Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 6.3.2014 do 16.3.2014


 - strana 4


     

- strana 4

Exk lu z i i v v n n ěv v p rode jná ch Jun io r ský mode l ve l .32 -38 [35001 20 ] Jun io r ský mode l ve l .36 -38 ,5 [35003 1 2 ] 40% místo999 , - Pán skékopa čky Neo r ideTRXFG S v ršekz měkké ,odo lnés yn te t i cké u sně ,a s yme t r i ckéšně ro ván íp ro op t imá ln íkon tak ts m í čem , podeše vFGvhodnáp ro p ř í rodn ípo v r ch y . ve l .39 ,5 -4 7 ,5 [3520428 ] m í s to11 99 , - 599 , - m í s to1399 , - 999 , - 84 9 , - Pán skékopa čky ype rvenomPhadeFG H S v ršekz  odo lnéa  nena sáka vé yn te t ik y ,vn i t řn ís té lkaEVA , s podeše vFGvhodná p rop ř í rodn ípo v r ch y . ve l .39 -46 [3520358 ] m í s to1399 , - 999 , S ys témK ids -F i t D ík yv y j íma te lnés té l ce K id s -F i t jednoduše u r č í tesp rá vnou ve l iko s tbo t y . m í s to799 , - 4 99 , - Ha lo váobu vD ropSho t Sá lo vk ys  ko žen ýmv y z tu žen ím ,s v ršek z  n y lonu , me z ipodeše vEVA ,neba r v í c í podeše v ,s ys témK id s -F i tp ro jednodu ché u r čen ísp rá vnéve l iko s t i . ve l .28 -46 [36 71 1 00 ] 1 2 Pán skét r i čko T en t ro Dě tskáspo r to vn ísoup ra va De rdo l+DoganBTS 1 00%po l ye s te r . ve l .1 1 6 1 7 6[4401 020 ] Ku la t ýv ýs t ř ih ,k rá tk ýruká v , 1 00%po l ye s te r . M i xba re vave l iko s t í . ve l .S -XXL [4 1 36034 ] m í s to899 , - m í s to7 4 9 , - 1 599 , - 54 9 , - i t rodě p 2 D í v č íspo r to vn ísoup ra va Y oungMo t ion Pán skéšo r tkyT en t ro K rá tké ,gumavpa se ,bo čn íkap s y , 1 00%po l ye s te r . M i xba re vave l iko s t í . ve l .S -XXL [4 1 1 0046 ] 1 00%po l ye s te r . ve l .1 28 1 7 6[44003 1 0 ] m í s to899 , - 54 9 , - p rodě t i m í s to7 4 9 , - 599 , - 40% - In l ineb ru s le Expe r ien ceUn i sex V ýbo rněo v lada te lné ,ve l iko s t ko le ček78 mm /82A , lo ž i skaABEC5 , kompo z i tn írám . ve l .35 -46 i t rodě p [ 1 582224 ] lé spě  do i m í s to1999 , - 1 1 99 , 4 40% Dám á sk k é in l ineb ru s le K ine t i cSpeedLad y R y ch lo šně ro ván íp ror y ch léna zou ván í a   v y zou ván í ,ko le čka80 mm /80A , lo ž i ska ABEC5 ,kompo z i tn írám . ve l .37 -4 1 ,5 [ 1 581 1 26 ] m í s to3799 , - 224 9 , -