Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 21.8 .2014 do 27.8 .2014


 - strana 31


     

- strana 31

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Nové Hrady N ně Marii za uzdravení z těžkého zranění v bitvě s Turky. Buquové, starý francouzský rod, získali Nové Hrady v roce 1620 a sídlili tady až do roku 1945. Zprvu na  hradě, později na  zámku. Před zámkem byl vyhlášen památným 160letý jinan dvoulaločný. V 70. letech byl sice při vichřici poškozen padajícím stromem a  poškozená koruna byla odříznuta, exotickému národnímu stromu Číny to však nijak neubralo na kráse, jen na  velikosti. Na  místním hřbitově si nechal rod postavit nádhernou hrobku, jejíž průčelí je osazeno mozaikou podle návrhu předního českého malíře a grafika Maxe Švabinského. První rezervace Evropy K  rodu patří významné osobnosti, jako například Georg Franz August, mimo jiné vynikající vědec, který vynalezl a  vyráběl ve  vlastních sklárnách naprosto unikátní černé hyalitové sklo, podobné obsidiánu. A také roku 1838 založil první přírodní rezervace na evropské pevnině – Žofínský prales a prales Hojná Voda. ovohradské hory patří k nejméně navštěvovaným českým příhraničním horám. Přitom nabízejí množství lákadel, ať už stvořených člověkem, nebo takových, která dokáže vyčarovat pouze všemocná příroda. Téměř nedotčený kraj hraničí s  východním podhůřím Šumavy. Nabízí neuvěřitelně zachovalou přírodu, a  to i  díky poloze v  bývalém pohraničním pásmu. Důsledkem minimálních lidských zásahů je také to, že hory jsou dosud domovem množství mnohasetletých stromů. Tentokrát se vydáme do  městečka Nové Hrady, které kromě městské památkové zóny, zříceniny hradu či zámku okouzluje právě mnoha památnými stromy, starými i  více než 500 let! Mnohé díky patří rodu Buquoyů V centru, u kostela sv. Petra a Pavla, byl roku 1677 založen klášter servitů. Majitel panství, hrabě Ferdinand Buquoy, tím vyjádřil poděkování Pan- Za romantikou do Terčina údolí Významnou osobností byl i  Johann Nepomuk Josef, který mimo jiné roku 1756 pod městem u říčky Stropnice založil přírodní park Terčino údolí, pojmenovaný po  jeho manželce. Na  místě bývalé bažantnice vznikl zprvu rozsáhlý anglický park. Postupně v  něm přibyly soukromé lázně, pavilonky, pomníčky, 20 m vysoký umělý vodopád, pěstovaly se tu exotické dřeviny. Parkem vede okružní naučná stezka, dlouhá 5 km. Při jižní hranici této národní přírodní památky se nachází dobře zachovalá