v ,sk lápě c í me chan i smu s Max .hmo tnos t už iva te le 1 00kg A r t ik lovéč ís lo 1 242007 A r t ik lové č ís lo BěžeckýpásPW880* 1 24 9045 1rokse rv i szda rmap ř ímouzáka zn íka , 9 , 999 4 1 4 1 to o s t í s í m 1rokse rv i szda rmap ř ímouzáka zn íka *T en top roduk tnen ísk lademvp rode jně P rahaA t r iumF ló raaZ l ínZ la téJab lko , rád ivámhovšakob jednáme . –46% , 9 9 , 999 9 1 9 1 to o s t í s í m Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te rép roduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že te o vě ř i tvna šemp roduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenéslo vem“m í s t o ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh . Nab ídkap la t íod6 .2 .do16 .2 .2014nebodov yp rodán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Zach yb yv zn ik lévt i skune ru č íme .U vedenécen yj souoddoda va te lů / v ý rob cůne zá va zně dopo ru čenép r ode jn ícen y . www . in te r spo r t . c z B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777 ČeskéBudě jo v i ce : NCGé čk o ,Če sk éV rbné2360 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská1825 /23a K la to v y : OCŠk odo vka ,Doma ž l i cká888 Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906 L ibe re c -Rů žodo l : NCGé čk o ,Sou sed ská599 L ibe re c3 :OCN i sa ,Če sk ém láde že456M ladáBo les la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta1495 Mos t : Cen t ra l Mo s t ,Radn i čn í3400 O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po l ská1O s t ra va :F o rumNo váKa ro l ina ,Jan ta ro vá3344 /4O s t ra va : OCFu tu rum ,No v iná ř ská3178 /6aPa rdub i ce :A f iPa la cePa rdub i ce , Ma sa r yk o vonámě s t í2799 P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P í se cká1093 /6 P raha -Čes t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Ob chodn í113 P raha1 : Ga le r ie M y s lbek ,NaP ř ík opě 21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská149P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká117P raha6 : OCŠe s tka ,F a j t lo va1090 /1P raha9 : OCLe tňan y ,V e se l ská663P raha9 : Ga le r ie Ha r fa , Če sk omo ra v ská2420 /15aÚs t ínadLabem : OCF o rum ,B i l in ská3490 /6 Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t roZ l ín ,3 .k vě tna1170 Z l ín : OCZ la téJab lk o ,Námě s t íM í ru174