Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká obuv

Platnost od 27.3.2014 do 6.4.2014


Běžecká obuv - strana 2


     

Běžecká obuv - strana 2

V evyb ran ý chp rode jná chZDARMADYNAM ICKÁANAL ÝZADOŠLAPU ! V í ce in fo rma c ínawww . in te r spo r t . c z . Exk lu z i vněv p rode jná ch Dě tskáspo r to vn íobu v GameP la yCFK Odo lnás yn te t ika , me z ipodeše vEVA , p rak t i ck ýsu ch ýz ip . ve l .28 -35 [36401 1 5 ] i t rodě p m í s to999 , - 599 , - 40% - Dě tská/ jun io r skáspo r to vn íobu vE lex i r IVJR S y s témK id s -F i t P rod yšn ýMe sha lehkás yn te t ika ,t lumen íPh y lon ,s té lkaK id s -F i t . Su ch ýz ip :ve l .28 -34[3640246 ] Tkan i čk y :ve l .35 -39[3640245 ] m í s to799 , - p rodě t i 37% - 4 99 , - D ík yv y j íma te lnés té l ce K id s -F i t jednoduše u r č í tesp rá vnou ve l iko s tbo t y . Dám ská Jun io r skábě že ckáobu vRe vo lu t ion2GS P rod yšn ýMe sh ,t lumen íPh y lon ,gumo vápodeše v . ve l .35 ,5 -40 [36401 97 ] Spo r to vn íobu vE lex i r IV P rod yšn ýMe shas yn te t ika ,t lumen íPh y lon . Pán sk ý mode l :ve l .40 -4 7[3621 46 9 ] Dám sk ý mode l :ve l .36 -42[363 1 097 ] 30% - Pán ská m í s to999 , - 799 , - m í s to999 , - 6 99 , Bě že ckáobu vL i s toDua lFu s ion Bě že ckáobu vGa tewa y2 P robě ž cesneu t rá ln ímná š lapem ,p rod yšn ýMe sh , me z ipodeše vEVA ,podeše vad iWEAR . Pán sk ý mode l :ve l .40 ,5 -4 7 ,5[3620885 ] Dám sk ý mode l :ve l .37 ,5 -4 1 , 5[3630704 ] , P robě ž cesneu t rá ln ímná š lapem ,p rod yšn ýMe sha s yn te t ika , me z ipodeše vDua lDen s i t y . Pán sk ý mode l :ve l .4 1 -4 7[3621 487 ] Dám sk ý mode l :ve l .37 ,5 -42[363 1 1 1 3 ] Exk lu z i vněv p rode jná ch m í s to21 99 , - Exk lu z i vněv p rode jná ch % 31 - 14 99 , - m í s to1299 , - 30% 899 , - Dám ská Dám ská Pán ská Pán ská Pu lsme t rGPS1 00 ry 3pá ! í len vba Bě že cképono žky NewL jub l i jana 3pá r yvba len í , 75%ba v lna /26%po l ye s te r /2%e la s tan . ve l .36 -45 [4562273 ] m í s to1 59 , - 2 1 29 , - P ř í s t ro jna mě řen ítepo véf rek ven cesp ře sno s t íEKGate chno log i íGPS ,k te rá mě ř í v zdá leno s t ,r y ch lo s tadobut rén inku ,uka za te lspá len ý chka lo r i í ,po č í tad loa ž99ok ruhů , hod in y ,s topk y ,v ýškomě r ,kompa s ,pod s v í cen íd i sp le je ,vodo těsn ý ,v če tněh rudn íhopá su apo č í ta čo véhot rén inko véhop rog ramu . [ 1 5 1 401 3 ] ro rep wa m í s to44 99 , - 33% - 2999 , - t f jeso sahu Ob ! čem ta í č o p s í n e j o p ro p