pozdněgotická tvrz Cuknštejn. Do  parku se z  městečka vchází „po  červené“. Hned při jeho hranicích roste 280letý dub, vysoký úžasných 31 m. V  samotné památce, u východní hranice, najdeme ještě o 100 let staršího pamětníka. Obdivuhodný věk tohoto dubu strčí do kapsy obvod jeho kmene – 8,7 m! Procházka do Sokolího hnízda V  Nových Hradech a  jejich blízkém okolí najdeme mnoho dalších památných velikánů, především dubů. Hrad Nové Hrady obklopuje jeden z  největších vyzděných příkopů u nás – zaujímá plochu, odpovídající téměř 3/4 budějovického náměstí Severně od  centra se rozprostírá lesopark. V jeho západní části byla vyhlášena památnou tříčlenná skupina odhadem 380letých obrů (2 duby letní a jasan ztepilý). O nějakých 100 let mladší dub roste při severním vjezdu do městečka, na okraji zahrádek. Nejstarším novohradským stromem je dub na  zahradě mateřské školy. Pokud by ho chtěly děti obejmout, musely by vytvořit Klabzubovu jedenáctku. Kdo ví, čeho všeho byl za svých více jak 500 let svědkem. Odsud se po naučné stezce dostanete k  dalším třem památným objektům v krásné údolní kotlině jménem Sokolí hnízdo, kterou meandrovitě protéká Novohradský potok. V  současnosti již nepravidelná alej, pojmenovaná rovněž Sokolí hnízdo, byla založena před 180 lety podél cesty k  bývalému pivovaru. Tvoří ji buky, javory a jasany. Přibližně při okrajích aleje rostou mohutné prastaré duby. Jednomu je cca 280 let, tomu druhému ještě o téměř 100 let více. V okruhu 2 km od centra se nacházejí další památné stromy, většinou duby, ale také několik lip. Například 220letá lípa v Nakolicích, nejvyšší bod v krajině u cesty, vedoucí původně ke kostelu. V  její koruně bývala pozorovatelna pohraničníků. Nebo náš dnešní nejstarší strom. Dub, krajní strom aleje na hrázi Oborského rybníka, tady zapustil kořeny již na konci 15. století. Přesnou lokalizaci památných objektů v rámci celé ČR najdete na http:// drusop.nature.cz/. Foto: ČTK/David Veis inzerce Q  A 6âKUPNÓ¬CENY¬ZLAT  ¬+ĚÓĊG Aä¬ DLE¬RYZOSTI¬A¬STÉ :,!4! æ34ý¶"2! æ0,!4).9æ!æ34!2/Ç)4./34¶ 0/:/2æ*%$).¬æÀ!.#% ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO ¬DENTÉLNÓ¬ZLATO¬ZUBY¬ ¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬STĝÓBRO ¬TECHNICKϬSTĝÓBRO ¬PLATINU¬4O¬VÝE¬ZA¬ NEJLEPÝÓ¬VâKUPNÓ¬CENY ¬KTERϬSTANOVÓ¬ODBORNÓCI¬V¬OBORU¬ZLATNICTVÓ¬0ENÓZE¬IHNED¬NA¬RUKU¬:!25í5*%-%æ3%2)»:.¶æ*%$.¬.¶ &IRMAæ3CHNEIBERGERææ(AUER ¬REGISTROVÉNA¬PUNCOVNÓM¬ÞĝADEM¬ 0,!4"!æ6æ(/4/6/34)æ!