Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 124


     

Koupelny 2014/2015 - strana 124

koupelny, mozaiky 2 Luxfery se stávají stále vyhledávanější součástí moderních interiérů. Využijte naší široké nabídky skleněných tvárnic k realizaci vašich originálních nápadů. Umožní vám vnést světlo a neopakovatelný design do vašeho domova. Luxfery lze použít např. jako příčky do sprchových koutů, vanové a dělící příčky a polopříčky, k prosvětlení tmavých chodeb, koupelen, předsíní apod. Kompletní sortiment luxfer a montážního příslušenství k doptání na prodejnách SIKO. doplňky d dopl plňk ňkyy baterie, b t rie bate rie, i sprchy spr p chy hy stavební stav t ební b í che chemie h mie i dlažby, dl žby, dlažb dlaž by luxf l feryy luxfery Luxfery WYiUQLFHÿLUiVEXEOLQNDPL 19×19×8, 1908P .ÿ WYiUQLFHStVNRYDQi 19×19×8, CL1908CM .ÿ WYiUQLFHÿLUiVYOQNRX 19×19×8, 1908W .ÿ WYiUQLFHäHGiVYOQNRX 19×19×8, 1908WGREY .ÿ WYiUQLFHäHGiVYOQNRXPDW 19×19×8, 1908WGREY2S .ÿ WYiUQLFHWPPRGUiVYOQNRX 19×19×8, 1908WBLUE .ÿ WYiUQLFHW\UN\VRYiYOQNDPDW 19×19×8, 1908WTURQUOISE2S .ÿ WYiUQLFHKQčGiVYOQNRX 19×19×8, 1908WBR .ÿ WYiUQLFH]HOHQiVYOQNRX 19×19×8, 1908WGREEN .ÿ WYiUQLFHVYPRGUiVYOQNRX 19×19×8, 1908WAZUR .ÿ WYiUQLFHUĥæRYiVYOQNRX 19×19×8, 1908WPINK .ÿ WYiUQLFHRUDQæRYi 19×19×8, 1908WOR .ÿ WYiUQLFHÀDORYi 19×19×8, 1908WVI .ÿ WYiUQLFHÿHUYHQi 19×19×8, 1908WREBR .ÿ WYiUQLFH]HOHQi 19×19×8; 1908WGR .ÿ WYiUQLFHæOXWi 19×19×8, 1908WGL .ÿ WYiUQLFHPRUGi 19×19×8, 1908WBB .ÿ ELITE ELITE BATH BATH kuchyně k hyně kuch y ě nábytek, náby ábytek t k osvětlení tek, osvětl osv ětleníí sanitární sanitá sani itárn tárníí ke kkeramika ramik rami ika ka vany, vanyy, sp sprchové prcho h vé é kkouty outy ty radiátory radiát radi diátor átoryy sedátka, sedátk sedá dátka tka, arm armatury atury atur t y WYiUQLFHYOQNDSĥOND 19×9×8, 1909W .ÿ W\WRWYiUQLFHQHMVRXYKRGQpSURSRXåLWtYH[WHULpUX ka Novin ka Novin ]DNRQÿRYDFtOLäWDNDUWiÿRYDQëQHUP GBLNEREZKN2M .ÿNV Y\PH]RYDFtNĝtæHNPPNVEDO GBKRIZEK10, .ÿEDO WYiUQLFHSURWLSRæiUQt 19×19×10, 1910W30F .ÿ WYiUQLFHWHSHOQčL]RODÿQt 19×19×8, ES1908W .ÿ ±SURWLSRåiUQtWYiUQLFH -HGQiVHRWYiUQLFL]DEUDĖXMtFt]ERUFHQt VWČQ\DSURVWXSXSRåiUX 7YiUQLFHMHNRQVWUXNþQČQDYUåHQDWDN DE\SĜLEČåQpPSURYR]XRGGČORYDOD SURVWRU\VH]DFKRYiQtPVYČWHOQpKRWRNX DYSĜtSDGČSRåiUXSDNSOQLODIXQNFLSURWLSRåiUQtVWČQ\VGRVWDWHþQRXþDVRYRX UH]HUYRXSURRSXãWČQtSURVWRU7YiUQLFH PiY]KOHGHPNãtĜFHFPWDNpYHOPL GREUê~WOXP]YXNXQD~URYQLGE ±WHSHOQČL]RODþQtWYiUQLFH 6NOHQČQiWYiUQLFHYSURYHGHQt(QHUJ\ VDYLQJXPRåĖXMHGRViKQRXWKRGQRW\8  :Pð.'tN\WpWRKRGQRWČMHPRåQpML SRXåtWGRH[WHULpUXEH]WRKRDE\GRFKi]HOR NYČWãtPWHSHOQêP]WUiWiP 'tN\SĜHSDåHQtWYiUQLFHDQDSOQČQtRERXNRPRUY]iFQêPSO\QHP$UJRQHPMHGRVDåHQR RGUDåHQtViODYpKRWHSOD]SČWGRPtVWQRVWL D]DFKRYiQtRSWLPiOQtFKWHSHOQêFKSRGPtQHNYLQWHULpUX 124 %ORFN/RFNPRQWiæQtVDGDSURWYiUQLF GBBLLOCK30, .ÿ %ORFN/RFNPRQWiæQtVDGDSURWYiUQLF GBBLLOCK40,.ÿ %ORFN/RFNPRQWiæQtVDGDSURWYiUQLF GBBLLOCK50,.ÿ YčWUDFtRNQRï GBMR1919, .ÿ YčWUDFtRNQRï GBMR3819,.ÿ *ODVVPL[PDOWDEtOiNJ GBGLASSMIX25B, .ÿ Maloobchodní ceny vč. DPH.