Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 22.5.2014 do 28.5.2014


 - strana 23


     

- strana 23

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… Č eská krajina je nesmírně rozmanitá. Na  své si přijdou milovníci mírných zelených kopečků s  trnkovými sady, chladných vrcholků hor s porosty kleče, lužních lesů s  trouchnivějícími staletými kmeny či rozkvetlých luk, jejichž druhové bohatství převyšuje i  amazonský deštný prales. Naši malebnou krajinu utvářejí také aleje. Ať už byly vysazeny před několika sty lety, nebo teprve vloni, ať už čítají stovky stromů, nebo jen několik, pokaždé nádherně dokreslují krajinný ráz. Tentokrát od  nás přijměte pozvánku za  památnými javorovými alejemi. Památné stromy Podle zákona o  ochraně přírody a  krajiny mohou být za památný strom vyhlášeny dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami apod. Bývají označeny tabulí s malým státním znakem. Ústřední seznam ochrany přírody, kte- Výlet za památnými stromy Javorové aleje rý vede Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5 000 objektů s  více než 25  000 stromy. Najdeme mezi nimi i pár set objektů, vyhlášených pro ochranu javorů. Symboly ohně a nebojácnosti Rod javor, latinsky Acer, zahrnuje asi 150 druhů. Rostou v  mírných až subtropických oblastech severní polokoule. Snadno je poznáme podle listů – většinou hluboce laločnatých a dlouze řapíkatých. Však kdo by neznal kanadskou vlajku, na  níž je zobrazen právě javorový list, indiánský symbol ohně a nebojácnosti. Stejně známý je i plod, křídlaté dvounažky, které si děti lepívají na nos. Nejčastěji se u  nás setkáme s  javory mléč a  klen. Rozlišíme je především podle listů. List mléče, který se často pěstuje v  parcích a jehož tmavošedá borka se neodlupuje, nese 5–7 ostře zašpičatělých laloků. Klen, který bývá vysazován v  extravilánech a  intravilánech obcí i jako alejový strom, má listy dělené do 3–5 laloků bez ostrých špiček. Šedočervená borka se odlupuje ve větších šupinách a připomíná borku platanu. Památné javorové aleje Alejí, vyhlášených jako památné a tvořených pouze javory, u nás moc nemáme. A když už, tak nebývají příliš početné. Mnohem častěji a rovněž v mnohem větším počtu jsou javory součástí vícedruhových alejí, v  nichž rostou většinou spolu s  lípami a  jasany. Významný krajinný prvek s mohutnými klenovými velikány, důležitý pro hnízdění ptáků, představuje téměř „100korunová“ alej u Koječína v  okrese Havlíčkův Brod. K  nejpočetnějším javorovým alejím patří také krajinná