Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 202


     

Koupelny 2014/2015 - strana 202

doplňky 5\FKOHWYUGQRXFtFHPHQWRYiKPRWDYëMLPHÿQëFK YODVWQRVWtK\GURIREQtVWHFKQRORJLt'URS(IIHFWŠ, SURWLSOtVĖRYiWHFKQRORJLH%LR%ORFNŠSURãtĜNXVSiU PPY\QLNDMtFtWUYDQOLYRVWEH]YêNYČWXQHYKRGQi GRED]pQX 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ 1HMREOtEHQHMätVSiURYDFtKPRWD XNJEDOHQtVNODGHPSRX]HY\EUDQpGUXK\EDUHY sedátka, armatury .HUDFRORU)) W\S&*:$EDOHQtNJNJEDUHY .(5$&2/þEDUY\  od .ÿNV .(5$&2/þEDUY\  RG.ÿNV vany, sprchové kouty radiátory &HPHQWRYiPDOWDVY\QLNDMtFtPLYODVWQRVWPL PRGL¿NRYDQiSRO\PHUHPYRGRRGSXGLYiVWHFKQRORJLt 'URS(IIHFW®3URYêSOĖVSiUYRENODGHFKDGODåEiFK ]NHUDPLN\SĜtURGQtKRNDPHQHNRQJORPHUiWĤDVNOHQČQpDPUDPRURYpPR]DLFH8UÿHQRSURLQWHULpU\ LH[WHULpU\ sanitární keramika BÍLÁ 110 MANHATTAN 111 67ěË%52â('È 112 â('È67ě('1Ë 113 &(0(1729ċâ('È 114 ANTRACITOVÁ 120 ý(51È 130 JASMÍNOVÁ 131 VANILKOVÁ 132 %eä29È 140 KORÁLOVÁ 141 KARAMELOVÁ 142 +1ċ'È 143 TERRACOTTA 144 ý2.2/È'29È 145 TERRA DI SIENA 150 ä/87È 160 MAGNÓLIE 'YRXVORåNRYiHSR[LGRYiVSiURYDFtKPRWDO]H SRXåtWLMDNROHSLGORRGROQiYĤþLN\VHOLQiPYKRGQi GRSURVWRUVY\VRNêPLQiURN\QDK\JLHQXDGRED]pQX SURãtĜNXVSiUPLQPPVQDGQRVHXGUåXMH 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ 161 67$525ģä29È 162 FIALOVÁ 170 %/$1.<71ċ02'5È 171 TYRKYSOVÁ 172 9(60Ë51È02'ě 180 MÁTOVÁ 181 ZELENÝ JASPIS 182 TURMALÍN 999 TRANSPARENTNÍ 700 35ģ69,71È 702 67ěË%52â('È 710 /('29ċ%Ë/È 716 5ģä29È 720 3(5/29ċâ('È 728 70$9ċâ('È 729 SAHARA 730 TYRKYSOVÁ 731 7(01ċ+1ċ'È 740 MODRÁ 744 MANDARIN 750 ý(59(1È 760 ZLATÁ 770 ANTRACIT 799 BÍLÁ 'YRXVORåNRYiGHNRUDWLYQtHSR[LGRYiVSiURYDFtKPRWDLGHiOQtNHVSiURYiQtVNOHQČQpPR]DLN\3RXåLWHOQi WDNpMDNROHSLGORRGROQiYĤþLN\VHOLQiP3RQDPtFKiQt VNRYRYêPLJOLWWHU\0DSH*OLWWHUO]HGRViKQRXWWĜS\WLYêFKPHWDOLFNêFKHIHNWĤVSiU\ 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ nábytek, osvětlení 100 .HUDSR[\ W\S5*EDOHQtNJEDUHY 0$3;þEDUY\  RG.ÿNV .HUDSR[\'HVLJQ W\S5*EDOHQtNJEDUHY 0$3;'(6,*1þEDUY\   .