Aktuálníletáky.cz   

Jamall nábytek - akční leták : Produktový katalog

Platnost od 1.9 .2014 do 31.5 .2015


Produktový katalog - strana 69


     

Produktový katalog - strana 69

gienou ělitelný možno praèce. SIMALFA SIMALFA ® NI SIMALFA ® ® BIO BIO NI green green T H I N K G R E E N E R SAVE THE PLANET T H I N K SANI TIZED SANI TIZED SIMALFA SIMALFA ® SAVE THE PLANET T H I N K H I N K BIO BIO Výška matrace matrace cca:cca: 20 cm 20 cm NI Výška NI green green SANI TIZED G R E E N E R AVE THE PLANET cm SANI TIZED pìnami írování. stabilní okonaa. Horní ch zón. áknem í vrstva ell 2536; 0 T H I N K G R E E N E R SAVE THE PLANET BIO BIO Výška Výška matrace matrace cca: 20BIO cm 20 NI cm NI cca: NI NI green green green SANI TIZED Tuhost:Tuhost: strˇední/me strˇední/me ˇ kčí; Nosnost: ˇ kčí; Nosnost: do 130do kg; 130 Záruka: kg; Záruka: 5 let. 5 let. 0 kg green Technický Technický popis:popis: potahpotah ArcticArctic Breeze Breeze prošitý prošitý s PES svláknem PES vláknem 2 střední ; střední a spodní a spodní vrstva:vrstva: značková značková pěnapěna Eliocell; Eliocell; – gramáž – gramáž 200 g/m 2002;g/m horní horní profil:profil: viskoelastická viskoelastická pěna;pěna; 8250 8250 PRETORIA PRETORIA visco visco ,- SANI BIO TIZED Matrace Matrace støední støední tøídy støídy dvìma s dvìma rozdílnými rozdílnými lehacími lehacími plochami. plochami. MěkčíMěkčí stranastrana – zónovaná – zónovaná viskoelastická viskoelastická (líná) (líná) pěnapěna s výbornými s výbornými ortopedickými ortopedickými vlastnostmi. vlastnostmi. Střední Střední profilovaná profilovaná pěnapěna Eliocell Eliocell zvyšuje zvyšuje celkový celkový komfort komfort a vzdušnost a vzdušnost matrace. matrace. Spodní Spodní tužší vrstva tužší vrstva je zárukou je zárukou stabilní stabilní oporyopory páteře. páteře. Matrace Matrace je opatřena je opatřena luxusním luxusním potahem potahem ArcticArctic Breeze, Breeze, který který poskytne poskytne svěžest svěžest a dlouhodobě a dlouhodobě zdravé zdravé a hygienické a hygienické klimaklima pro spánek. pro spánek. Technický Technický popis:popis: potahpotah Silver Silver z jedné z jedné stranystrany prošitý prošitý s viskoelastickou s viskoelastickou pěnou, pěnou, z druhé z druhé stranystrany prošitý prošitý s PES svláknem PES vláknem – gramáž – gramáž 300 g/m 3002,g/m2, v boku v boku všitá 3D všitá textílie; 3D textílie; vrchnívrchní deska: deska: viscoelastická viscoelastická – líná–pěna líná pěna Mind Mind Foam;Foam; spodní spodní deska: deska: pěnapěna Nightfly; Nightfly; VICTORIA VICTORIA G R E E N E R SAVE THE PLANET SANI TIZED Partnerská Partnerská matrace matrace sendvičového sendvičového typu stypu optimalizovanou s optimalizovanou kombikombinací dvou nací dvou vývojovì vývojovì pokrokových pokrokových pìn. Jednu pìn. Jednu funkèní funkèní stranustranu tvoøí tvoøí pěnapěna špičkových špičkových parametrů parametrů vyráběná vyráběná vodnívodní vypěňovací vypěňovací metodou metodou – Nightfly. – Nightfly. DruháDruhá ložnáložná plocha plocha poskytuje poskytuje absolutní absolutní pocit pocit luxusuluxusu díky díky materiálu materiálu Mind Mind Foam.Foam. Jedná Jedná se o viskoelastickou se o viskoelastickou (línou)(línou) pìnupìnu nejno-nejnovější generace, vější generace, u které u které byly eliminovány byly eliminovány nevýhody nevýhody generací generací před-předchozích chozích – snížený – snížený komfort komfort při nižších při nižších teplotách teplotách a špatná a špatná vzdušnost. vzdušnost. ,- ® G R E E N E R 4070 4070 ,- ,- ,- Tuhost:Tuhost: strˇední; strˇNosnost: ední; Nosnost: do 130do kg; 130 Záruka: kg; Záruka: 3 roky;3Fyziosystém: roky; Fyziosystém: 5 zón. 5 zón. SIMALFA SIMALFA ® ® T H I N TKH IG NR KE EGN RE ER E N E R S A V E S TAHV EE PT LHAE N PE TL A N E T FirmaFirma MATERASSO