dominanta při jihozápadním okraji Pelhřimova či alej, začínající u hřiště v obci Horní Vltavice v okrese Prachatice. Obě čítají kolem 40 stromů. Ze smíšených stromořadí stojí za  zmínku například to, jež lemuje křížovou cestu z  Králík v  okrese Ústí nad Orlicí k  známému poutnímu místu Hora Matky Boží. Mnohé z  dosud žijících cca 350 stromů, z nichž javory tvoří polovinu, byly do více jak 1 km dlouhé aleje vysazeny před více jak 200 lety. Ještě delší a na javory početnější je alej, krajinná dominanta podél silnice z obce Herálec do vesničky Brušovec v  okrese Žďár nad Sázavou. Javory v  ní tvoří většinu z  asi 200 stromů. Dendrologicky pestrá a  krajinářsky významná alej s asi 150, často velmi mohutnými stromy, z nichž ten „nej“ klen z cca 70 má ve  výšce 1,3 m nad zemí obvod více jak 4,5 m a „nej“ lípa dokonce více jak 7 m, se zase nachází severozápadně od  Rokytnice v  Orlických horách. Za  zmínku jistě stojí také krásná alej, táhnoucí se z  Andělské Hory v okrese Bruntál k poutnímu kostelu sv. Anny na Anenském vrchu. Z asi 250 často letitých stromů tvoří javory více jak polovinu. Nádherné podzimní zbarvení javorových listů zaujme každého, včetně mývalů Na  tajuplném místě pak někdejší šumavskou sklářskou ves jménem Hůrka připomíná Hůrecká alej, nedaleko vesničky Jižní Hůrka v  okrese Klatovy. Po  2. světové válce bylo zdejší německé obyvatelstvo odsunuto. Po vsi kromě kaple zůstalo už jen stromořadí asi 80 javorů a 35 lip. Přesnou lokalizaci všech památných alejí najdete zde: http:// drusop.nature.cz. Ilustrační foto: ČTK/dpa/A2108/ Wulf Pfeiffer inzerce Q  0/5+­:+!¬.!¬¬+í +$9æ0ONDĐLÒæ æÁTERáæ æ3TĝEDAæ æíTVRTEKæ æ0ÈTEKææ æHOD METRO¬¬!¬ ¬STANICE BâVALâ¬DģM +$%æ.ÈRODNÒæ$ĦMææææææææææææææ.ÈMĐSTÒæ-ÒRU欬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ææææææ0RAHAæ6INOHRADY NÉMčSTÓ¬-ÓRģ äELEZNIĊÉĚģ A 6âKUPNÓ¬CENY¬ZLAT  ¬+ĚÓĊG Aä¬ DLE¬RYZOSTI¬A¬STÉ :,!4! æ34ý¶"2! æ0,!4).9æ!æ34!2/Ç)4./34¶ 0/:/2æ*%$).¬æÀ!.#% ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO ¬DENTÉLNÓ¬ZLATO¬ZUBY¬ ¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬STĝÓBRO ¬TECHNICKϬSTĝÓBRO ¬PLATINU¬4O¬VÝE¬ZA¬ NEJLEPÝÓ¬VâKUPNÓ¬CENY ¬KTERϬSTANOVÓ¬ODBORNÓCI¬V¬OBORU¬ZLATNICTVÓ¬0ENÓZE¬IHNED¬NA¬RUKU¬:!25í5*%-%æ3%2)»:.¶æ*%$.¬.¶ &IRMAæ3CHNEIBERGERææ(AUER ¬REGISTROVÉNA¬PUNCOVNÓM¬ÞĝADEM¬ 0,!4"!æ6æ(/4/6/34)æ!Çæ$/æ6ÅÀ%æ æ+í 02/æ6%,+Åæ:¬*%-æ/"í!.Ćæ3%æ4!4/æ!+#%æ/0!