Aktuálníletáky.cz   

Jamall nábytek - akční leták : Produktový katalog

Platnost od 1.9 .2014 do 31.5 .2015


Produktový katalog - strana 68


     

Produktový katalog - strana 68

Potah: Potah: Hypoallergic Hypoallergic – antialergický – antialergický potah potah s výbornou s výbornou hygienou hygienou a možností a možností praní praní na 60 na°C. 60Potah °C. Potah je zipem je zipem dělitelný dělitelný na dvě na dvě samostatné samostatné poloviny, poloviny, takže takže je možno je možno jej prát jej prát v klasické v klasické domácí domácí praèce. praèce. SIMALFASIMALFA ® SIMALFASIMALFA ® T H I N K G R E E N ET RH I N K ® T H I N K NI BIO Výška Výška matrace matrace cca: 20 cm 20 cm NI cca: NIBIO green green SANI TIZED G R E E N E R BIOVýška BIO Výška matrace cca: cca: 14 cm 14 cm NI green greenmatrace SANI TIZED 2 ; 2; Technický Technický popis: popis: potah potah Standard Standard s PESs vláknem PES vláknem 100 g/m 100 g/m vrchní vrchní profil: profil: značková značková pěna pěna Eliocell; Eliocell; spodní spodní profil: profil: značková značková pěna pěna Eliocell; Eliocell; ,- ,- Tuhost: Tuhost: strˇední/me strˇední/me ˇ kčí;ˇNosnost: kčí; Nosnost: do 110 do kg; 110Záruka: kg; Záruka: 2 roky; 2 roky; Fyziosystém: Fyziosystém: 5 zón. 5 zón. PROFIL PROFIL lux lux SANI TIZED SANI TIZED 3280 3280 VIC ,- ,- Tuhos Tuhost: Tuhost: strˇední; strˇední; Nosnost: Nosnost: do 130 do kg; 130Záruka: kg; Záruka: 3 roky; 3 roky; Fyziosystém: Fyziosystém: 5 zón. 5 zón. Výška Výška matrace matrace cca: cca: 25 cm 25 cm BIO NI NIBIO green green Partner nací dv pěna šp – Night materiá vější ge chozích Technic pěnou, v boku Mind Fo Technický Technický popis: popis: potah potah Hypoallergic Hypoallergic prošitý prošitý s dutým s dutým PES vláknem PES vláknem 2 2 , horní , horní vrstva vrstva – pěna – pěna Eliocell Eliocell 2840,2840, spodní spodní vrstva vrstva gramáže gramáže 200 g/m 200 g/m – pěna – pěna Eliocell Eliocell 2535,2535, střední střední vrstva vrstva – komfortní – komfortní pěna pěna Eliocell Eliocell 2536;2536; 2780 2780 STANDARD STANDARD profil profil SANI TIZED Jádro: Jádro: jádro jádro matrace matrace je tvoøeno je tvoøeno komfortními komfortními znaèkovými znaèkovými pìnami pìnami Eliocell. Eliocell. Matrace Matrace disponuje disponuje systémem systémem tzv. druhotného tzv. druhotného kopírování. kopírování. Pocitově Pocitově tužšítužší pěnypěny na lehacích na lehacích plochách plochách zajistí zajistí uživateli uživateli stabilní stabilní oporu, oporu, mìkèí mìkèí pìna pìna (støední (støední vrstva) vrstva) pakpak poskytuje poskytuje komfort komfort a dokonaa dokonale selepřizpůsobuje se přizpůsobuje tlakutlaku vyvíjenému vyvíjenému jednotlivými jednotlivými částmi částmi těla.těla. Horní Horní i spodní i spodní vrstvy vrstvy pìnpìn jsoujsou profilovány profilovány do pìti do pìti ortopedických ortopedických zón.zón. Základní Základní typ matrace, typ matrace, splňující splňující všechny všechny standardy standardy a požadavky a požadavky na zdravý na zdravý spánek. spánek. Matrace Matrace disponuje disponuje měkčí měkčí a tužší a tužší stranou, stranou, snímatelným snímatelným potahem, potahem, kterýkterý je možno je možno prátprát na 60 na°C. 60Profilované °C. Profilované jádro jádro zajistí zajistí dobrou dobrou vzdušnost vzdušnost a tíma itím suché i suché klima klima v matraci. v matraci. SANI SANI BIO BIO BIO TIZED TIZED NIBIO green greenNI NIgreen green Výšk NI G R E E N E R S A V E T H E P L A N ES TA V E T H E P L A N E T S A V E T H E P L A N ES TA V E T H E P L A N E T SANI TIZED G R E E N ET RH I N K ® Nosnost Nosnost do do 170170 kg kg SANI TIZED SANI TIZED SIMALFASIMALFA ® T H I N K G R E E N ET RH I N K ® G R E E N E R SIMALFASIMALFA S A V E T H E P L A N ES TA V E T H E P L A N E T ® Dopřejte Dopřejte své páteři své páteři a zádovým a zádovým svalům svalům to nejlepší. to