Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 408










     

Koupelny 2014/2015 - strana 408

BYDLETE PODLE SV¯CH P¤EDSTAV ÚVùR BEZ ZAJI·TùNÍ AÎ 500 000 Kã Financujte své nové bydlení ãi rekonstrukci v˘hodn˘m úvûrem ze stavebního spofiení. MÛÏete jej vyuÏít i k pofiízení nové koupelny nebo kuchynû. Navíc klienti âMSS nakoupí v SIKO prodejnách se slevou. Pomáháme vám vytváfiet domov www.cmss.cz Informace zde obsaÏené nejsou nabídkou (návrhem na uzavfiení smlouvy) ani vefiejn˘m pfiíslibem âMSS. K získání a vyuÏití uveden˘ch produktÛ a sluÏeb je tfieba uzavfiít s âMSS smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvû. âMSS není povinna smlouvu uzavfiít.