Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 6.3.2014 do 16.3.2014


 - strana 8


     

- strana 8

Dě tského r skéko lo1 8 ‘ ‘MX 1 8 Ko losa t rak t i vn ímde s ignemaA lurámem . Měn i č :6r y ch .Sh imanoTY 1 8 Řa zen í :Re vo sh i f t B rd y :V -b rakep ředn íazadn í [ 1 91 07 6 1 ] CZ_FB_06Mä r z14 P rodá vámet y tozna čk yk o l : 9 , 9 9 to499 s í m ÍCENA VÝROČN ike ‘b ‘ ,5 í27 š j vně le j Ne ! hu r t a n věXT vevýba 9 , 9 9 to2599 s í m ENA VÝROČNÍC Ho r skéko lo27 ,5 ‘ ‘Ax iomComp archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ‘ ‘ ,5 27 35% - D ynam i ckéspo r to vn íha rd ta i lo véko lo , u zam yka te lnáv id l i ce . Rám :A lu7005 ,b ia x iá l ,zab rou šenés vá r y V id l i ce :Sun tou rXCR -LO -R650B ,1 00 mm Měn i č /p ře sm yka č :30r y ch .Sh imano Deo reXTShadow /Sh imanoDeo re Řa zen í :Sh imanoDeo reRap id f i reP lu s B r zd d y y :H yd r .d i skT ek t roD ra co2 ( 1 80 /1 80 mm ) Ve l iko s t irámu :4 1 ,46 ,5 1 [ 1 91 2750 ] *T en top roduk tnen ísk lademvp rode jněP rahaA t r iumF ló raaZ l ínZ la téJab lko ,rád ivámhovšakob jednáme . Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te rép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp rode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp roduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenéslo vem“m í s t o ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod  6 .3 .do  16 .3 .2013nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme . www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp rode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777 ČeskéBudě jov i ce : NCGéčko ,ČeskéV rbné2360 H rade cK rá lové : OCFu tu rum ,B rněnská1 825 /23a K ladno : Shopp ing J ih ,Ame r i cká3252K la tovy : OCŠkodo vka ,Doma ž l i cká888 Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906 L ibe re c -Rů žodo l : NCGéčko ,Sousedská599 L ibe re c3 : OCN isa , České m láde že456L i tomě ř i ce : OCNaSou toku ,Že le t i cká2277 M ladáBo les lav : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta1495 Mos t : Cen t ra lMos t ,Radn ičn í3400 O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po lská1Os t rava : Fo rum No váKa ro l ina ,Jan ta ro vá3344 / 4Os t rava : OCFu tu rum , No v iná řská31 78 / 6aPa rdub i ce :A f iPa lacePa rdub i ce , Masa ryko vonáměs t í2799 P lzeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P ísecká1093 / 6P raha -Čes t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Obchodn í1 1 3P raha1 : Ga le r ie M ys lbek ,NaP ř íkopě21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh radská149 P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠes tka ,Fa j t lo va1090 /1P raha9 : OCLe tňan y ,Vese lská663P raha9 : Ga le r ie Ha r fa ,Českomo ra vská2420 /1 5aÚs t ínadLabem : OCFo rum ,B i l inská3490 / 6Z l ín -Ma lenov i ce : Cen t roZ l ín ,3 . k vě tna1 1 70Z l ín : OCZ la téJab lko ,Náměs t íM í ru1 7 4