MATERASSO Slovakia, Slovakia, s. r. o.s.jako r. o. jako druhá druhá na světe na světe uved-uvedla dolaprovozu do provozu automatickou automatickou lepícílepící linku linku na vodou na vodou øeditelné øeditelné lepidlo. lepidlo. LinkaLinka pracuje pracuje s revoluèním, s revoluèním, patentem patentem chránìným, chránìným, švýcarským švýcarským lepidlem lepidlem SIMALFA SIMALFA 315 OF. 315Toto OF. lepidlo Toto lepidlo je naprosto je naprosto SIMALFA SIMALFA BIO BIO NI ekologické ekologické a splňuje a splňuje i ty nejpřísnější i ty nejpřísnější ekologické ekologické normy normy zdravotní zdravotní green green nezávadnosti. nezávadnosti. Lepidlo Lepidlo Simalfa Simalfa 315 OF 315jeOF certifikované je certifikované němecněmeckým kým Hohenstein Hohenstein institute institute a máacertifikát má certifikát ECO-PASSPORT ECO-PASSPORT potvr-potvrBIO BIO Výška matrace matrace cca:cca: 22 cm 22 cm NI Výška NI green green zující,zující, že tento že tento produkt produkt neobsahuje neobsahuje žádné žádné škodlivé škodlivé substance. substance. Toto lepidlo Toto lepidlo se může se může využívat využívat u všech u všech výrobků výrobků ve třídách ve třídách I-IV I-IV Luxusní Luxusní partnerská partnerská matrace. matrace. JádroJádro matrace matrace je profilováno je profilováno dle OEKO-TEX dle OEKO-TEX standardu standardu 100. Je 100. dokonce Je dokonce vhodné vhodné i pro ivýrobky pro výrobky do 7 do anatomických 7 anatomických zón. Horní zón. Horní funkční funkční strana strana je tvořena je tvořena určené určené pro batolata, pro batolata, na které na které se vztahují se vztahují ty nejpřísnější ty nejpřísnější normy. normy. viskoelastickou viskoelastickou (línou) (línou) pìnou pìnou pro dokonalé pro dokonalé kopírování kopírování tìla. tìla. PěnaPěna navícnavíc disponuje disponuje masážním masážním profilováním profilováním pro optimalipro optimaliToto lepidlo Toto lepidlo je najevodní na vodní bázi,bázi, zatímco zatímco standardní standardní lepidla lepidla zaci krevního zaci krevního oběhu. oběhu. Druhou Druhou funkční funkční stranu stranu tvoří tvoří antibakteantibaktepracují pracují na bázi na bázi rozpouštědel. rozpouštědel. Z námi Z námi využívaného využívaného lepidla lepidla se se riálníriální pìnapìna s úpravou s úpravou sanitized sanitized (www.sanitized.com), (www.sanitized.com), kterákterá po aplikaci po aplikaci odpařuje odpařuje pouze pouze čistáčistá voda,voda, oprotioproti rozpouštědlům rozpouštědlům zamezí zamezí tvorbě tvorbě plísníplísní a množení a množení bakterií. bakterií. Jedinečný Jedinečný pocitpocit vypaøujících vypaøujících se u standardních se u standardních lepidel. lepidel. luxusu luxusu dotváří dotváří exkluzivní exkluzivní potah potah Bamboo Bamboo s podílem s podílem přírodpřírodního ního bambusového bambusového vlákna, vlákna, pro celkově pro celkově lepší lepší hygienu hygienu celé celé Jedná Jedná se o výrazný se o výrazný milníkmilník ve vývoji ve vývoji naší společnosti, naší společnosti, kterýkte nám rý nám matrace. matrace. Potah Potah je snímatelný je snímatelný a je možné a je možné jej prát jej prát na 60na �C.60 �C. umožní umožní výrazným výrazným způsobem způsobem zvýšitzvýšit kvalitu kvalitu lepení. lepení. ® BIO NI green SANI TIZED SANI TIZED T H I N K G R E E N E R SAVE THE PLANET cm SANI TIZED plochu. ní pěny celentní reentex chrany otivosti. gramáž ogreen; kg/m2; ogreen; 0 ,- ® SANI TIZED T H I N K G R E E N E R SAVE THE PLANET SANI TIZED SANI TIZED 4800 4800 ,- ,ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIAL visco visco fyziofyzio SIMALFA SIMALFA ekologické ekologické lepení lepení ze Švýcarska. ze Švýcarska. Tuhost:Tuhost: strˇední; strˇNosnost: ední; Nosnost: do 130do kg; 130 Záruka: kg; Záruka: 3 roky;3Fyziosystém: roky; Fyziosystém: 5 zón. 5 zón. 69 SANI TIZED