Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 254


     

Koupelny 2014/2015 - strana 254

Nadrže pro zazdění, předezdění a suchou montáž Geberit vyrábí špičkovou sanitární techniku - splachovací systémy pro závěsné WC, toalety s integrovanými sprchovacími funkcemi a také potrubní a odpadní systémy pro domácnosti i průmysl. koupelny, mozaiky baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery 2 Nádržky jsou standardně nastaveny: - malé splachování 3 l, lze zvýšit na 4l - velké splachování 6 l, lze nastavit na 4,5 l a 9 l. '82),;63(&,$/  GRE\WRYêFKMDGHUVXSHYQČQtPPH]LGYČVWČQ\ SURRYOiGDFtWODþtWND7$1*2%2/(526,*0$ RVWDWQtMDNR.RPEL¿[(&2 1\QtQRYč NRPIRUWWLFKpKRQDSRXäWčQt VQDGQiPRQWiæ .20%,),;(&2SUR:&  doplňky SRXåLWtSUR]D]GČQtQHERSĜHGH]GČQtRYOiGiQt]HSĜHGX SURRYOiGDFtWODþtWND7$1*2%2/(526,*0$ QDVWDYLWHOQpYHONpPQRåVWYtOPDOpPQRåVWYtO YHYêUREQtP]iYRGČQDVWDYHQRDO YþHWQČ3(RGSDGQtKRNROHQDDVRXSUDY\SURSĜLSRMHQt¡PP .ÿ sedátka, armatury 1DYtFYEDOHQt SRO\HVWHURYiYëSOėSRGQiGUæNRX -HGQRGXFKiPRQWiæXäHWĝtWHVWRYN\.ÿ ]DVWDYHEQtPDWHULiODSUiFLPRQWiæQtND REVDKXMHVRXSUDYXQDWOXPHQtKOXNX '82),;  GROHKNpVWČQ\VNRYRYRXNRQVWUXNFtQHERSURSĜHGVWČQRYRX PRQWiåVXFKêPSURFHVHP SURRYOiGDFtWODþtWND7$1*2%2/(526,*0$ RVWDWQtMDNR.RPEL¿[(&2 .ÿ 1\QtQRYč NRPIRUWWLFKpKRQDSRXäWčQt - VQDGQi PRQWiæ .20%,),;(&2  .ÿ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static YSĜtSDGČSĜHGVWČQRYpPRQWiåHMHSRWĜHED GRNRXSLWXSHYĖRYDFtãURXE\   radiátory .ÿ sanitární keramika vany, sprchové kouty '92-þ,11É7/$þÌ7.$ RYOiGDFtWODþtWNRDOSVNiEtOiSIGMA 50   .ÿ NRXĜRYpVNOR]UFDGORYp 6'  .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR SIGMA 20 EtOi.- FKURPOHVNOê.+ FKURPPDWQê.1 .ÿ .ÿ .ÿ .ÿ .ÿ .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR %2/(52 EtOi FKURPOHVNOê FKURPPDWQê .ÿ .ÿ .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR6,*0$GRRENODGX NDUWiþRYDQêFKURP *+.ÿ 7/$þÌ7.$6)81.&Ì67$576723 nábytek, osvětlení 6 l/dle potřeby RYOiGDFtWODþtWNR SIGMA 10 EtOi.- FKURPOHVNOê.+ FKURPPDWQê.1 '82),;SUR:& VRGViYiQtP]iSDFKX kuchyně VWDYHEQtYêãNDFP QHY\åDGXMHSĜLSRMHQt QDY]GXFKRWHFKQLNX QXWQRSĜLSRMLWQDHOHNWULFNêSURXG ¿OWUDFHY]GXFKXSĜHVRYOiGDFt WODþtWNR .ÿ Elite Bath RYOiGDFtWODþtWNR SIGMA 01 EtOi FKURPOHVNOê FKURPPDWQê 254 6 l/dle potřeby .ÿ .ÿ .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR 7$1*2 NRYRYp EtOi .ÿ FKURPOHVNOê .ÿ FKURPPDWQê .ÿ NRQVWUXNFH .RPEL¿[SURELGHW .ÿ YORåND]YXNRL]RODþQt SUR]iYČVQp:&DELGHW 9/2=.$:&.ÿ 6 '92-þ,11É7/$þÌ7.$ RYOiGDFtWODþtWNR SIGMA 40 EtOi.4 þHUQi.5 .ÿ .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR 6,*0$ VNOR EtOi6, .ÿ þHUQi6- .ÿ KQČGi64 .ÿ