Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták : Bombastické ceny

Platnost od 17.3.2014 do 23.3.2014


Bombastické ceny - strana 20


     

Bombastické ceny - strana 20

od pondělí 17. března ELekTriCký veRtiKutátoR a prOvzDušňovAč • výkonný 1200W Turbo-Power motor s automatickou ochranou proti přetížení • odnímatelná 30litrová sběrná nádoba s vyztuženým dnem • přepravní poloha pojezdu neotupující nože • nastavitelná pracovní hloubka ve 3 úrovních • snadno složitelné držadlo • hmotnost: 9,9 kg 1200 1990.kUs pRovZdušňoVací a veRtiKutAční váleC prac ovn í šíř ka: cca 31 cm pRovZdušňoVací váleC sE 42 oCelOvýMi PružinOvýMi hRotY nA důklAdné oDstRaně ní meChu 2 1 v bEzpEčnOstNí SpíNač a auTomAtiCká oChrAna moTorU pRotI přetížeNí včetNě OdlEhčEní tAhu přívoDníHo kAbeLu KOmbInoVaný sTroJ 2 v 1 sE sNadNo vYměNitElnými pRacOvními váLci 30 l 30l ZácHytNý PytEl Pro poUžiTí prOvzDušňovAcíM s pr vzD šň v M vválcEm l Em EzoVé 8 dvOjiTýmI nOži z Ner vErtIkuTačNí VálEc S trávníku i rAc eNe rEg nA lI oCe rEguLacE nAstAveNí hLouBky pRacOvní hL uBky rObuStní přídAvný úChyT SOláRní oDpuZovAč KrtKů • odpuzuje krtky, hraboše a myši pomocí nízkofrekvenčních vln • přes den se nabíjí slunečním světlem • ekologická ochrana bez pastí a jedů • stabilní hliníková tyč • interval nízkofrekvenčních vln: každých 20 s po dobu 5 s • výška: cca 54 cm sTálá fUnkCe DíkY sOláRní tEchNicE a výKonNým aKumUláTorům obsah: 3l ezbarv rovic bo e dOsaH dO cCa 750 m² b kUs ý 299.- rUkoJetˇ s BezPečNosTníM sPínAčeM a naStaVitElným úHleM sKloNu teak ořech OLej na dřEvo • na konzervaci zahradního nábytku, teras a dalších podkladů • určen pro vnitřní nebo zastřešené venkovní prostory • zvýrazňuje původní barvu dřeva 369.kUs 20 REGION CZ – 12/2014 Nabídka zboží platí do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.