Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 9


     

- strana 9

W e r b ung Dám skýcyk l i s t i ckýd re sABJe r se y Vo lně j š ís t ř ih , me shvsadk y ,t ro jd í lnázádo vákap sa , re f le xn í logo ,91%po l ye s te r /9%e la s tan . ve l .S -XL [4303 1 34 ] 1 5 10 0 4 3 F i t . K l e i n g e r ä t e m í s to1099 , - Pán skýcyk l i s t i ckýd re sPBJe r se y Vo ln ýs t ř ih , me shvsadk y ,t ro jd í lnázádo vákap sa ,1 00% po l ye s te r . ve l .M -XXL [4306034 ] m í s to1299 , - 899 , - 999 , - 1 9 3 3 7 5 0 R a d z u b e h ö r 1 9 3 8 4 6 7 R a d z u b e h ö r Dám skácyk l i s t i ckásukněA c t i veSk i r t Vn i t řn íodn íma te lnébo xe rk y ,c yk l i s t i ckáv lo žkaE l L igh t Wsan t ibak te r iá ln íúp ra vou ,88%po l ye s te r /1 2% spande x . ve l .S -XL [43 1 21 6 7 ] m í s to1399 , - 1099 , - Pán skýcyk l i s t i ckýd re sABChampJe r se y Me shvsadk y ,t ro jd í lnázádo vákap sa ,1 00%po l ye s te r . ve l .M -XXL [43001 01 ] m í s to1399 , - 1099 , Cyk l i s t i ckáp ř i lbaV i va2 Inmo ld T e chno log ie InMo ld ,1 5ven t i la čn í cho t vo rů ,s ys tém na s ta ven íve l iko s t i IAS ,up ína c ís y s témFAS ,zap ínán í Monoma t i c ,s í ťkap ro t ihm y zu . Ve l iko s t i :53 -62cm [ 1 972683 ] -40% m í s to184 9 , - R adT ex Cyk lo compu te rC l imbe r 25funk c í ,ak tuá ln í /p růmě rná / ma x imá ln ír y ch lo s t ,denn íace lko vá u je táv zdá leno s t ,doba j í zd y /ča s ,s topk y , spo t řebaka lo r i í ,tep lomě r ,v ýškomě r , be zd rá to v ý ,au tom .s ta r t /s top . [ 1 938257 ] m í s to1299 , - 6 99 , - -46% R a dT ex R adT ex Pán skécyk l i s t i cké šo r tkyA c t i veBa s i c 1099 , - C yk l i s t i ckáv lo žkas an t ibak te r iá ln íúp ra vou ,80% po l yam id /20% l y c ra . ve l .M -XXL [43 1 0321 ] m í s to11 99 , - Cyk l i s t i ckáp ř i lbaXeno va 899 , - T e chno log ie InMo ld ,21vě t ra c í cho t vo rů ,s í ť p ro t ihm y zu , IAS3D+na s ta ven íve l iko s t ia   v ýšk y , na s ta ven ípá suko lemh la v yFAS ,kom fo r tn í u zá vě rMonoma t i c . Hmo tno s t :290g Ve l iko s t i :52 -60cm [ 1 9725 1 0 ] -35% m í s to16 99 , - R adT ex O te v řen ímbo čn í chz ipů l zeb ra šnuro zš í ř i t ,č ím ž jeza j i š těn doda te čn ýú lo žn ýp ro s to r .Ma te r iá l :600Dpo l ye s te r / 420D Dobb y ,pop ruh ,s í ťo vákap sa ,re f le xn íp ruh y ,d r žad lo , ob jem1 9L , l zero zš í ř i to1 4 l i t rů . [ 1 933750 ] R a dT e x m í s to799 , Pu lsme te rPC1 5 . 1 1 Mě ř íak tuá ln í ,p růmě rnoua  ma x imá ln ítepo vou f rek ven c is  p ře sno s t íEKG ,t rén inko vézón y ,po č í tad lo a ž50ok ruhů ,uka za te lspá len ý chka lo r i í ,na s ta v i te ln ý ro zsahtepo véf rek ven ce ,pod s v í cen íd i sp le je , vodo těsn ý ,v če tněh rudn íhopá su . [ 1 5 1 0043 ] m í s to14 99 , - 1299 , - 1099 , - No s i čo vácyk lob ra šnaRa ckBag R a dT e x Dě tskácyk l i s t i ckáp ř i lbaE l fo 599 , - T e chno log ie InMo ld ,6vě t ra c í cho t vo rů , p lo cházadn íčá s tp ropou ž i t ív  dě tské seda č ce , in teg ro vanéLEDs vě t lo ,re f le xn í p r vk y ,na s ta ven íve l iko s t iSa fe TE Tw i s t , o ch rannás í ťp ro t ihm y zu . Hmo tno s t :230g Ve l iko s t i :46 -53cm [ 1 971 4 1 1 ] m í s to899 , - p rodě t i 7 4 9 , 9