nejlepší. Na matraci Na matraci Ortopedic Ortopedic Lux siLux skutečně si skutečně odpočinete. odpočinete. Jádro Jádro této této matrace matrace bylobylo vyprofilováno vyprofilováno do tvaru do tvaru lidské lidské páteře. páteře. Speciální Speciální tvar tvar se navíc se navíc dokáže dokáže dokonale dokonale přizpůsopřizpůsobit individuálním bit individuálním proporcím proporcím těla těla uživatele. uživatele. Roznášecí Roznášecí mezivrstva mezivrstva z kvalitní z kvalitní pěnypěny Eliocell Eliocell je zárukou je zárukou optimální optimální tuhosti tuhosti pro široké pro široké spektrum spektrum zákazníků. zákazníků. Matrace Matrace Ortopedic Ortopedic Lux má Lux dvě má dvě strany strany tvrdosti. tvrdosti. Na měkčí Na měkčí straně straně je pružná je pružná pěna pěna Nightfly Nightfly vyznačující vyznačující se vysokou se vysokou mírou mírou komfortu komfortu a dlouhou a dlouhou život-životností.ností. Na tužší Na tužší straně straně je značková je značková pěna pěna Eliocell. Eliocell. Matrace Matrace je opatřena je opatřena lu- luxusním xusním potahem potahem Greentex Greentex s aktivními s aktivními probiotiky. probiotiky. TentoTento potah potah je obzvlášť je obzvlášť vhodný vhodný pro alergiky pro alergiky a astmatiky. a astmatiky. Probiotika Probiotika aktivně aktivně čistí čistí matraci matraci a udržují a udržují hygienicky hygienicky nezávadné nezávadné prostředí prostředí nezbytné nezbytné pro zdravý pro zdravý a kvalitní a kvalitní spánek. spánek. Technický Technický popis: popis: potah potah Greentex Greentex prošitý prošitý s PESs vláknem PES vláknem – gramáž – gramáž 2 2 ; vrchní ; vrchní profil: profil: značková značková pěna pěna Nightfly; Nightfly; roznášecí roznášecí mezivrstva mezivrstva 200 g/m 200 g/m z pěny z pěny Eliocell; Eliocell; profilprofil Spinalis Spinalis ze značkové ze značkové studené studené HR-pěny; HR-pěny; roznášeroznášecí mezivrstva cí mezivrstva z pěny z pěny Eliocell; Eliocell; spodní spodní profil: profil: pěna pěna Eliocell Eliocell vyššívyšší tuhosti; tuhosti; ORTOPEDIC ORTOPEDIC lux lux 5690 5690 ,- ,- T H I N K G R E E N ET RH I N K BIO SANI SANI TIZEDgreen TIZED G R E E N E R S A V E T H E P L A N ES TA V E T H E P L A N E T BIOcm Výška Výška matrace matrace cca: 22 NI cca: NIBIO green green22 cm SANI TIZED SANI TIZED Matrace Matrace vhodná vhodná pro uživatele pro uživatele preferující preferující tužšítužší lehací lehací plochu. plochu. Jádro Jádro matrace matrace je díky je díky perforaci perforaci provzdušněné. provzdušněné. Použití Použití přírodní přírodní pěnypěny Biogreen Biogreen je zárukou je zárukou vysoké vysoké nosnosti nosnosti a životnosti. a životnosti. DíkyDíky excelentní excelentní výšce výšce matrace matrace okopíruje okopíruje i těloi tělo výrazných výrazných proporcí. proporcí. Potah Potah Greentex Greentex s aktivními s aktivními probiotiky probiotiky je zárukou je zárukou antibakteriální antibakteriální ochrany ochrany i při izvýšené při zvýšené potivosti. potivosti. Technický Technický popis: popis: potah potah Greentex Greentex prošitý prošitý s PESs vláknem PES vláknem – gramáž – gramáž 2 2 ; vrchní ; vrchní deska: deska: přírodní přírodní pěna pěna Biogreen; Biogreen; 200 g/m 200 g/m 2 ; 2; jádro jádro matrace: matrace: pěna pěna Eliocell Eliocell o hustotě o hustotě 35 kg/m 35 kg/m spodní spodní deska: deska: přírodní přírodní pěna pěna Biogreen; Biogreen; BIOGREEN BIOGREEN plusplus 6940 6940 Tuhost: Tuhost: strˇední/str strˇední/str ˇedne ˇˇedne tvrdá; ˇ tvrdá; Nosnost: Nosnost: do 110 dokg; 110Záruka: kg; Záruka: 3 roky; 3 roky; Fyziosystém: Fyziosystém: 7 zón. 7 zón. Tuhost: Tuhost: strˇedne strˇˇedne tvrdá; ˇ tvrdá; Nosnost: Nosnost: do 170 do kg; 170Záruka: kg; Záruka: 5 let.5 let. 68 ® BIO NI NI NIBIO green green ,- ,- Výšk NI Luxusn do 7 a viskoe Pěna n zaci kr riální p zamez luxusu ního b matrac AN Tuhos