+5*% ¬NÉSTĐNNÏ ¬STOLNÓ ¬PODLAHOVÏ ¬KAPESNÓ¬A¬NÉRAMKOVϬNAPĝ¬)WC¬ ¬3CHAFHAUSEN ¬'LASHàTTE ¬0HILIPE¬ ¬PATEC ¬/MEGA¬ATD ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO¬V¬BĐäNâCH¬RYZOSTECH ¬A¬TO¬JAK¬NÓZKORYZOSTNÓ¬ ¬¬ ¬¬KAR ¬¬ ¬¬KAR ¬TAK¬I¬BĐäNЬPOUäÓVANϬ¬ ¬¬KAR ¬¬ ¬¬KAR ¬čI¬RYZÓ¬¬¬ ¬VYKUPUJEME¬NAPĝÓKLAD¬ZUBNÓ¬ZLATO¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬A¬TO¬JAK¬NEPOUäITϬV¬PLÉTCÓCH¬AURIX ¬čI¬DESTIčKÉCH ¬TAK¬ZUBNÓ¬ZLATO¬JIä¬POUäITÏ :,!4/ 34ý¶"2/ ¬TABATĐRKY ¬PUDĝENKY ¬HĝEBENY ¬PĝÓBORY¬I¬JEDNOTLIVϬKUSY¬I¬POÝKOZENÏ ¬TÉCY¬A¬STOLNÓ¬NÉDOBÓ ¬JIä¬NENOÝENϬÝPERKY¬A¬JAKKOLIV¬POÝKOZENϬÝPERKY¬VÝEHO¬DRUHU ¬STĝÓBRNϬMINCE¬&RANC¬*OSEF ¬čESKÏ ¬ĝÓÝSKÏ ¬CARSKϬA¬DALÝÓ¬V¬JAKÏKOLIV¬KVALITĐ 0,!4).! ¬TECHNICKÉ ¬DRÉTY ¬V¬JAKÏMKOLIV¬STAVU 0OTĝEBUJETE¬PRODAT¬ZLOMKOVϬZLATO¬ZLOMKY ¬NEBO¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLATϬÝPERKY¬(LEDÉTE¬NEJVYÝÝÓ¬CENY¬PRO¬VâKUP¬ZLOMKOVÏHO¬ZLATA¬V¬í2¬.AÝE¬l¬RMA¬SE¬ZABâVɬVâKUPEM¬ZLATA¬JIä¬ĝADU¬LET¬6YKOUPÓME¬VÝE ¬ CO¬JE¬ZE¬ZLATA ¬V¬JAKâCHKOLIV¬KARÉTECH¬-ĦäETE¬NÉM¬PRODAT¬I¬JAKÏKOLIV¬MNOäSTVÓ ¬CENA¬JE¬URčENA¬ZA¬¬GRAM ¬ALE¬ANI¬KILOGRAM¬ZLATA¬NENÓ¬PROBLÏM¬VYKOUPIT¬:LATO¬NIJAK¬NEUPRAVUJTE ¬UDĐLÉME¬TO¬ZA¬6ÉS !¬NEBUDETE¬PLATIT¬äÉDNϬPOPLATKY¬ZA¬ZPRACOVÉNÓ ¬NEBO¬VYZKOUÝENÓ ¬TO ¬CO¬BUDE¬NA¬NAÝÓ¬KALIBROVANϬVÉZE ¬TOLIK¬PENĐZ¬ZA¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLOMKOVϬZLATO¬V¬NAÝEM¬VâKUPU¬ZLATA¬DOSTANETE ¬+í 4%#(.)#+²æ34ý¶"2/æ'!,6!.)+! æ+/.4!+49 æ$2¬49 æ:"94+9 ¬+í (/$).+9 "/.53¬¬+í (/$).9 ¬+í s¬/"2!:9¬s¬(/$).9¬s¬(/$).+9¬+!0%3.· ¬.­2!-+/6³ ¬s¬Á0%2+9¬"2),)!.4/6³ ¬í%3+Ƭ'2!.­4 s¬34ý·"2/¬34ý·"2.³¬0ý·"/29 ¬36·#.9 ¬34ý·"2.³¬.­$/"· ¬4­#9 ¬05$ý%.+9 ¬4!"!4ð2+9 ¬!4$ s¬-).#%¬0/5:%¬:,!4³¬!¬34ý·"2.³ ¬s¬*).³¬:!*·-!6³¬34!2/È)4./34) ¬+í 0LATÓ¬POUZE¬PĝI¬VâKUPU ZLATA¬NAD¬¬G 34!2/Ç)4./34)ææ ææ34/,%4¶ 6Á%¬-ĆÈ%¬"Æ4¬)¬3),.ð¬0/Á+/:%.³¬0/2!$·-¬ ¬3"ð2!4%,¬.%*,%0Á·¬#%.9¬ ¬0,!4"!¬6¬(/4/6/34)¬4ðÁ·-%¬3%¬.!¬6!Á·¬.­6Á4ð65¬ ¬5¬.­3¬$/34!.%4%¬.%*6·# Všechny novinky ve Vašem e-mailu! protože Kaufland je firma s budoucností! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem. Bohemia finance corporation SE Dálniční známky si můžete u nás zakoupit na oddělení INFO. AJV 23 / — NEBANKOVNÍ PŮJČKY bez zajištění 11 000 – 20 000 Kč tel.: 234 251 223 e-mail: radka_svobodova@bohemia-finance.eu S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10% Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Nezapomeňte na dárek! 22. 5. Emil 23. 5. Vladimír 24. 5. Jana 25. 5. Viola 26. 5. Filip 27. 5. Valdemar 28. 5. Vilém Staèí RYCHLÁ OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA Info linka 800 800 288 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù za obsah inzerce ručí zadavatel 71