ÿNV 0DSH*OLWWHU EDOHQtJVWĜtEUQi]ODWi MAPEGLITTERST1 .ÿNV MAPEGLITTERZL1 .ÿNV %DUHYQpNRYRYpJOLWWHU\8UþHQ\NQDPtFKiQtYêKUDGQČ VHVSiURYDFtKPRWRX.HUDSR[\'HVLJQYPQRåVWYt PD[GRKPRWQRVWL9êVOHGNHPMHWĜS\WLYêNRYRYê OHVNVSiU\ kuchyně ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ RGROQpSURWLVNYUQiP ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ Silikony a ostatní MapeGlitter Kerapoxy Design (32;,'29e63É5< Kerapoxy Keracolor FF BarevnéVSiU\0DSHL &(0(1729e63É5< 8OWUDFRORU3OXV W\S&*:$EDOHQtDNJEDUHY 0$38þEDUY\ RG.ÿNV 0$38þEDUY\ od .ÿNV Ultracolor Plus Spárovací hmoty 7Č61,&Ì70(/< ãLURNiQDEtGNDEDUHY Mapesil AC VQDGQRþLVWLWHOQp baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery koupelny, mozaiky 6SiURYDFtKPRW\NWHUp]GREtYiãVYČW 6 0DSHVLO$& EDOHQtPO EDUHYWUDQVSDUHQWQt 0$36þEDUY\ .ÿNV 7UYDOHSUXåQêVLOLNRQRGROQêSOtVQtPYRGČD89 ]iĜHQtEH]REVDKXUR]SRXãWČGHO8UÿHQRSURLQWHULpU\ DH[WHULpU\ 0DSHÁH[06 EDOHQtPOEtOê MAPEFLEXMS45 .ÿNV -HGQRVORåNRYêSUXåQêWL[RWURSQtU\FKOHWYUGQRXFtWČVQLFt WPHODOHSLGORQDEi]LK\EULGQtKRVLODQRYpKRSRO\PHUX VY\VRNêPPRGXOHPSUXåQRVWL/]HSRXåtWSURERGRYp OHSHQtUĤ]QêFKPDWHULiOĤYÿ]UFDGHO. 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ )XJD)UHVFD EDOHQtJODKYLþNDVKRXELþNRXEDUHY )8*$)5(6&$þEDUY\ .ÿNV 3RO\PHURYêQiWČUNRNDPåLWpPXSRXåLWtREQRYXMH LPČQtSĤYRGQtEDUYXYDãLFKFHPHQWRYêFKVSiUsnadná DSOLNDFHXUÿHQRSURLQWHULpU\. BioBlock® 7DWRWHFKQRORJLH0DSHL]DEUDĖXMHWYRUEČDEXMHQt UĤ]QêFKGUXKĤSOtVQtYH YOKNpPSURVWĜHGt ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ ‫ڗ‬ DropEffect® 7HFKQRORJLH0DSHL]DORåHQiQD SRXåtYiQtVSHFLiOQtFK K\GURIREQtFKSĜtVDGNWHUiXPRåĖXMHY\WYiĜHWSRYUFK\ SURQČåMHFKDUDNWHULVWLFNiY\VRNiYRGRRGSXGLYRVW PHQãtVNORQNH ãSLQČQtDY\QLNDMtFtWUYDQOLYRVW 1iã]iMHPRåLYRWQtSURVWĜHGt 9tFHQHåYêURENĤ0DSHLSRPiKiSURMHNWDQWĤP DVWDYLWHOĤPYUHDOL]DFLLQRYDWLYQtFKSURMHNWĤ FHUWL¿NRYDQêFK/(('Ä7KH/HDGHUVKLSLQ(QHUJ\ DQG(QYLURQPHQWDO'HVLJQ³YH VKRGČV86*UHHQ %XLOGLQJ&RXQFLO Elite Bath 69Č7/(=/$7É 67ĜÌ%51É 202 /LäW\39&DPP FP  RG.ÿNV Maloobchodní ceny vč. DPH.