Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Prázdninová móda

Platnost od 28.5.2014 do 28.11.2014


Prázdninová móda - strana 26


     

Prázdninová móda - strana 26

01 | DŽÍNOVÉ ŠATY, 649 KČ CENOVÝ HIT 'HFKEHURXFìGĭìQRYÜđDW\]QDÕN\5$,1%2:6KOXERNĨPYĨVWčLKHPGR9D]DMìPDYĨPLUDPìQN\SURSÞNQĨ]DGQìY]KOHG3URVWÞQHRGRODWHOQÜ'ÜONDYHYHOFFD FP EDYOQD 9HO bb% PRGUÈVWRQH ÕHUQÈVWRQH bb% 03 | TOP (2 KS V BALENÍ) 129 2 ks v balení 258 02 | TRIKO, 249 KČ 1ÈGKHUQÜWULNR]QDÕN\5$,1%2:]SčìMHPQÜKRPDWHULÈOXYSčHGXVYHONĨPSRWLVNHP DđLURNĨPNXODWĨPYĨVWčLKHP'ÜONDYHYHO FFDFP EDYOQD 9HO bb% EìOÈ LQGLJR bb% ÕHUQÈVSRWLVNHP bb% đHGÈVSRWLVNHP bb% 02 | TRIKO 249 03 | TOP (2 KS V BALENÍ), 258 KČ .ODVLND]QDÕN\5$,1%2:2EDWRS\PDMì ě]NÈUDPìQNDDMVRX]SčìMHPQÜKRĭHEURYDQÜKRPDWHULÈOX3RVWDYXSRGWUKXMìFìVWčLK 'ÜONDYHYHOFFDFP EDYOQD 9HO  bb% EìOÈÕHUQÈ ROLYRYÈEìOÈ bb% đYHVWNRYÈÕHUQÈ bb% MDKRGRYÈÕHUQÈ bb% 04 | DŽÍNY BOOTCUT, 599 KČ 7UHQG\GĭìQ\%RRWFXW]NROHNFH5$,1%2:V NDSVDPLSRXWN\QDSÈVHNDSčìMHPQRX YĨđNRXVHGX9QLWčQìGÜONDQRKDYLFYHYHO FFDFPYHYHO.FFDFP 9HO OK ON PRGUÈVWRQH bb% bb% WPDYĨGHQLP bb% bb% ÕHUQÈVWRQH bb% bb% 01 | DŽÍNOVÉ ŠATY 05 | DŽÍNY SLIM, 599 KČ 06 | TOP (2 KS V BALENÍ), 398 KČ 6NYÞOĨWRS]QDÕN\5$,1%2:]MHPQÜKR ĭHEURYDQÜKRPDWHULÈOX³]NĨVWčLKGÜONDYH YHOFFDFP EDYOQDđHGĨPHOìUEDYOQD viskóza 9HO  bb% DTXDEìOÈ EìOÈWPDYÞROLYRYÈ bb% ÕHUQÈEìOÈ bb% ÕHUQÈđHGĨPHOìU bb% ÕHUQÈĭOXWÈ bb% 24 PRGUÈVWRQH D]XURYÞ PRGUÈ ÕHUQÈVWRQH ÕHUQÈVWRQH WPDYĨGHQLP PRGUÈVWRQH 04 | DŽÍNY ''BOOTCUT'' WPDYĨGHQLP 05 | DŽÍNY "SLIM" VWčHGQÞ PRGUÈ EOHDFKHG ÕHUQÈ 129B3_RB015 =NROHNFH]QDÕN\5$,1%2:GĭìQ\YPĂGQìP ě]NÜPVWčLKX6OLPDVRQÞFRQLĭđìYĨđNRXVHGX 9HOPLSčìMHPQÜQDQRđHQìGìN\SRGìOXVWUHÕH 9QLWčQìGÜONDQRKDYLFYHYHOFFDFP GÜOND . FFDFP GÜOND1 EDYOQDSRO\HVWHUHODVWDQ 9HO OK ON D]XURYÞPRGUÈ bb% bb% PRGUÈVWRQH bb% bb% WPDYĨGHQLP bb% bb% ÕHUQÈVWRQH bb% bb% VWčHGQÞPRGUÈ bb% bb% EOHDFKHG ÕHUQÈ bb% bb%