Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Městská elegance - glamour

Platnost od 28.2. do 31.8.


Městská elegance - glamour - strana 91


Městská elegance - glamour - strana 91

VELKÝ EFEKT BEZ NÁMAHY! STOP chrápání! 1 Vystãihovaç nosních a uøních chloupkû, ™ 99_ Pohodlné a jednoduché odstranëní nepãíjemnÿch nosních a uøních chloupkû, s çistícím øtëteçkem a odnímatelnÿm krytem. Pãední çást vystãihovaçe je z uølechtilé oceli a je odnímatelná k çistëní. Rukojeæ je chránëná pãed vlhkostí. Provoz na baterie. 926 454 H10 3 149_ 3 Bëlící ústní voda, ™ 149_ 1 99_ Záãivë bílé zuby pro mladÿ, vitální a svëåí úsmëv! Pár kapek na zubní kartáçek postaçí – Vaøe zuby budou opët bílé. Tato voda s bëlícím úçinkem øetrnë a velice efektivnë odstrañuje neåádoucí zubní povlak a nenaruøuje zubní sklovinu. Obsah: 74 g. 925 663 H10 2 79_ 2 Kolíçek proti chrápání, ™ 79_ S tímto kolíçkem „stop chrápání“ budete mít opët klidnÿ a hlubokÿ spánek a dostatek kyslíku pãi spánku. Vaøe tëlo si bëhem spánku odpoçine a nebude potãebovat energii k chrápání. Kolíçek jednoduøe zasuñte do nosu – umístëte na stãední nosní pãepáåce. Nejlepøí úçinek a uvolnëní docílíte jiå po cca 5 dnech pouåívání. Barva: modrá. 924 685 H10 Před Prostor pro 12 párů bot Po 4 Navlékání bez námahy! 99_ 24 ks 6 • záplatuje • látá Šití bez jehly a nitě! • lemuje 4 Scelovaç látek, ™ 99_ Oprava textilií bez nároçného øití! V praktickém balení pro snadné dávkování, vhodnÿ na vøechny druhy textilií. Jednoduché pouåití: nasypete na poåadované místo a pãeåehlíte – ideální pro záplatování, zaøívání, lemování a látání. Obsah: 22 g, jemnÿ granulát. 970 512 H10 169_ 5 149_ 5 Odstrañovaç åmolkû, ™ 149_ Pro kaådodenní odstranëní nepãíjemnÿch åmolkû a uzlíkû z odëvû, s velkou kovovou plochou pro rychlé dosaåení poåadovaného vÿsledku. Ergonomicky tvarovanÿ vÿrobek s provozem na baterie 1,15 V/ UM1 (není souçástí balení). 924 719 H10 7 119_ 6 Úloånÿ box s pãihrádkami na boty, ™ 169_ Kam se zimní obuví nebo s drahÿmi lodiçkami? Sezónní obuv jednoduøe uloåíte do boxu a zasunete napã. pod postel – v boxu se na ni nepráøí a neuvolñuje pachy do prostoru. Se zmënou sezóny obsah boxu jednoduøe zamëníte. V boxu s pãihrádkami je prostor pro 12 párû bot. Materiál: 100% PVC. Vel. 75 x 68 x 12 cm. 922 993 H10 7 Zázraçné samonavlékací jehly (24 ks v balení), ™ 119_ Koneçnë je u konce problematické navlékání nití do jehel! Speciální øtërbina v horní çásti ucha jehly umoåñuje prakticky automatické navléknutí nitë a to jiå na první pokus. Perfektní ãeøení pro vøechny! Obråíte 24 jehel rûznÿch velikostí. Materiál: uølechtilá ocel 929 406 H10 9 Malovací domeçek (40 dílû), ™ 199_ Tento domeçek obsahuje vøe, co k malování potãebujete! 12 voskovek, 12 pastelek, 12 fixû, 1 tuåku, 1 mazací gumu, 1 oãezávátko a vodou rozpustné lepidlo. Vøe pëknë srovnané v zásuvkách. Domeçek je díky tropickÿm vzorûm velmi dekorativní. Ideální jako dárek. Pro dëti od 3 let. 923 220 H10 9 199_ 2012PN04,01 8 Rûåe z mësta Jericho, ™ 99_ Rûåe z mësta Jericho je symbolem øtëstí, lásky a dlouhého åivota. V usuøeném stavu se z ní stane svinutá koule. Jednoduøe ji poloåíte do vody a ona se rozvine a zezelená. Ve vlhkém stavu se pouåívá jako dekoraçní prvek a zlepøovaç vzduchu. 925 775 H10 8 99_ 40 dílů 0 199_ 0 Girlanda „Sluneçnice“, ™ 199_ Girlanda ve tvaru sluneçnic z umëlé hmoty. Kvëty a listy jsou z polyesterového materiálu, stonky z pevného materiálu. Dodá Vaøemu domovu letní atmosféru. Délka cca 90 cm. 967 298 H10 89