Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Městská elegance - glamour

Platnost od 28.2. do 31.8.


Městská elegance - glamour - strana 90


Městská elegance - glamour - strana 90

PRAKTIČTÍ POMOCNÍCI! 1 Misky na zásoby, (10dílná sada), ™ 199_ 4 Sklenëné misky s kvëtinovÿm designem lze vøechny uzavãít patãiçnÿmi víçky ve åluté barvë. Vhodné na uskladnëní Vaøich zásob, ale i na uloåení potravin napã. v chladniçce. Vhodné do mikrovlnné trouby i myçky na nádobí. Rozmëry ø 9, 10.5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 H10 3 199_ 2 Krájeç na cibuli, ™ 199_ Krájeç na cibuli s nádobkou. Ideální na krájení nejenom cibule, ale i zeleniny, çerstvého i suøeného ovoce, sÿru, çokolády atd. Z nárazuvzdorného, pro potraviny vhodného materiálu s krájecími noåi z uølechtilé oceli. Rozmëry v cm: 8 prûmër x 23 vÿøka. 923 060 H10 1 199_ 99_ 2 sada 10dílná 199_ Ideální k pãípravë kãupavÿch hranolkû. Obë strany plechu s nepãilnavÿm povrchem, s dírkami pro optimální prûchod tepla. Pãední strana plechu je zakulacena pro snadné pãemístëní hotovÿch hranolkû. Rozmëry cca 41 x 32 x 3 cm. Odolné do 250°C. Vyrobeno v Nëmecku. 926 547 H10 Rychlá oprava! 3 Opravnÿ smaltovací lak, ™ 99_ Oprava poøkozenÿch smaltovanÿch povrchû není vûbec sloåitá. Tento fluid je ideální k zakrytí malÿch poøkození - økrábancû na vanách, sporácích apod. Øtëteçek umoåñuje úspornou aplikaci v tenkÿch vrstvách pãímo na poøkozená místa. Prostãedek je ãeditelnÿ vodou. Objem: 20 ml. 929 282 H10 6 99_ 4 Peçící plech na hranolky, ™ 199_ 7 Zástëra pro stãíhání vlasû, ™ 99_ Tato zástëra Vám zpãíjemní domácí stãíhání vlasû a díky jejich zachycení zachová podlahu i obleçení çisté. Øíãka je prûbëånë nastavitelná suchÿm zipem, navíc je zástëra lehce sloåitelná, takåe nezabere åádné místo! 923 354 H10 5 89_ 5 Vloåky do obuvi (2-dílná sada), ™ 89_ 2 ks S tëmito vloåkami do obuvi ulehçíte Vaøim chodidlûm! Zmírníte bolest pãi chûzi a umoåníte pãíjemnou chûzi. Vhodné pro veøkerou obuv. Jednotná velikost. 925 628 H10 Usnadní čtení! 7 6 Lupa na çtení, ™ 99_ 99_ Nezatëåujte zbyteçnë své oçi! Vhodné nejen na çtení ale také pãi ruçních pracích. Dosáhnete aå 300% zvëtøení. Lupa v tomto provedení je velmi flexibilní a plochá, nezabere mnoho místa. Jednoduøe pãidråíte lupu cca 10 cm nad textem a hravë pãeçtete i drobnë tiøtënÿ text. Rozmëry: cca 30 x 19 cm. Materiál: umëlá hmota. 962 565 H10 0 Bandáå pro palce u nohou, ™ 169_ Pro jednoduchou korekturu krásy Vaøich nohou. Tato bandáå koriguje palce u nohou do správné polohy. 2dílná sada pro pravou a levou nohu. 924 454 H10 Relaxace pro pokožku hlavy! 8 Vlasovÿ kartáç s vibraçní masáåí, ™ 129_ Pro pãíjemnou masáå a kartáçování vlasû! Pãíjemná vibraçní masáå uvolní pokoåku hlavy. Intenzitu masáåe lze nastavit (2 stupnë). Jedna strana kartáçe je klasická pro çesání a druhá strana má masáåní nopky. Pohon na baterie 2 x UM-3 (nejsou souçástí balení). 927 157 H10 9 Stojan na notebook, ™ 149_ Umoåní lepøí odvod tepla, zlepøí cirkulaci vzduchu a zabrání tak pãehãátí pãístroje. Sedmi stupni nastavitelná vÿøka a otoçná základna. Perfektní i jako pult na çtení. Z robustní umëlé hmoty pro optimální uchycení na hladkém povrchu. Rozmëry 28 x 26 cm. 925 416 H10 0 169_ 9 149_ Před Po 88 129_ 2 ks 2009PV88,23 8