Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká obuv

Platnost od 27.3.2014 do 6.4.2014


Běžecká obuv - strana 8


     

Běžecká obuv - strana 8

CZ_FB_27Mä r z14 , , 9 , 9 9 9 9 9 3 3 o o t s t í s í m , 9 9 , 49 49 44 oo tt í s í m 32% - 37% - % 44 - In l ineb ru s leF reedomMan In l ineb ru s leMa c rob lade84Lad y Ko le čka84 mm /84A , lo ž i skaSG7 ,h l in íko v ýrám . ve l .37 -42 [ 1 581 1 81 ] Ko le čka80 mm /80A , lo ž i skaABEC5 ,h l in íko v ýrám . ve l .40 ,5 -48 [ 1 58221 6 ] , 9 79 79 11 to o s t í s í m Dě tské/ jun io r ské in l ineb ru s le Pha se rG i r l/Pha se rBo y Ko le čka72 mm /80A , lo ž i skaABEC3 ,kompo z i tn írám , na s ta v i te lnáve l iko s t . Ch lape ck ý mode l :ve l .28 -32 ,32 -35 ,36 ,5 -40 ,5[ 1 5801 1 0 ] 0 , 5 [ 1 5 8 0 1 1 1 ] D í v č í mode l :ve l .ve l .28 -32 ,32 -35 ,36 ,5 -40 , 5 [ 1 5 8 0 1 1 1 ] lné te i v ta s Na i s o k i l t ve PROFES IONÁLN Í se rv isko la in l ineb rus l í vINTERSPORTU ! Se znamse rv isůna jde te nawww . in te rspo r t .c z D í v č í Ch lape cké , 9 , 9 1 9 1 22 to o s t í s í m A luko lobě žkaA r row1 45 Sk láda c íko lobě žka ,ko le čka 1 45 mm , lo ž i skaABEC5 ,na s ta v i te lnáv ýška ř id í tek ,dopo ru čenéza t í žen í1 00kg . [ 1 571 083 ] % 36 - Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í . Něk te r ép r oduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šemp r oduk to vémka ta logunaka ta log . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenéslo vem“m í s t o ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lův  doběu veden í mode luna   t rh . Nab ídkap la t íod  27 .3 .do6 .4 .2014nebodo   v yp r odán ízá sob .Ba r e vnéod s t ín yse mohoul i š i t . Za  ch yb yv zn ik lév   t i skune ru č íme . www . in te r spo r t . c z P la t ípou zevp rode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce777 ČeskéBudě jov i ce : NCGéčko ,ČeskéV rbné2360 H rade cK rá lové : OCFu tu rum ,B rněnská1 825 /23a K ladno : Shopp ing J ih ,Ame r i cká3252K la tovy : OCŠkodo vka ,Doma ž l i cká888 Ko l ín : OCFu tu rum ,Ro re j co va906 L ibe re c -Rů žodo l : NCGéčko ,Sousedská599 L ibe re c3 : OCN isa , České m láde že456L i tomě ř i ce : OCNaSou toku ,Že le t i cká2277 M ladáBo les lav : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta1495 Mos t : Cen t ra lMos t ,Radn ičn í3400 O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po lská1Os t rava : Fo rum No váKa ro l ina ,Jan ta ro vá3344 / 4Os t rava : OCFu tu rum , No v iná řská31 78 / 6aPa rdub i ce :A f iPa lacePa rdub i ce , Masa ryko vonáměs t í2799 P lzeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P ísecká1093 / 6P raha -Čes t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Obchodn í1 1 3P raha1 : Ga le r ie M ys lbek ,NaP ř íkopě21P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh radská149 P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠes tka ,Fa j t lo va1090 /1P raha9 : OCLe tňan y ,Vese lská663P raha9 : Ga le r ieHa r fa ,Českomo ra vská2420 /1 5aT ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,náměs t íS vobod yÚs t ínadLabem : OCFo rum ,B i l inská 3490 / 6Z l ín -Ma lenov i ce : Cen t roZ l ín ,3 .k vě tna1 1 70 Z l ín : OCZ la téJab lko ,Náměs t íM í ru1 7 4