Çæ$/æ6ÅÀ%æ æ+í 6âKUP¬STAROäITNOSTÓ¬TEL ¬¬ 02/æ6%,+Åæ:¬*%-æ/"í!.Ćæ3%æ4!4/æ!+#%æ/0!+5*% 34!2/Ç)4./34)ææ ææ34/,%4¶ s¬/"2!:9¬s¬(/$).9¬s¬(/$).+9¬s¬Á0%2+9¬"2),)!.4/6³ ¬'2!.­4/6³¬!4$ ¬s¬34ý·"2/¬34ý·"2.³¬0ý·"/29 ¬36·#.9 ¬34ý·"2.³¬.­$/"· 4­#9 ¬05$ý%.+9 ¬4!"!4ð2+9 ¬-).#% ¬!4$ ¬s¬3+,/¬*%.¬34!2/È)4.³ ¬s¬3/Á+9¬!¬0,!34)+9¬:¬0/2#%,­.5 ¬"2/.:5 ¬+/65 ¬3,/./6).9 $ý%6! ¬s¬Á!6,%¬s¬"/$­+9¬s¬3-9í#/6³¬.­342/*%¬s¬:,!4³¬-).#%¬s¬0%23+³¬+/"%2#%¬s¬*).³¬:!*·-!6³¬34!2/È)4./34) ¬NÉSTĐNNÏ ¬STOLNÓ ¬PODLAHOVÏ (/$).9 :,!4/ (/$).+9 ¬KAPESNÓ¬A¬NÉRAMKOVϬNAPĝ¬)WC¬ ¬3CHAFHAUSEN ¬'LASHàTTE ¬0HILIPE¬ ¬PATEC ¬/MEGA ¬,ONGINES ¬¬¬,EMANIA ¬!NGELUS ¬:ENITH ¬"REITLING ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO¬V¬BĐäNâCH¬RYZOSTECH ¬A¬TO¬JAK¬NÓZKORYZOSTNÓ¬ ¬¬ ¬¬KAR ¬¬ ¬¬KAR ¬TAK¬I¬BĐäNЬPOUäÓVANϬ¬ ¬¬KAR ¬ ¬ ¬¬KAR ¬čI¬RYZÓ¬¬¬ ¬VYKUPUJEME¬NAPĝÓKLAD¬ZUBNÓ¬ZLATO¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬A¬TO¬JAK¬NEPOUäITϬV¬PLÉTCÓCH¬AURIX ¬čI¬DESTIčKÉCH ¬TAK¬ZUBNÓ¬ZLATO¬JIä¬POUäITÏ 34ý¶"2/ ¬TABATĐRKY ¬PUDĝENKY ¬HĝEBENY ¬PĝÓBORY¬I¬JEDNOTLIVϬKUSY¬I¬POÝKOZENÏ ¬TÉCY¬A¬STOLNÓ¬NÉDOBÓ ¬JIä¬NENOÝENϬÝPERKY¬A¬JAKKOLIV¬POÝKOZENϬÝPERKY¬VÝEHO¬DRUHU ¬STĝÓBRNϬMINCE¬&RANC¬*OSEF ¬čESKÏ ¬ĝÓÝSKÏ ¬CARSKϬA¬DALÝÓ¬V¬JAKÏKOLIV¬KVALITĐ 0,!4).! ¬TECHNICKÉ ¬DRÉTY ¬V¬JAKÏMKOLIV¬STAVU 4%#(.)#+²æ34ý¶"2/æ'!,6!.)+! æ+/.4!+49 æ$2¬49 æ:"94+9 0/5+­:+!¬.!¬¬+í +$9æ0ONDĐLÒæ æÁTERáæ æ3TĝEDAæ æíTVRTEKæ æ0ÈTEKæ æODæ æHOD METRO¬¬!¬ ¬STANICE BâVALâ¬DģM +$%æ.ÈRODNÒæ$ĦMææææææææææææææ.ÈMĐSTÒæ-ÒRU欬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ææææææ0RAHAæ6INOHRADY NÉMčSTÓ¬-ÓRģ äELEZNIĊÉĚģ 0LATÓ¬POUZE PĝI¬VâKUPU ZLATA¬NAD¬¬G 0OTĝEBUJETE¬PRODAT¬ZLOMKOVϬZLATO¬ZLOMKY ¬NEBO¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLATϬÝPERKY¬(LEDÉTE¬NEJVYÝÝÓ¬CENY¬PRO¬VâKUP¬ZLOMKOVÏHO¬ZLATA¬V¬í2¬.AÝE¬l¬RMA¬SE¬ZABâVɬVâKUPEM¬ZLATA¬JIä¬ĝADU¬LET¬6YKOUPÓME¬VÝE ¬ CO¬JE¬ZE¬ZLATA ¬V¬JAKâCHKOLIV¬KARÉTECH¬-ĦäETE¬NÉM¬PRODAT¬I¬JAKÏKOLIV¬MNOäSTVÓ ¬CENA¬JE¬URčENA¬ZA¬¬GRAM ¬ALE¬ANI¬KILOGRAM¬ZLATA¬NENÓ¬PROBLÏM¬VYKOUPIT¬:LATO¬NIJAK¬NEUPRAVUJTE ¬UDĐLÉME¬TO¬ZA¬6ÉS !¬NEBUDETE¬PLATIT¬äÉDNϬPOPLATKY¬ZA¬ZPRACOVÉNÓ ¬NEBO¬VYZKOUÝENÓ ¬TO ¬CO¬BUDE¬NA¬NAÝÓ¬KALIBROVANϬVÉZE ¬TOLIK¬PENĐZ¬ZA¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLOMKOVϬZLATO¬V¬NAÝEM¬VâKUPU¬ZLATA¬DOSTANETE 6Á%¬-ĆÈ%¬"Æ4¬)¬3),.ð¬0/Á+/:%.³¬0/2!$·-¬ ¬3"ð2!4%,¬.%*,%0Á·¬#%.9¬ ¬0,!4"!¬6¬(/4/6/34)¬4ðÁ·-%¬3%¬.!¬6!Á·¬.­6Á4ð65¬ ¬5¬.­3¬$/34!.%4%¬.%*6·# AAM27, AMO31, APO26, AAS27, AVY30, AJV31 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 104